RB: Zawarcie aneksów do umowy o limit wierzytelności
 • Data: 2007-06-13


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 21 / 2007
  Data sporządzenia: 2007-06-13
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Zawarcie aneksów do umowy o limit wierzytelności
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Pronox Technology Spółki Akcyjnej w Katowicach informuje, że w dniu 12 czerwca 2007 r. do opisanej w prospekcie emisyjnym Spółki umowy o limit wierzytelności z dnia 16 października 2003 roku zawartej z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna wprowadzono aneksy na mocy których nastąpiło podwyższenie limitu kredytowego do kwoty 17.000.000,00 zł (słownie: siedemnaście milionów złotych), ustalenie terminu ostatecznej spłaty limitu na dzień 30 października 2008 roku, obniżenie marży Banku, zwiększenie granicznej kwoty do wysokości której Spółka poddaje się egzekucji w trybie określonym w art. 97 ustawy Prawo bankowe oraz poszerzenie katalogu wyłączeń grup towarowych z zastawu rejestrowego na zapasach stanowiącego zabezpieczenie spłaty limitu.
  Warunki i oprocentowanie kredytu nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przedmiotu umowy przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  (pełna nazwa emitenta)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  (ulica) (numer)
  (telefon) (fax)
  (e-mail) (www)
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2007-06-13 Dariusz Smagorowicz Wiceprezes Zarządu