o PSr:
 • Data: 2009-08-31


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. STRONA TYTUŁOWA
 • 2. WYBRANE DANE FINANSOWE
 • 3. KOREKTA RAPORTU
 • 4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • 5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Znaleziono 5 załączniki
 • Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Pronox_Technology_S_A__za_I_polrocze_2009_roku.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Pronox_Technology_SA_i_Grupy_Kapitalowej_w_I_polroczu_2009_r.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Raport_polroczny_skonsolidowany_2009.PDF
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Sprawozdanie_finansowe_Pronox_Technology_S_A__za_I_polrocze_2009_roku.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Raport_polroczny_jednostkowy_2009.PDF
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Skonsolidowany raport półroczny PSr 2009
  (rok)
  (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  za półrocze roku obrotowego 2009 obejmujące okres od 2009-01-01 do 2009-06-30
  zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
  w walucie
  oraz skrócone sprawozdanie finansowe według USTAWY O RACHUNKOWOŚCI
  w walucie
  data przekazania: 2009-08-31
  PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX TECHNOLOGY S.A. Informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
  40-282 KATOWICE
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  PADEREWSKIEGO 32C
  (ulica) (numer)
  032 2075600 032 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)
  Grupa Gumułka - Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Matejki 4
  (podmiot uprawniony do badania)

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  półrocze / 2009 półrocze /2008 półrocze / 2009 półrocze /2008
  Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 156 554,00 298 120,00 34 648,00 85 726,00
  II. Zysk z działalności operacyjnej -3 474,00 -3 268,00 -769,00 -940,00
  III. Zysk brutto -34 047,00 1 852,00 -7 535,00 533,00
  IV. Zysk netto -36 473,00 1 194,00 -8 072,00 343,00
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 19 225,00 -15 461,00 4 255,00 -4 446,00
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7 359,00 -29 458,00 -1 629,00 -8 471,00
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -15 211,00 45 699,00 -3 366,00 13 141,00
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -3 345,00 780,00 -740,00 224,00
  IX. Aktywa razem 184 648,00 268 921,00 41 312,00 80 174,00
  X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 173 103,00 183 073,00 38 729,00 54 580,00
  XI. Zobowiązania długoterminowe 41 042,00 46 686,00 9 182,00 13 919,00
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe 132 061,00 136 387,00 29 546,00 40 662,00
  XIII. Kapitał własny 11 545,00 85 848,00 2 583,00 25 594,00
  XIV. Kapitał zakładowy 931,00 931,00 208,00 278,00
  XV. Liczba akcji (w szt.) 9 310 000,00 9 310 000,00 9 310 000,00 9 310 000,00
  Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
  XVI. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 156 663,00 292 199,00 34 672,00 84 023,00
  XVII. Zysk z działalności operacyjnej -3 103,00 -3 402,00 -687,00 -978,00
  XVIII. Zysk brutto -35 165,00 2 171,00 -7 783,00 624,00
  XIX. Zysk netto -37 239,00 1 163,00 -8 242,00 334,00
  XX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 19 121,00 -16 177,00 4 232,00 -4 652,00
  XXI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -8 793,00 -28 979,00 -1 946,00 -8 333,00
  XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -13 920,00 46 007,00 -3 081,00 13 230,00
  XXIII. Przepływy pieniężne netto, razem -3 592,00 851,00 -795,00 245,00
  XXIV. Aktywa razem 175 215,00 255 194,00 39 201,00 76 082,00
  XXV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 160 797,00 169 861,00 35 976,00 50 641,00
  XXVI. Zobowiązania długoterminowe 39 972,00 44 082,00 8 943,00 13 142,00
  XXVII. Zobowiązania krótkoterminowe 118 471,00 122 691,00 25 506,00 36 578,00
  XXVIII. Kapitał własny 14 418,00 85 333,00 3 226,00 25 441,00
  XXIX. Kapitał zakładowy 931,00 931,00 208,00 278,00
  XXX. Liczba akcji (w szt.) 9 310 000,00 9 310 000,00 9 310 000,00 9 310 000,00
  W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

  Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  "Rozszerzony" skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
  Plik Opis

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Pronox Technology S_A_ za I półrocze 2009 roku.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Pronox Technology S_A_ za I półrocze 2009 roku.pdf
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Pronox Technology S.A. za I półrocze 2009 roku

  Sprawozdanie Zarządu z działalności Pronox Technology SA i Grupy Kapitałowej w I półroczu 2009 r.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Pronox Technology SA i Grupy Kapitałowej w I półroczu 2009 r.pdf
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Pronox Technology S.A i grupy kapitałowej w I półroczu 2009 roku
  Raport półroczny skonsolidowany 2009.PDF Raport półroczny skonsolidowany 2009.PDF Raport biegłego rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego

  Sprawozdanie finansowe Pronox Technology S_A_ za I półrocze 2009 roku.pdf Sprawozdanie finansowe Pronox Technology S_A_ za I półrocze 2009 roku.pdf
  Sprawozdanie finansowe Pronox Technology S.A. za I półrocze 2009 roku
  Raport półroczny jednostkowy 2009.PDF Raport półroczny jednostkowy 2009.PDF Raport biegłego rewidenta z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2009-08-31 MACIEJ SOSIŃSKI PREZES ZARZĄDU
  2009-08-31 TOMASZ MINKINA CZŁONEK ZARZĄDU

  Identyfikator raportu9zxzrwg0x1
  Nazwa raportuPSr
  Symbol raportuPSr
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Tytuł
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKATOWICE
  UlicaPADEREWSKIEGO
  Nr32C
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2009-08-31
  Rok bieżący
  Numer
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.