o SA-R:
 • Data: 2009-04-30


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. STRONA TYTUŁOWA
 • 2. WYBRANE DANE FINANSOWE
 • 3. KOREKTA RAPORTU
 • 4. OPINIA O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
 • 5. RAPORT Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
 • 6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
 • 7. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
 • 8. PISMO PREZESA ZARZĄDU
 • 9. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
 • 10. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO
 • 11. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
 • 12. BILANS
 • 13. POZYCJE POZABILANSOWE
 • 14. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
 • 15. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
 • 16. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
 • 17. TREŚĆ PRZEPISU
 • 18. TREŚĆ PRZEPISU
 • 19. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
 • 20. ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
 • 21. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
 • 22. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
 • 23. ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
 • 24. ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
 • 25. ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO
 • 26. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE
 • 27. ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
 • 28. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH
 • 29. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
 • 30. ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)
 • 31. ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
 • 32. DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
 • 33. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:
 • 34. ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE
 • 35. ZMIANA WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE
 • 36. ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE
 • 37. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE
 • 38. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE
 • 39. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE
 • 40. ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
 • 41. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
 • 42. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - C.D.
 • 43. UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
 • 44. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
 • 45. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)
 • 46. UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
 • 47. INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)
 • 48. ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
 • 49. INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
 • 50. ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
 • 51. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
 • 52. ZAPASY
 • 53. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE
 • 54. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH
 • 55. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH
 • 56. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)
 • 57. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:
 • 58. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:
 • 59. NALEŻNOŚCI SPORNE I PRZETERMINOWANE
 • 60. KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
 • 61. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
 • 62. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)
 • 63. UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
 • 64. ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)
 • 65. INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)
 • 66. INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
 • 67. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
 • 68. ODPISY AKTUALIZUJĄCE
 • 69. KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
 • 70. AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
 • 71. AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
 • 72. KAPITAŁ ZAPASOWY
 • 73. KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY
 • 74. POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)
 • 75. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)
 • 76. ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
 • 77. ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)
 • 78. ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)
 • 79. ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
 • 80. ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
 • 81. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
 • 82. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY
 • 83. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
 • 84. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
 • 85. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
 • 86. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
 • 87. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
 • 88. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
 • 89. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
 • 90. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY
 • 91. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
 • 92. WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA 1 AKCJĘ
 • 93. NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)
 • 94. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)
 • 95. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
 • 96. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)
 • 97. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
 • 98. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)
 • 99. KOSZTY WEDŁUG RODZAJU
 • 100. INNE PRZYCHODY OPERACYJNE
 • 101. INNE KOSZTY OPERACYJNE
 • 102. PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH
 • 103. PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
 • 104. INNE PRZYCHODY FINANSOWE
 • 105. KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
 • 106. INNE KOSZTY FINANSOWE
 • 107. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
 • 108. ZYSKI NADZWYCZAJNE
 • 109. STRATY NADZWYCZAJNE
 • 110. PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY
 • 111. PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:
 • 112. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO
 • 113. PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY
 • 114. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:
 • 115. UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:
 • 116. PODZIAŁ ZYSKU
 • 117. ZYSK NA 1 AKCJĘ
 • 118. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
 • 119. B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE
 • 120. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
 • 121. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
 • o Spis załączników:
  Znaleziono 8 załączniki
 • MX-2300N_20090430_162847_PT_2008.pdf
 • Arkusz: OPINIA O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
 • Oswiadczenie_o_kompletnosci-jednostkowe.pdf
 • Arkusz: OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
 • Oswiadczenie_w_sprawie_wyboru_bieglego_rewidenta_2008.pdf
 • Arkusz: OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
 • List_Zarzadu_PT_2008.pdf
 • Arkusz: PISMO PREZESA ZARZĄDU
 • Sprawozdanie_Zarzadu_PT_2008.pdf
 • Arkusz: SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
 • Oswiadczenie_o_stosowaniu_ladu_korporacyjnego_w_2008_roku.pdf
 • Arkusz: OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO
 • Arkusz: WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
 • Arkusz: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport roczny SA-R
  (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
  (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
  Za rok obrotowy 2008 obejmujący okres od 2008-01-01 do 2008-12-31
  oraz za poprzedni rok obrotowy 2007 obejmujący okres od 2007-01-01 do 2007-12-31
  data przekazania: 2009-04-30
  PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX TECHNOLOGY S.A. Informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  032 2075600 032 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)
  KANCELARIA PORAD FINANSOWO-KSIĘGOWYCH DR PIOTR ROJEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  (podmiot uprawniony do badania)
  Raport roczny zawiera:
  Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego
  Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
  Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
  Pismo Prezesa Zarządu
  Roczne sprawozdanie finansowe
  Wprowadzenie
  Zestawienie zmian w kapitale własnym
  Bilans
  Rachunek przepływów pieniężnych
  Rachunek zysków i strat
  Dodatkowe informacje i objaśnienia
  Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)
  Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  2008 2007 2008 2007
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 639 702 549 999 181 111 145 626
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -13 359 10 482 -3 782 2 775
  III. Zysk (strata) brutto -34 340 11 140 -9 722 2 950
  IV. Zysk (strata) netto -32 513 8 460 -9 205 2 240
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 172 1 986 898 526
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -47 060 -36 417 -13 324 -9 642
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 45 522 34 896 12 888 9 240
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 1 634 465 463 123
  IX. Aktywa, razem 264 614 231 062 63 420 64 506
  X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 212 957 146 892 51 039 41 008
  XI. Zobowiązania długoterminowe 42 189 25 851 10 111 7 217
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe 168 195 119 933 40 311 33 482
  XIII. Kapitał własny 51 657 84 170 12 381 23 498
  XIV. Kapitał zakładowy 931 931 223 260
  XV. Liczba akcji (w szt.) 9 310 000 9 310 000 9 310 000 9 310 000
  XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -3,49 0,91 -0,99 0,24
  XVII. Rozwodniona liczba akcji 9 610 000,00 9 610 000,00 9 610 000,00 9 610 000,00
  XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -3,38 0,88 -0,96 0,23
  XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 5,55 9,04 1,33 2,52
  XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 5,38 8,76 1,29 2,45
  XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
  Raport powinien być przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: OPINIA O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM


  OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
  Plik Opis
  MX-2300N_20090430_162847 PT 2008.pdf MX-2300N_20090430_162847 PT 2008.pdf OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

  Nazwa arkusza: RAPORT Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO


  RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO


  OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  Plik Opis
  Oświadczenie o kompletności-jednostkowe.pdf Oświadczenie o kompletności-jednostkowe.pdf OŚWIADZCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

  Nazwa arkusza: OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH


  OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
  Plik Opis

  Oświadczenie w sprawie wyboru biegłego rewidenta 2008.pdf Oświadczenie w sprawie wyboru biegłego rewidenta 2008.pdf
  OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

  Nazwa arkusza: PISMO PREZESA ZARZĄDU


  PISMO PREZESA ZARZĄDU
  Plik Opis
  List Zarządu PT 2008.pdf List Zarządu PT 2008.pdf PISMO PREZESA ZARZĄDU

  Nazwa arkusza: SPRAWOZDANIE ZARZĄDU


  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
  Plik Opis
  Sprawozdanie Zarządu PT 2008.pdf Sprawozdanie Zarządu PT 2008.pdf SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

  Nazwa arkusza: OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO


  OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO
  Plik Opis

  Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2008 roku.pdf Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2008 roku.pdf
  OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

  Nazwa arkusza: WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO


  WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności:
  1) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "PKD", a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym - także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek,
  2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony,
  3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe,
  4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta,
  5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe,
  6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe,
  7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia,
  8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności,
  9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej,
  10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie,
  11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych,
  12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności:
  a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu,
  b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego,
  c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie,
  13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia,
  14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie.
  Plik Opis
  WPROWADZENIE

  Nazwa arkusza: BILANS


  BILANS
  Noty w tys.
  2008 2007
  AKTYWA
  I. Aktywa trwałe 104 491 62 455
  1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 476129912625508 168 22
  - wartość firmy 0 0
  2. Rzeczowe aktywa trwałe 158284649460301 100 650 59 945
  3. Należności długoterminowe 1497449312997511041833613957955 0 0
  3.1. Od jednostek powiązanych 0 0
  3.2. Od pozostałych jednostek 0 0
  4. Inwestycje długoterminowe 1012768211103930 1 550 2 234
  4.1. Nieruchomości 0 0
  4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0
  4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 1 550 2 234
  a) w jednostkach powiązanych, w tym: 1 550 2 233
  - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0
  b) w pozostałych jednostkach 0 1
  4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0
  5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 866040713123665 2 123 254
  5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 123 254
  5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0
  II. Aktywa obrotowe 160 123 168 607
  1. Zapasy 1666813612196046 53 660 45 754
  2. Należności krótkoterminowe 538579259288861041833613957955 91 051 100 187
  2.1. Od jednostek powiązanych 905 3 465
  2.2. Od pozostałych jednostek 90 146 96 722
  3. Inwestycje krótkoterminowe 15 092 22 409
  3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 351975687189 15 092 22 409
  a) w jednostkach powiązanych 2 900 16 300
  b) w pozostałych jednostkach 7 992 3 543
  c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4 200 2 566
  3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0
  4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 13986191339395 320 257
  A k t y w a r a z e m 264 614 231 062
  PASYWA
  I. Kapitał własny 51 657 84 170
  1. Kapitał zakładowy 64577293250372 931 931
  2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0
  3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 92985731349837 0 0
  4. Kapitał zapasowy 25081389916540 83 239 74 779
  5. Kapitał z aktualizacji wyceny 585620510090000 0 0
  6. Pozostałe kapitały rezerwowe 1230603114732248 0 0
  7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0
  8. Zysk (strata) netto -32 513 8 460
  9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 1515302715566657 0 0
  II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 212 957 146 892
  1. Rezerwy na zobowiązania 943018915619754 2 204 258
  1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 141 109
  1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 149 149
  a) długoterminowa 0 0
  b) krótkoterminowa 149 149
  1.3. Pozostałe rezerwy 1 914 0
  a) długoterminowe 0 0
  b) krótkoterminowe 1 914 0
  2. Zobowiązania długoterminowe 293459413483950 42 189 25 851
  2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 142
  2.2. Wobec pozostałych jednostek 42 189 25 709
  3. Zobowiązania krótkoterminowe 591511610363776 168 195 119 933
  3.1. Wobec jednostek powiązanych 2 229 12 032
  3.2. Wobec pozostałych jednostek 165 966 107 901
  3.3. Fundusze specjalne 0 0
  4. Rozliczenia międzyokresowe 21596157543062 369 850
  4.1. Ujemna wartość firmy 0 0
  4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 369 850
  a) długoterminowe 0 0
  b) krótkoterminowe 369 850
  P a s y w a r a z e m 264 614 231 062
  Wartość księgowa 51 657 84 170
  Liczba akcji (w szt.) 9 310 000 9 310 000
  Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1141556813990969 5,55 9,04
  Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 9 610 000 9 610 000
  Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1141556813990969 5,38 8,76
  Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

  Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu

  Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

  Nazwa arkusza: POZYCJE POZABILANSOWE


  POZYCJE POZABILANSOWE
  Nota w tys.
  2008 2007
  1. Należności warunkowe 77823021977121 16 400 16 960
  1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 16 400 16 960
  - otrzymanych gwarancji i poręczeń 16 400 16 960
  - 0 0
  1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0
  - otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0
  - 0 0
  2. Zobowiązania warunkowe 77823021977121 14 772 11 321
  2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 690 1 246
  - udzielonych gwarancji i poręczeń 690 1 246
  - 0 0
  2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 14 082 10 075
  - udzielonych gwarancji i poręczeń 1 047 6 237
  - akredytywy 13 035 3 838
  3. Inne (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 31 172 28 281

  Nazwa arkusza: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT


  RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
  Noty w tys.
  2008 2007
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 639 702 549 999
  - od jednostek powiązanych 5 486 1 971
  1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 98810229465599 67 013 15 787
  2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 122354302535725 572 689 534 212
  II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 603 896 503 514
  - jednostkom powiązanym 5 555 2 004
  1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 45572916414064 52 667 3 344
  2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 551 229 500 170
  III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 35 806 46 485
  IV. Koszty sprzedaży 45572916414064 18 057 12 351
  V. Koszty ogólnego zarządu 45572916414064 17 490 22 620
  VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 259 11 514
  VII. Pozostałe przychody operacyjne 4 330 2 589
  1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 609 337
  2. Dotacje 22 0
  3. Inne przychody operacyjne 69397821712728 3 699 2 252
  VIII. Pozostałe koszty operacyjne 17 948 3 621
  1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0
  2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 12 562 808
  3. Inne koszty operacyjne 145663874146044 5 386 2 813
  IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -13 359 10 482
  X. Przychody finansowe 117247249039429 4 772 4 180
  1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 258 0
  - od jednostek powiązanych 208 0
  2. Odsetki, w tym: 4 345 1 161
  - od jednostek powiązanych 678 456
  3. Zysk ze zbycia inwestycji 148101837984846 0 0
  4. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0
  5. Inne 169 3 019
  XI. Koszty finansowe 137680768697064 25 753 3 522
  1. Odsetki w tym: 4 544 2 411
  - dla jednostek powiązanych 11 4
  2. Strata ze zbycia inwestycji 148101837984846 0 0
  3. Aktualizacja wartości inwestycji 1 197 974
  4. Inne 20 012 137
  XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej -34 340 11 140
  XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0
  1. Zyski nadzwyczajne 743255212540219 0 0
  2. Straty nadzwyczajne 135834729852311 0 0
  XIV. Zysk (strata) brutto -34 340 11 140
  XV. Podatek dochodowy 3132481708979 -1 827 2 680
  a) część bieżąca 10 2 741
  b) część odroczona -1 837 -61
  XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 6980643604527 0 0
  XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 112632694434962 0 0
  XVIII. Zysk (strata) netto -32 513 8 460
  Zysk (strata) netto (zanualizowany) -32 513 8 460
  Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 9 310 000 9 310 000
  Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 142213911137488 -3,49 0,91
  Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 9 610 000 9 610 000
  Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 142213911137488 -3,38 0,88
  Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

  Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

  Nazwa arkusza: ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM


  ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
  w tys.
  2008 2007
  I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 84 170 41 037
  a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0
  b) korekty błędów 0 0
  I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 84 170 41 037
  1. Kapitał zakładowy na początek okresu 931 781
  1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 150
  a) zwiększenia (z tytułu) 0 150
  - emisji akcji (wydania udziałów) 0 150
  - 0 0
  b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
  - umorzenia akcji (udziałów) 931 931
  - 0 0
  1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0
  2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0
  2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0
  a) zwiększenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0
  3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0
  3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0
  a) zwiększenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0
  4. Kapitał zapasowy na początek okresu 74 779 40 246
  4.1. Zmiany kapitału zapasowego 8 460 34 523
  a) zwiększenia (z tytułu) 8 460 36 010
  - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 29 850
  - z podziału zysku (ustawowo) 8 460 6 160
  - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0
  - 0 0
  b) zmniejszenia (z tytułu) 0 1 487
  - pokrycia straty 0 0
  - koszty emisji akcji 0 1 487
  4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 83 239 74 779
  5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0
  - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0
  5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0
  a) zwiększenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
  - zbycia środków trwałych 0 0
  - 0 0
  5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0
  6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0
  6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0
  a) zwiększenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0
  7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 8 460 6 160
  7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 8 460 6 160
  a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0
  b) korekty błędów 0
  7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 8 460 6 160
  a) zwiększenia (z tytułu) 0 0
  - podziału zysku z lat ubiegłych 0 0
  - 0 0
  b) zmniejszenia (z tytułu) 8 460 6 160
  - podziału zysku na kapitał zapasowy 8 460 6 160
  7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0
  7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0
  a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0
  b) korekty błędów 0 0
  7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0
  a) zwiększenia (z tytułu) 0 0
  - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0
  - 0 0
  b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0
  7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0
  8. Wynik netto -32 513 8 460
  a) zysk netto 0 8 460
  b) strata netto -32 513 0
  c) odpisy z zysku 0 0
  II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 51 657 84 170
  III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 51 657 84 170

  Nazwa arkusza: RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH


  RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
  w tys.
  2008 2007
  A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
  (metoda bezpośrednia)
  Wpływy
  Sprzedaż
  Inne wpływy z działalności operacyjnej
  Wydatki
  Dostawy i usługi
  Wynagrodzenia netto
  Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
  Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
  Inne wydatki operacyjne
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
  (metoda pośrednia)
  I. Zysk (strata) netto -32 513 8 460
  II. Korekty razem 35 685 -6 474
  1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0
  2. Amortyzacja 2 579 1 977
  3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 10 078 -149
  4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 3 539 1 705
  5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 745 637
  6. Zmiana stanu rezerw 1 945 -36
  7. Zmiana stanu zapasów -7 906 -488
  8. Zmiana stanu należności 22 136 -34 987
  9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 4 937 24 073
  10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -2 411 805
  11. Inne korekty 43 -11
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 3 172 1 986
  B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
  I. Wpływy 12 986 13 390
  1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 4 003 2 407
  2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0
  3. Z aktywów finansowych, w tym: 1 594 4 579
  a) w jednostkach powiązanych 1 286 718
  - zbycie aktywów finansowych 0 0
  - dywidendy i udziały w zyskach 208 0
  - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
  - odsetki 678 456
  - inne wpływy z aktywów finansowych 400 262
  b) w pozostałych jednostkach 308 3 861
  - zbycie aktywów finansowych 0 0
  - dywidendy i udziały w zyskach 50 0
  - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
  - spłata należności z tytułu sprzedanych udziałów 0 3 493
  - odsetki 109 92
  - inne wpływy z aktywów finansowych 149 276
  4. Inne wpływy inwestycyjne 7 389 6 404
  II. Wydatki 60 046 49 807
  1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 46 694 31 238
  2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0
  3. Na aktywa finansowe, w tym: 2 834 18 154
  a) w jednostkach powiązanych 900 15 310
  - nabycie aktywów finansowych 900 10
  - udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
  - udzielone pożyczki krótkoterminowe 0 15 300
  b) w pozostałych jednostkach 1 934 2 844
  - nabycie aktywów finansowych 1 934 2 844
  - udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
  4. Inne wydatki inwestycyjne 10 518 415
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -47 060 -36 417
  C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
  I. Wpływy 51 190 38 519
  1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 28 513
  2. Kredyty i pożyczki 44 143 10 006
  3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0
  4. Inne wpływy finansowe 7 047 0
  II. Wydatki 5 668 3 623
  1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0
  2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0
  3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0
  4. Spłaty kredytów i pożyczek 720 770
  5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0
  6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0
  7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 454 467
  8. Odsetki 4 494 2 386
  9. Inne wydatki finansowe 0 0
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 45 522 34 896
  D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 1 634 465
  E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1 634 465
  - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0
  F. Środki pieniężne na początek okresu 2 566 2 101
  G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 4 200 2 566
  - o ograniczonej możliwości dysponowania 913 23
  Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

  Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

  Nazwa arkusza: TREŚĆ PRZEPISU


  Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porónywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie

  Nazwa arkusza: TREŚĆ PRZEPISU


  Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn

  Nazwa arkusza: WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE


  WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE w tys.
  2008 2007
  a) koszty zakończonych prac rozwojowych 0 0
  b) wartość firmy 0 0
  c) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 168 22
  - oprogramowanie komputerowe 168 22
  d) inne wartości niematerialne i prawne 0 0
  e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0 0
  Wartości niematerialne i prawne, razem 168 22

  Nazwa arkusza: ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)


  ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
  w tys.
  a b c d e Wartości niematerialne i prawne, razem
  koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne
  - oprogramowanie komputerowe
  a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 830 830 830
  b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 164 164 0 0 164
  - zakupy 164 164 164
  c) zmniejszenia (z tytułu) 273 273 273
  - sprzedaż 2 2 2
  - inne 271 271 271
  d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 0 0 721 721 0 0 721
  e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 808 808 808
  f) amortyzacja za okres (z tytułu) -255 -255 -255
  - planowa 0 0 18 18 0 0 18
  - sprzedaż -2 -2 -2
  - inne -271 -271 -271
  g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 553 553 553
  h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 0 0 0 0 0 0
  - zwiększenia 0 0 0
  - zmiejszenia 0 0 0
  i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 0 0
  j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 0 0 168 168 0 0 168
  0

  Nazwa arkusza: WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)


  WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys.
  2008 2007
  a) własne 168 22
  b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0
  - 0 0
  Wartości niematerialne i prawne, razem 168 22

  Nazwa arkusza: RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE


  RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE w tys.
  2008 2007
  a) środki trwałe, w tym: 79 138 42 635
  - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 3 384 3 984
  - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 70 025 31 878
  - urządzenia techniczne i maszyny 3 254 3 628
  - środki transportu 1 911 2 777
  - inne środki trwałe 564 368
  b) środki trwałe w budowie 21 512 17 310
  c) zaliczki na środki trwałe w budowie 0 0
  Rzeczowe aktywa trwałe, razem 100 650 59 945

  Nazwa arkusza: ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)


  ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
  w tys.
  - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem
  a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu 4 668 33 176 5 759 3 777 1 261 48 641
  b) zwiększenia (z tytułu) 0 40 888 456 532 373 42 249
  - zakup gotowych środków trwałych 35 377 55 368 835
  - przyjęcie z inwestycji 40 853 40 853
  - inne 79 477 5 561
  c) zmniejszenia (z tytułu) 472 2 184 981 1 187 407 5 231
  - sprzedaż 472 2 003 256 845 235 3 811
  - likwidacja 104 720 172 996
  - inne 77 5 342 424
  d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 4 196 71 880 5 234 3 122 1 227 85 659
  e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 684 1 298 2 131 1 000 893 6 006
  f) amortyzacja za okres (z tytułu) 128 557 -151 136 -230 440
  - planowa 201 880 700 663 117 2 561
  - sprzedaż -73 -298 -177 -367 -181 -1 096
  - likwidacja -17 -669 -171 -857
  - inne -8 -5 -160 5 -168
  g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 812 1 855 1 980 1 136 663 6 446
  h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 0 0 0 0 0
  - zwiększenia 75 75
  - zmniejszenia 0
  i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 0 0 75 0 75
  j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu 3 384 70 025 3 254 1 911 564 79 138

  Nazwa arkusza: ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)


  ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys.
  2008 2007
  a) własne 77 718 41 022
  b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 1 420 1 613
  - leasing 1 420 1 613
  Środki trwałe bilansowe, razem 79 138 42 635

  Nazwa arkusza: ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO


  ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO w tys.
  2008 2007
  używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0
  - 0 0
  Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem 0 0

  Nazwa arkusza: NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE


  NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE w tys.
  2008 2007
  a) należności od jednostek powiązanych, w tym: 0 0
  - od jednostek zależnych (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  - od jednostek współzależnych (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  - od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  - od znaczącego inwestora (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  - od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  - od jednostki dominującej (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  b) od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  Należności długoterminowe netto 0 0
  c) odpisy aktualizujące wartość należności 0 0
  Należności długoterminowe brutto 0 0

  Nazwa arkusza: ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)


  ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys.
  2008 2007
  a) stan na początek okresu 0 0
  - 0 0
  b) zwiększenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  d) stan na koniec okresu 0 0
  - 0 0

  Nazwa arkusza: ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH


  ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH w tys.
  2008 2007
  Stan na początek okresu 0 0
  a) zwiększenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu 0 0

  Nazwa arkusza: NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)


  NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
  2008 2007
  a) w walucie polskiej 0 0
  b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0
  b1. w walucie 0 0
  po przeliczeniu na tys. zł 0 0
  - 0 0
  pozostałe waluty w tys. zł 0 0
  Należności długoterminowe, razem 0 0

  Nazwa arkusza: ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)


  ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys.
  2008 2007
  a) stan na początek okresu 0 0
  - 0 0
  b) zwiększenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  d) stan na koniec okresu 0 0
  - 0 0

  Nazwa arkusza: ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)


  ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys.
  2008 2007
  a) stan na początek okresu 0 0
  - 0 0
  b) zwiększenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  d) stan na koniec okresu 0 0
  - 0 0

  Nazwa arkusza: DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE


  DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys.
  2008 2007
  a) w jednostkach zależnych 1 550 2 233
  - udziały lub akcje 1 550 2 233
  - dłużne papiery wartościowe 0 0
  - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  - udzielone pożyczki 0 0
  - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  b) w jednostkach współzależnych 0 0
  - udziały lub akcje 0 0
  - dłużne papiery wartościowe 0 0
  - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  - udzielone pożyczki 0 0
  - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  c) w jednostkach stowarzyszonych 0 0
  - udziały lub akcje 0 0
  - dłużne papiery wartościowe 0 0
  - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  - udzielone pożyczki 0 0
  - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  d) w znaczącym inwestorze 0 0
  - udziały lub akcje 0 0
  - dłużne papiery wartościowe 0 0
  - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  - udzielone pożyczki 0 0
  - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  e) we wspólniku jednostki współzależnej 0 0
  - udziały lub akcje 0 0
  - dłużne papiery wartościowe 0 0
  - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  - udzielone pożyczki 0 0
  - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  f) w jednostce dominującej 0 0
  - udziały lub akcje 0 0
  - dłużne papiery wartościowe 0 0
  - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  - udzielone pożyczki 0 0
  - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  g) w pozostałych jednostkach 0 1
  - udziały lub akcje 0 1
  - dłużne papiery wartościowe 0 0
  - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  - udzielone pożyczki 0 0
  - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  Długoterminowe aktywa finansowe, razem 1 550 2 234

  Nazwa arkusza: UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:


  UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: w tys.
  2008 2007
  a) wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 0
  - jednostek zależnych 0 0
  - jednostek współzależnych 0 0
  - jednostek stowarzyszonych 0 0
  b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 0
  - jednostek zależnych 0 0
  - jednostek współzależnych 0 0
  - jednostek stowarzyszonych 0 0

  Nazwa arkusza: ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE


  ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys.
  2008 2007
  a) wartość firmy brutto na początek okresu 0 0
  b) zwiększenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  d) wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0
  e) odpis wartości firmy na początek okresu 0 0
  f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  g) odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0
  h) wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

  Nazwa arkusza: ZMIANA WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE


  ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys.
  2008 2007
  a) wartość firmy brutto na początek okresu 0 0
  b) zwiększenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  d) wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0
  e) odpis wartości firmy na początek okresu 0 0
  f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  g) odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0
  h) wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

  Nazwa arkusza: ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE


  ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys.
  2008 2007
  a) wartość firmy brutto na początek okresu 0 0
  b) zwiększenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  d) wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0
  e) odpis wartości firmy na początek okresu 0 0
  f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  g) odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0
  h) wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

  Nazwa arkusza: ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE


  ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys.
  2008 2007
  a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0
  b) zwiększenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0
  e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0
  f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0
  h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

  Nazwa arkusza: ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE


  ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys.
  2008 2007
  a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0
  b) zwiększenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0
  e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0
  f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0
  h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

  Nazwa arkusza: ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE


  ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys.
  2008 2007
  a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0
  b) zwiększenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0
  e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0
  f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0
  h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0
  Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów

  Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

  Nazwa arkusza: ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)


  ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys.
  2008 2007
  a) stan na początek okresu 2 234 2 298
  - udziały i akcje 1 324 2 298
  - inne długoterminowe aktywa finansowe 910 0
  b) zwiększenia (z tytułu) 910 910
  - udziały i akcje 910 0
  - inne długoterminowe aktywa finansowe 0 910
  c) zmniejszenia (z tytułu) 1 594 0
  - udziały i akcje 684 0
  - inne długoterminowe aktywa finansowe 910 0
  d) stan na koniec okresu 1 550 2 234
  - udziały i akcje 1 550 1 324
  - inne długoterminowe aktywa finansowe 0 910

  Nazwa arkusza: UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH


  UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
  Lp. w tys.
  a b c d e f g h i j k l
  nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu
  1. ESM Logistics Spółka Akcyjna Katowice, ul.Paderewskiego 32c sprzedaż hurtowa maszyn i urzadzeń biurowych spółka zależna pełna 28.11.2000 1 949 -1 125 824 99,99 99,99
  2. EASY TOUCH Pronox Technology Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa Kraków, ul.Bonarka 21 sprzedaż hurtowa maszyn i urzadzeń biurowych spółka zależna pełna 20.12.2006 348 0 348 75,00 100 %
  3. 4Energy Spółka Akcyjna Katowice, ul. Paderewskiego 32c sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej spółka zależna pełna 31.01.2008 910 -532 378 90,00 90,00

  Nazwa arkusza: UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - C.D.


  UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
  Lp. w tys.
  a m n o p r s t
  nazwa jednostki kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: należności jednostki, w tym: aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaży nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy
  - kapitał zakładowy - należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) - kapitał zapasowy - pozostały kapitał własny, w tym: - zobowiązania długoterminowe - zobowiązania krótkoterminowe - należności długoterminowe - należności krótkoterminowe
  zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto
  1. ESM Logistics Spółka Akcyjna 1 784 223 -1 002 0 -6 11 301 1 270 9 953 8 869 0 8 869 12 294 36 749
  2. EASY TOUCH Pronox Technology Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa 2 769 -2 096 -2 096 3 368 52 2 685 788 0 788 4 041 39 186 208
  3. 4Energy Spółka Akcyjna 1 000 -75 -575 -575 541 518 170 0 170 891 1 735

  Nazwa arkusza: UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH


  UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
  w tys.
  a b c d e f g h i
  Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy
  - kapitał zakładowy


  Spółka nie posiada udziałów i akcji w pozostałych jednostkach
  stanowiacych inwestycje długoterminowe.  Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta

  Nazwa arkusza: PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)


  PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
  2008 2007
  a) w walucie polskiej w tys. 1 550 2 234
  b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. 0 0
  b1. w walucie 0 0
  po przeliczeniu na tys. zł 0 0
  - 0 0
  pozostałe waluty w tys. zł w tys. 0 0
  Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. 1 550 2 234

  Nazwa arkusza: PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)


  PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
  (WG ZBYWALNOŚCI)
  w tys.
  2008 2007
  A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0
  a. akcje (wartość bilansowa): 0 0
  - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0
  - wartość na początek okresu 0 0
  - wartość według cen nabycia 0 0
  b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0
  - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0
  - wartość na początek okresu 0 0
  - wartość według cen nabycia 0 0
  c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0
  c1)..... 0 0
  - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0
  - wartość na początek okresu 0 0
  - wartość według cen nabycia 0 0
  c2)..... 0 0
  B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0
  a. akcje (wartość bilansowa): 0 0
  - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0
  - wartość na początek okresu 0 0
  - wartość według cen nabycia 0 0
  b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0
  - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0
  - wartość na początek okresu 0 0
  - wartość według cen nabycia 0 0
  c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0
  c1)..... 0 0
  - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0
  - wartość na początek okresu 0 0
  - wartość według cen nabycia 0 0
  c2)..... 0 0
  C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 1 550 2 234
  a. akcje (wartość bilansowa): 1 550 1 324
  - korekty aktualizujące wartość (za okres) -684 -974
  - wartość na początek okresu 2 234 2 298
  - wartość według cen nabycia 3 207 3 207
  b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0
  - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0
  - wartość na początek okresu 0 0
  - wartość według cen nabycia 0 0
  c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 910
  c1)..... 0 0
  - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0
  - wartość na początek okresu 0 0
  - wartość według cen nabycia 0 910
  c2)..... 0 0
  D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 0
  a. udziały i akcje (wartość bilansowa): 0 0
  - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0
  - wartość na początek okresu 0 0
  - wartość według cen nabycia 0 0
  b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0
  - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0
  - wartość na początek okresu 0 0
  - wartość według cen nabycia 0 0
  c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0
  c1)..... 0 0
  - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0
  - wartość na początek okresu 0 0
  - wartość według cen nabycia 0 0
  c2)..... 0 0
  Wartość według cen nabycia, razem 3 207 3 207
  Wartość na początek okresu, razem 2 234 2 298
  Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem -684 -974
  Wartość bilansowa, razem 1 550 2 234

  Nazwa arkusza: UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)


  UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
  2008 2007
  a) w walucie polskiej 0 0
  b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0
  b1. w walucie 0 0
  po przeliczeniu na tys. zł 0 0
  - 0 0
  pozostałe waluty w tys. zł 0 0
  Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 0 0

  Nazwa arkusza: INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)


  INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys.
  2008 2007
  - 0 0
  Inne inwestycje długoterminowe, razem 0 0

  Nazwa arkusza: ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)


  ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys.
  2008 2007
  a) stan na początek okresu 0 0
  - 0 0
  b) zwiększenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  d) stan na koniec okresu 0 0
  - 0 0

  Nazwa arkusza: INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)


  INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
  2008 2007
  a) w walucie polskiej 0 0
  b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0
  b1. w walucie 0 0
  po przeliczeniu na tys. zł 0 0
  - 0 0
  pozostałe waluty w tys. zł 0 0
  Inne inwestycje długoterminowe, razem 0 0

  Nazwa arkusza: ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO


  ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys.
  2008 2007
  1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 254 378
  a) odniesionych na wynik finansowy 254 378
  - niezrealizowane ujemne różnice kursowe od należności, odsetki od zobowiązań 0 163
  - odpis na zapasy 71 27
  - - niezrealizowane różnice kursowe dotyczace wyceny instrumentów finansowych 0 0
  - odpis aktualizujacy na rzeczowe aktywa trwałe 0 0
  - nie wypłacone na dzień bilansowy wynagrodzenia i ZUS 126 188
  - rezerwa na niewykorzystane urlopy 29 0
  - rezerwa na koszty likwidowanego towaru 28 0
  b) odniesionych na kapitał własny 0 0
  - 0 0
  c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0
  - 0 0
  2. Zwiększenia 2 123 254
  a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 2 123 254
  - niezrealizowane ujemne różnice kursowe od należności, odsetki od zobowiązań 0 0
  - odpis na zapasy 214 71
  - nie wypłacone na dzień bilansowy wynagrodzenia i ZUS 144 126
  - rezerwa na niewykorzystane urlopy 29 29
  - rezerwa na koszty likwidowanego towaru 0 28
  - wycena instrumentów finansowych 1 530 0
  - rezerwa na koszty AKCJI MILION 109 0
  - odpis na środki trwałe 15 0
  - rezerwa na korekty 82 0
  b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  3. Zmniejszenia 254 378
  a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 254 378
  - niezrealizowane ujemne różnice kursowe od należności, odsetki od zobowiązań 0 163
  - odpis na zapasy 71 27
  - - niezrealizowane różnice kursowe dotyczace wyceny instrumentów finansowych 0 0
  - odpis aktualizujacy na rzeczowe aktywa trwałe 0 0
  - nie wypłacone na dzień bilansowy wynagrodzenia i ZUS 126 188
  - rezerwa na niewykorzystane urlopy 29 0
  - rezerwa na koszty likwidowanego towaru 28 0
  b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 2 123 254
  a) odniesionych na wynik finansowy 2 123 254
  - odpis na zapasy 214 71
  - nie wypłacone na dzień bilansowy wynagrodzenia i ZUS 144 126
  - rezerwa na niewykorzystane urlopy 29 29
  - rezerwa na koszty likwidowanego towaru 0 28
  - wycena instrumentów finansowych 1 530 0
  - rezerwa na koszty AKCJI MILION 109 0
  - odpis na środki trwałe 15 0
  - rezerwa na korekty 82 0
  b) odniesionych na kapitał własny 0 0
  - 0 0
  c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0
  - 0 0
  Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą:

  Zwiększenia z tytułu:
  - powstania różnic przejściowych
  - zmiany stawek podatkowych
  - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu
  - powstania straty podatkowej
  - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej

  Zmniejszenia z tytułu:
  - odwrócenia się różnic przejściowych
  - zmiany stawek podatkowych
  - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  - wykorzystania straty podatkowej

  Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań:
  - kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu,
  - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych

  Nazwa arkusza: INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE


  INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys.
  2008 2007
  a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 0 0
  - 0 0
  b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 0 0
  - 0 0
  Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 0 0

  Nazwa arkusza: ZAPASY


  ZAPASY w tys.
  2008 2007
  a) materiały 0 0
  b) półprodukty i produkty w toku 0 0
  c) produkty gotowe 3 240 0
  d) towary 40 319 45 754
  e) zaliczki na dostawy 10 101 0
  Zapasy, razem 53 660 45 754

  Nazwa arkusza: NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE


  NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE w tys.
  2008 2007
  a) od jednostek powiązanych 905 3 465
  - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 887 3 465
  - do 12 miesięcy 887 3 465
  - powyżej 12 miesięcy 0 0
  - dochodzone na drodze sądowej 18 0
  - inne 0 0
  b) należności od pozostałych jednostek 90 146 96 722
  - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 87 557 92 496
  - do 12 miesięcy 87 557 92 496
  - powyżej 12 miesięcy 0 0
  - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 1 856 2 090
  - dochodzone na drodze sądowej 733 2 136
  - inne 0 0
  Należności krótkoterminowe netto, razem 91 051 100 187
  c) odpisy aktualizujące wartość należności 12 130 1 275
  Należności krótkoterminowe brutto, razem 103 181 101 462

  Nazwa arkusza: NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH


  NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH w tys.
  2008 2007
  a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 887 3 465
  - od jednostek zależnych 887 3 465
  - od jednostek współzależnych 0 0
  - od jednostek stowarzyszonych 0 0
  - od znaczącego inwestora 0 0
  - od wspólnika jednostki współzależnej 0 0
  - od jednostki dominującej 0 0
  b) inne, w tym: 18 0
  - od jednostek zależnych 18 0
  - od jednostek współzależnych 0 0
  - od jednostek stowarzyszonych 0 0
  - od znaczącego inwestora 0 0
  - od wspólnika jednostki współzależnej 0 0
  - od jednostki dominującej 0 0
  c) dochodzone na drodze sądowej, w tym: 0 0
  - od jednostek zależnych 0 0
  - od jednostek współzależnych 0 0
  - od jednostek stowarzyszonych 0 0
  - od znaczącego inwestora 0 0
  - od wspólnika jednostki współzależnej 0 0
  - od jednostki dominującej 0 0
  Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 905 3 465
  d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych 0 0
  Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 905 3 465

  Nazwa arkusza: ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH


  ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH w tys.
  2008 2007
  Stan na początek okresu 1 275 906
  a) zwiększenia (z tytułu) 11 195 572
  - odpis aktualizujący należności z tyt.dostaw i usług, odsetki, pozostałe 11 195 572
  b) zmniejszenia (z tytułu) 340 203
  - z apłata należności z tyt.dostaw i usług, odsetki, pozostałe 340 203
  Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 12 130 1 275

  Nazwa arkusza: NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)


  NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
  2008 2007
  a) w walucie polskiej w tys. 61 553 53 646
  b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. 41 628 47 816
  b1. w walucie w tys. USD 13 557 18 290
  po przeliczeniu na tys. zł 40 153 44 536
  b2. w walucie w tys. EUR 306 77
  po przeliczeniu na tys. zł 1 276 276
  b3. w walucie w tys. GBP 46 617
  po przeliczeniu na tys. zł 199 3 004
  pozostałe waluty w tys. zł w tys. 0 0
  Należności krótkoterminowe, razem w tys. 103 181 101 462

  Nazwa arkusza: NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:


  NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: w tys.
  2008 2007
  a) do 1 miesiąca 74 621 64 370
  b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 0 0
  c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 0 0
  d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 0 0
  e) powyżej 1 roku 0 0
  f) należności przeterminowane 25 912 32 825
  Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 100 533 97 195
  g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 12 089 1 234
  Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 88 444 95 961
  W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta

  Nazwa arkusza: NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:


  NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM
  NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:
  w tys.
  2008 2007
  a) do 1 miesiąca 10 097 17 955
  b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 6 557 7 340
  c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 6 318 4 504
  d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 1 140 2 121
  e) powyżej 1 roku 1 800 905
  Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 25 912 32 825
  f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 3 112 1 234
  Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 22 800 31 591

  Nazwa arkusza: NALEŻNOŚCI SPORNE I PRZETERMINOWANE


  W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako "Należności dochodzone na drodze sądowej"


  Spółka nie posiada należności spornych.
  Należności przeterminowane na dzień 31.12.2008 roku przedstawiają się
  następująco /w tys. zł/:należności przeterminowane
  objęte rezerwami (brutto) - 3 153- w tym z tytułu dostaw, robót
  i usług - 3 112- inne - 41należności przeterminowane
  nieobjęte rezerwami (brutto) - 22 800- w tym z tytułu dostaw,
  robót i usług - 22 800należności przeterminowane, razem
  (brutto) - 25 953- odpisy aktualizujące wartość należności - 12 130
  należności przeterminowane, razem (netto) - 22 800  Plik Opis

  Nazwa arkusza: KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE


  KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys.
  2008 2007
  a) w jednostkach zależnych 2 900 16 300
  - udziały lub akcje 2 900 16 300
  - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0
  - dłużne papiery wartościowe 0 0
  - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  - udzielone pożyczki 0 0
  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  b) w jednostkach współzależnych 0 0
  - udziały lub akcje 0 0
  - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0
  - dłużne papiery wartościowe 0 0
  - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  - udzielone pożyczki 0 0
  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  c) w jednostkach stowarzyszonych 0 0
  - udziały lub akcje 0 0
  - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0
  - dłużne papiery wartościowe 0 0
  - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  - udzielone pożyczki 0 0
  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  d) w znaczącym inwestorze 0 0
  - udziały lub akcje 0 0
  - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0
  - dłużne papiery wartościowe 0 0
  - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  - udzielone pożyczki 0 0
  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  e) we wspólniku jednostki współzależnej 0 0
  - udziały lub akcje 0 0
  - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0
  - dłużne papiery wartościowe 0 0
  - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  - udzielone pożyczki 0 0
  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  f) w jednostce dominującej 0 0
  - udziały lub akcje 0 0
  - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0
  - dłużne papiery wartościowe 0 0
  - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
  - 0
  - udzielone pożyczki 0 0
  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  g) w pozostałych jednostkach 7 992 3 543
  - udziały lub akcje 3 938 1 373
  - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0
  - dłużne papiery wartościowe 0 0
  - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 318 470
  - certyfikaty inwestycyjne 318 470
  - udzielone pożyczki 2 242 551
  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 1 494 1 149
  - zaliczki na akcje 1 490 0
  - portfel inwestycyjny 4 1 000
  - wycena forward 0 149
  - 0 0
  h) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4 200 2 566
  - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 3 289 2 566
  - inne środki pieniężne 911 0
  - inne aktywa pieniężne 0 0
  Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 15 092 22 409

  Nazwa arkusza: PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)


  PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
  2008 2007
  a) w walucie polskiej w tys. 5 750 2 992
  b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. 0 0
  b1. w walucie 0 0
  po przeliczeniu na tys. zł 0 0
  - 0 0
  pozostałe waluty w tys. zł w tys. 0 0
  Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. 5 750 2 992

  Nazwa arkusza: PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)


  PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
  (WG ZBYWALNOŚCI)
  w tys.
  2008 2007
  A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 788 520
  a. akcje (wartość bilansowa): 470 50
  - wartość godziwa 470 52
  - wartość rynkowa 0 0
  - wartość według cen nabycia 833 50
  b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0
  - wartość godziwa 0 0
  - wartość rynkowa 0 0
  - wartość według cen nabycia 0 0
  c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 318 470
  c1) certyfikaty inwestycyjne 318 470
  - wartość godziwa 318 534
  - wartość rynkowa 0 0
  - wartość według cen nabycia 470 470
  c2)..... 0 0
  B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 3 468 1 323
  a. akcje (wartość bilansowa): 3 468 1 323
  - wartość godziwa 0 0
  - wartość rynkowa 0 0
  - wartość według cen nabycia 3 468 1 323
  b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0
  - wartość godziwa 0 0
  - wartość rynkowa 0 0
  - wartość według cen nabycia 0 0
  c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0
  c1)..... 0 0
  - wartość godziwa 0 0
  - wartość rynkowa 0 0
  - wartość według cen nabycia 0 0
  c2)..... 0 0
  C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 0 0
  a. akcje (wartość bilansowa): 0 0
  - wartość godziwa 0 0
  - wartość rynkowa 0 0
  - wartość według cen nabycia 0 0
  b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0
  - wartość godziwa 0 0
  - wartość rynkowa 0 0
  - wartość według cen nabycia 0 0
  c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0
  c1)..... 0 0
  - wartość godziwa 0 0
  - wartość rynkowa 0 0
  - wartość według cen nabycia 0 0
  c2)..... 0 0
  D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 1 494 1 149
  a. udziały i akcje (wartość bilansowa): 0 1 000
  - wartość godziwa 0 0
  - wartość rynkowa 0 0
  - wartość według cen nabycia 0 1 000
  b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0
  - wartość godziwa 0 0
  - wartość rynkowa 0 0
  - wartość według cen nabycia 0 0
  c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 1 494 149
  c1) forward 0 149
  - wartość godziwa 0 0
  - wartość rynkowa 0 0
  - wartość według cen nabycia 0 149
  c2) zaliczki na udziały i akcje 1 494 0
  - wartość godziwa 0 0
  - wartość rynkowa 0 0
  - wartość według cen nabycia 1 494 0
  Wartość według cen nabycia, razem 6 265 2 992
  Wartość na początek okresu, razem 2 992 258
  Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem -515 0
  Wartość bilansowa, razem 5 750 2 992

  Nazwa arkusza: UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)


  UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
  2008 2007
  a) w walucie polskiej w tys. 5 142 16 851
  b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. 0 0
  b1. w walucie 0 0
  po przeliczeniu na tys. zł 0 0
  - 0 0
  pozostałe waluty w tys. zł w tys. 0 0
  Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem w tys. 5 142 16 851

  Nazwa arkusza: ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)


  ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
  2008 2007
  a) w walucie polskiej w tys. 3 832 2 464
  b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. 368 102
  b1. w walucie w tys. USD 123 37
  po przeliczeniu na tys. zł 364 90
  b1. w walucie w tys. EUR 1 2
  po przeliczeniu na tys. zł 4 7
  b1. w walucie w tys. GBP 0 1
  po przeliczeniu na tys. zł 0 5
  pozostałe waluty w tys. zł w tys. 0 0
  Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem w tys. 4 200 2 566

  Nazwa arkusza: INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)


  INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys.
  2008 2007
  - 0 0
  Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 0 0

  Nazwa arkusza: INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)


  INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
  2008 2007
  a) w walucie polskiej w tys. 0 0
  b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. 0 0
  b1. w walucie 0 0
  po przeliczeniu na tys. zł 0 0
  - 0 0
  pozostałe waluty w tys. zł w tys. 0 0
  Inne inwestycje krótkoterminowe, razem w tys. 0 0

  Nazwa arkusza: KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE


  KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys.
  2008 2007
  a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 320 257
  - - ubezpieczenia majątkowe 105 75
  - - ubezpieczenia OC i AC samochodów 22 38
  - - koszty targów i wyjazdów służbowych 0 70
  - - koszty AKCJI MILION dotyczące 2009 roku 192 0
  - - koszty transportu 0 67
  - - licencja transportowa 0 0
  - - koszty podwyższenia kapitału 0 0
  - - prenumeraty 1 7
  b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 0 0
  - 0 0
  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 320 257

  Nazwa arkusza: ODPISY AKTUALIZUJĄCE


  Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić:
  a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie,
  b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów,
  c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny
  Odpisy aktualizujące w 2008 roku odnosiły się do:
  - należności 11.320 tys.PLN
  - zapasów 1.282 tys.PLN
  - inwestycji długoterminowych 682 tys.PLN
  - inwestycji krótkoterminowych 515 tys.PLN
  - środków trwałych 75 tys.PLN
  - nakładów inwestycyjnych 82 tys.PLN
  W tym okresie odwrócono odpisy aktualizujące
  - należności 340 tys.PLN
  - zapasów 529 tys.PLN
  Stan odpisów aktualizujacych na dzien 31.12.2008 roku wynosił:
  - należności 12.130 tys.PLN
  - zapasów 1.254 tys.PLN
  - inwestycji długoterminowych 1.656 tys.PLN
  - inwestycji krótkoterminowych 515 tys.PLN
  - środków trwałych 75 tys.PLN
  - nakładów inwestycyjnych 82 tys.PLN
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)


  KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
  w tys.
  Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty)
  Seria A imienne nr 1-670 000 uprzywilejowane co do głosu - 1 akcja uprawnia do 2 głosów brak 1 005 000 101 gotówka 25.11.1997 zmiana uprzywilejowania 29.06.1999 11.03.1999
  Seria B imienne brak brak 335 000 33 gotówka 29.12.2000 03.08.1999
  Seria C imienne 1 akcja uprawnia do 2 głosów brak 4 800 000 480 gotówka 29.12.2000 01.01.2000
  Seria D zwykłe na okaziciela brak brak 1 670 000 167 gotówka 31.05.2005 01.01.2005
  Seria E zwykłe na okaziciela brak brak 1 500 000 150 gotówka 25.06.2007 01.01.2006
  Liczba akcji, razem 9 310 000
  Kapitał zakładowy, razem 931
  Wartość nominalna jednej akcji (w zł) 0,10


  Maciej Sosiński (Członek Rady Nadzorczej) - 3.070.000 akcji = 32,98%
  kapitału zakładowego; 3.070.000 liczba głosów = 24,80% głosów na WZA
  Dariusz Smagorowicz (Wiceprezes Zarządu) - 1.294.814 akcji = 13,91% kapitału
  zakładowego; 2.589.628 liczba głosów = 20,92% głosów na WZA
  Secus Investment Sp. z o.o. - 1.242.590 akcji = 13,35% kapitału zakładowego;
  1.242.500 głosów = 10,04% głosów na WZA
  Mariusz Jawoszek (Wiceprezes Zarządu)- 667.799 akcji = 7,17% kapitału
  zakładowego; 1.335.598 głosów = 10,79% głosów na WZA
  Amada Investment LLC - 614.000 akcji = 6,60% kapitału zakładowego; 1.228.000
  głosów = 9,92% głosów na WZAArtur Mrozik
  (Prezes Zarzadu) - 184.200 akcji = 1,98% kapitału zakładowego; 368.400
  głosów = 2,98% głosów na WZA  Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o:
  - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji
  - zmianach wartości nominalnej akcji
  - zmianach praw z akcji
  oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

  Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu

  Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego

  Nazwa arkusza: AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE


  AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
  w tys.
  Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie


  Spóka nie posiada akcji własnych.  Nazwa arkusza: AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH


  AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
  w tys.
  Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa


  Jednostki podporządkowane nie posiadają
  akcji emitenta.  Nazwa arkusza: KAPITAŁ ZAPASOWY


  KAPITAŁ ZAPASOWY w tys.
  2008 2007
  a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 42 608 42 608
  b) utworzony ustawowo 0 0
  c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość 40 631 32 171
  d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników 0 0
  e) inny (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  Kapitał zapasowy, razem 83 239 74 779

  Nazwa arkusza: KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY


  KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY w tys.
  2008 2007
  a) z tytułu aktualizacji środków trwałych 0 0
  b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym 0 0
  - z wyceny instrumentów zabezpieczających 0 0
  c) z tytułu podatku odroczonego 0 0
  d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych 0 0
  e) inny (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  Kapitał z aktualizacji wyceny, razem 0 0

  Nazwa arkusza: POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)


  POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) w tys.
  2008 2007
  - 0 0
  Pozostałe kapitały rezerwowe, razem 0 0

  Nazwa arkusza: ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)


  ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) w tys.
  2008 2007
  - 0 0
  Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem 0 0

  Nazwa arkusza: ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO


  ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys.
  2008 2007
  1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 109 294
  a) odniesionej na wynik finansowy 109 294
  - - naliczone odsetki od należności nie objęte odpisem aktualizującym 25 18
  - - naliczone odsetki od pożyczek 25 59
  - - naliczone odsetki od umów poręczenia 0 71
  - - niezrealizowane dodatnie różnice kursowe dotyczące kredytów 0 68
  - - umowy leasingowe 31 29
  - -skutki wyceny instrumentów finansowych 28 49
  b) odniesionej na kapitał własny 0 0
  - 0 0
  c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0
  - 0 0
  2. Zwiększenia 141 109
  a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 141 109
  - - naliczone odsetki od należności nie objęte odpisem aktualizującym 9 25
  - - naliczone odsetki od pożyczek 8 25
  - - nadwyżka amortyzacji podatkowej nad bilansową 66 0
  - - umowy leasingowe 58 31
  - -skutki wyceny instrumentów finansowych 0 28
  b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  3. Zmniejszenia 109 294
  a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 109 294
  - - naliczone odsetki od należności nie objęte odpisem aktualizującym 25 18
  - - naliczone odsetki od pożyczek 25 59
  - - naliczone odsetki od umów poręczenia 0 71
  - - niezrealizowane dodatnie różnice kursowe dotyczące kredytów 0 68
  - - umowy leasingowe 31 29
  - -skutki wyceny instrumentów finansowych 28 49
  b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 141 109
  a) odniesionej na wynik finansowy 141 109
  - - naliczone odsetki od należności nie objęte odpisem aktualizującym 9 25
  - - naliczone odsetki od pożyczek 8 25
  - - nadwyżka amortyzacji podatkowej nad bilansową 66 0
  - - umowy leasingowe 58 31
  - -skutki wyceny instrumentów finansowych 0 28
  b) odniesionej na kapitał własny 0 0
  - 0 0
  c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0
  - 0 0
  Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą:

  Zwiększenia z tytułu:
  - powstania różnic przejściowych
  - zmiany stawek podatkowych
  - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu

  Zmniejszenia z tytułu:
  - odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy)
  - zmiany stawek podatkowych
  - rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania

  Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań:
  - kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu,
  - datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych
  - łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony

  Nazwa arkusza: ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)


  ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE
  (WG TYTUŁÓW)
  w tys.
  2008 2007
  a) stan na początek okresu 0 0
  - 0 0
  b) zwiększenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  d) rozwiązanie (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  e) stan na koniec okresu 0 0
  - 0 0

  Nazwa arkusza: ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)


  ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE
  (WG TYTUŁÓW)
  w tys.
  2008 2007
  a) stan na początek okresu 149 0
  - niewykorzystane urlopy 149 0
  b) zwiększenia (z tytułu) 0 149
  - niewykorzystane urlopy 0 149
  c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  d) rozwiązanie (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  e) stan na koniec okresu 149 149
  - niewykorzystane urlopy 149 149

  Nazwa arkusza: ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)


  ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys.
  2008 2007
  a) stan na początek okresu 0 0
  - 0 0
  b) zwiększenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  d) rozwiązanie (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  e) stan na koniec okresu 0 0
  - 0 0

  Nazwa arkusza: ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)


  ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys.
  2008 2007
  a) stan na początek okresu 0 0
  - 0 0
  b) zwiększenia (z tytułu) 1 914 0
  - - rezerwa na nagrodę finałową AKCJA MILION 573 0
  - - rezerwa na straty do pokrycia spółki EASY TOUCH 1 334 0
  - - rezerwa na odsetki od zobowiązań 7 0
  c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  d) rozwiązanie (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  e) stan na koniec okresu 1 914 0
  - - rezerwa na nagrodę finałową AKCJA MILION 573 0
  - - rezerwa na straty do pokrycia spółki EASY TOUCH 1 334 0
  - - rezerwa na odsetki od zobowiązań 7 0

  Nazwa arkusza: ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE


  ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE w tys.
  2008 2007
  a) wobec jednostek zależnych 0 142
  - kredyty i pożyczki 0 0
  - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
  - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
  - 0 0
  - umowy leasingu finansowego 0 142
  - inne (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  b) wobec jednostek współzależnych 0 0
  - kredyty i pożyczki 0 0
  - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
  - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
  - 0 0
  - umowy leasingu finansowego 0 0
  - inne (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  c) wobec jednostek stowarzyszonych 0 0
  - kredyty i pożyczki 0 0
  - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
  - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
  - 0 0
  - umowy leasingu finansowego 0 0
  - inne (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  d) wobec znaczącego inwestora 0 0
  - kredyty i pożyczki 0 0
  - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
  - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
  - 0 0
  - umowy leasingu finansowego 0 0
  - inne (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  e) wobec wspólnika jednostki współzależnej 0 0
  - kredyty i pożyczki 0 0
  - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
  - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
  - 0 0
  - umowy leasingu finansowego 0 0
  - inne (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  f) wobec jednostki dominującej 0 0
  - kredyty i pożyczki 0 0
  - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
  - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
  - 0 0
  - umowy leasingu finansowego 0 0
  - inne (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  g) wobec pozostałych jednostek 42 189 25 709
  - kredyty i pożyczki 41 662 25 040
  - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
  - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
  - 0 0
  - umowy leasingu finansowego 527 669
  - inne (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  Zobowiązania długoterminowe, razem 42 189 25 851

  Nazwa arkusza: ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY


  ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE
  SPŁATY
  w tys.
  2008 2007
  a) powyżej 1 roku do 3 lat 7 167 25 851
  b) powyżej 3 do 5 lat 7 232 0
  c) powyżej 5 lat 27 790 0
  Zobowiązania długoterminowe, razem 42 189 25 851

  Nazwa arkusza: ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)


  ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
  2008 2007
  a) w walucie polskiej w tys. 42 189 25 851
  b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. 0 0
  b1. w walucie 0 0
  po przeliczeniu na tys. zł 0 0
  - 0 0
  pozostałe waluty w tys. zł w tys. 0 0
  Zobowiązania długoterminowe, razem w tys. 42 189 25 851

  Nazwa arkusza: ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK


  ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
  w tys.
  Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne
  w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta
  Bank Zachodni WBK S.A. Wrocław 14 530 11 200 WIBOR 1M + 1,25% 30.01.2020 hipoteka kaucyjna na nieruchomościach, weksel własny in blanco poręczony przez ESM LOGISTICS S.A., cesja praw z gwarancji dobrego wykonania
  Fortis Bank Polska S.A. Warszawa 33 000 30 462 WIBOR 1M + 1,2% 30.12.2021 hipoteka zwykła oraz hipoteka kaucyjna na nieruchomości, przelew praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości, zastaw rejestrowy na wszystkich maszynach/urządzeniach/wyposażeniu, przewłaszcenie ich oraz przelew praw z polisy ubezpieczeniowej, cesja generalna z tyt. wszystkich przyszłych wierzytelności zobowiązanie ESM LOGISTICS S.A.,
  W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

  Nazwa arkusza: ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH


  ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
  w tys.
  Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne
  Spółka nie emitowała dłużnych papierów wartościowych.
  Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

  Nazwa arkusza: ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE


  ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE w tys.
  2008 2007
  a) wobec jednostek zależnych 2 229 12 032
  - kredyty i pożyczki, w tym: 0 0
  - długoterminowe w okresie spłaty 0 0
  - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
  - z tytułu dywidend 0 0
  - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
  - 0 0
  - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2 087 11 073
  - do 12 miesięcy 2 087 11 073
  - powyżej 12 miesięcy 0 0
  - zaliczki otrzymane na dostawy 0 0
  - zobowiązania wekslowe 0 0
  - inne (wg rodzaju) 142 959
  - zobowiązania z tytułu objęcia akcji 0 900
  - leasing 142 59
  b) wobec jednostek współzależnych 0 0
  - kredyty i pożyczki, w tym: 0 0
  - długoterminowe w okresie spłaty 0 0
  - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
  - z tytułu dywidend 0 0
  - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
  - 0 0
  - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0
  - do 12 miesięcy 0 0
  - powyżej 12 miesięcy 0 0
  - zaliczki otrzymane na dostawy 0 0
  - zobowiązania wekslowe 0 0
  - inne (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  c) wobec jednostek stowarzyszonych 0 0
  - kredyty i pożyczki, w tym: 0 0
  - długoterminowe w okresie spłaty 0 0
  - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
  - z tytułu dywidend 0 0
  - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
  - 0 0
  - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0
  - do 12 miesięcy 0 0
  - powyżej 12 miesięcy 0 0
  - zaliczki otrzymane na dostawy 0 0
  - zobowiązania wekslowe 0 0
  - inne (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  d) wobec znaczącego inwestora 0 0
  - kredyty i pożyczki, w tym: 0 0
  - długoterminowe w okresie spłaty 0 0
  - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
  - z tytułu dywidend 0 0
  - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
  - 0 0
  - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0
  - do 12 miesięcy 0 0
  - powyżej 12 miesięcy 0 0
  - zaliczki otrzymane na dostawy 0 0
  - zobowiązania wekslowe 0 0
  - inne (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  e) wobec wspólnika jednostki współzależnej 0 0
  - kredyty i pożyczki, w tym: 0 0
  - długoterminowe w okresie spłaty 0 0
  - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
  - z tytułu dywidend 0 0
  - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
  - 0 0
  - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0
  - do 12 miesięcy 0 0
  - powyżej 12 miesięcy 0 0
  - zaliczki otrzymane na dostawy 0 0
  - zobowiązania wekslowe 0 0
  - inne (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  f) wobec jednostki dominującej 0 0
  - kredyty i pożyczki, w tym: 0 0
  - długoterminowe w okresie spłaty 0 0
  - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
  - z tytułu dywidend 0 0
  - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
  - 0 0
  - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0
  - do 12 miesięcy 0 0
  - powyżej 12 miesięcy 0 0
  - zaliczki otrzymane na dostawy 0 0
  - zobowiązania wekslowe 0 0
  - inne (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  g) wobec pozostałych jednostek 165 966 107 901
  - kredyty i pożyczki, w tym: 59 703 30 698
  - długoterminowe w okresie spłaty 3 378 720
  - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
  - z tytułu dywidend 0 0
  - inne zobowiązania finansowe, w tym: 15 585 448
  - leasing 447 430
  - wycena instrumentów finansowych 8 053 18
  - umowa zapłaty zobowiązań 7 047 0
  - warrant 38 0
  - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 84 923 74 100
  - do 12 miesięcy 84 923 74 100
  - powyżej 12 miesięcy 0 0
  - zaliczki otrzymane na dostawy 18 0
  - zobowiązania wekslowe 0 0
  - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 5 299 2 287
  - z tytułu wynagrodzeń 426 358
  - inne (wg tytułów) 12 10
  - - wpłaty niezidentyfikowanych klientów 7 6
  - - potrącenia z wynagrodzeń 5 4
  h) fundusze specjalne (wg tytułów) 0 0
  - 0 0
  Zobowiązania krótkoterminowe, razem 168 195 119 933

  Nazwa arkusza: ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)


  ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
  2008 2007
  a) w walucie polskiej w tys. 111 929 83 211
  b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. 56 266 36 722
  b1. w walucie w tys. USD 7 977 10 927
  po przeliczeniu na tys. zł 23 626 26 607
  b2. w walucie w tys. EUR 7 823 2 824
  po przeliczeniu na tys. zł 32 640 10 115
  pozostałe waluty w tys. zł w tys. 0 0
  Zobowiązania krótkoterminowe, razem w tys. 168 195 119 933

  Nazwa arkusza: ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK


  ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
  w tys.
  Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne
  w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta
  Bank DnB NORD Polska S.A. Warszawa 20 000 19 888 wibor 1M plus 0,55 % 30.06.2009 hipoteka kaucyjna na nieruchomościach,niepotwierdzona cesja wierzytelności, pełnomocnictwo do rachunku bieżącego
  Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa 17 000 17 085 wibor 1T plus 1,5 % dla PLN, libor 1M plus 1,5 % dla USD, euribor 1M plus 1,5 % dla EUR 30.06.2009 zastaw rejestrowy na zapasach, cesja praw z polisy ubezpieczenia zastawionego majątku, niepotwierdzona cesja należności dłużników , pełnomocnictwo
  Bank Handlowy W Warszawie S.A. Warszawa 200 w tys. USD 517 175 w tys. USD wibor 1M plus 0,3 % dla PLN, libor 1M plus 0,3 % dla USD, euribor 1M plus 0,3 dla EUR 08.01.2009 poręczenie cywilno-prawne udzielone przez ESM LOGISTICS S.A.
  Bank Zachodni WBK S.A. Wrocław 4 000 3 473 wibor 1M plus 0,7 % 13.09.2009 hipoteka kaucyjna na nieruchomościach, zastaw rejestrowy na zapasach, cesja praw z polis ubezpieczenia zastawionego majątku, weksel in blanco poręczony przez ESM LOGISTICS S.A.
  Societe Generale Warszawa 200 w tys. USD 477 161 w tys. USD podstawowa stopa procentowa banku + 0,8% 21.01.2009 weksel in blanco
  Bank Zachodni WBK S.A. Wrocław 840 840 wibor 1M plus 1,25 % 31.12.2009 hipoteka kaucyjna na nieruchomościach, weksel własny in blanco poręczony przez ESM LOGISTICS S.A., cesja praw z gwarancji dobrego wykonania
  Fortis Bank Polska S.A. Warszawa 2 717 2 717 wibor 1M plus 1,2 % 31.12.2009 hipoteka zwykła oraz hipoteka kaucyjna na nieruchomości, przelew praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości, zastaw rejestrowy na wszystkich maszynach/urządzeniach/wyposażeniu, przewłaszcenie ich oraz przelew praw z polisy ubezpieczeniowej, cesja generalna z tyt. wszystkich przyszłych wierzytelności zobowiązanie ESM LOGISTICS S.A.,
  PKO BP S.A. Warszawa 10 000 9 883 wibor 1M plus 1,2 % 28.10.2011 weksel własny in blanco, zastaw rejestrowy na zapasach wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej
  BRE Bank S.A. Warszawa 5 000 4 823 wibor O/N plus 0,6 % 06.03.2009 weksel własny in blanco, pełnomocnictwo
  W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

  Nazwa arkusza: ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH


  ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
  w tys.
  Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne


  Spółka nie emitowała dłużnych instrumentów
  finansowych.  Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

  Nazwa arkusza: ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY


  ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY w tys.
  2008 2007
  Stan na początek okresu 0 0
  a) zwiększenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0

  Nazwa arkusza: INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE


  INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys.
  2008 2007
  a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 0 850
  - długoterminowe (wg tytułów) 0 0
  - 0 0
  - krótkoterminowe (wg tytułów) 0 850
  - faktury wystawione w roku następnym dotyczące kosztów roku bieżącego 0 850
  b) rozliczenia międzyokresowe przychodów 369 0
  - długoterminowe (wg tytułów) 0 0
  - 0 0
  - krótkoterminowe (wg tytułów) 369 0
  - faktury zaliczkowe 369 0
  Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 369 850

  Nazwa arkusza: WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA 1 AKCJĘ


  Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję
  Zysk na jedną akcję = zysk netto roku obrot. / liczba akcji zwykłych
  Strata netto za okres 01.01.2008-31.12.2008 (32.513) tys. złotych
  Liczba akcji zwykłych 9.310.000
  Strata na jedną akcję -3,49
  Rozwodniona liczba akcji 9.610.000
  Rozwodniony strata na jedną akcję zwykłą -3,38
  Wartość księgowa na jedną akcję = kapitały własne / liczba akcji zwykłych
  Kapitał własny na dzień 31.12.2008 roku 51.657 tys. złotych
  Liczba akcji zwykłych 9.310.000
  Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą 5,55
  Rozwodniona liczba akcji 9.610.000
  Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą 5,38
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)


  NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) w tys.
  2008 2007
  a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym: 16 400 16 960
  - od jednostek zależnych 16 400 16 960
  - od jednostek współzależnych 0 0
  - od jednostek stowarzyszonych 0 0
  - od znaczącego inwestora 0 0
  - od wspólnika jednostki współzależnej 0 0
  - od jednostki dominującej 0 0
  b) pozostałe (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  - w tym: od jednostek zależnych 0 0
  - w tym: od jednostek współzależnych 0 0
  - w tym: od jednostek stowarzyszonych 0 0
  - w tym: od znaczącego inwestora 0 0
  - w tym: od wspólnika jednostki współzależnej 0 0
  - w tym: od jednostki dominującej 0 0
  - 0 0
  - w tym: od jednostek zależnych 0 0
  - w tym: od jednostek współzależnych 0 0
  - w tym: od jednostek stowarzyszonych 0 0
  - w tym: od znaczącego inwestora 0 0
  - w tym: od wspólnika jednostki współzależnej 0 0
  - w tym: od jednostki dominującej 0 0
  - 0 0
  Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem 16 400 16 960

  Nazwa arkusza: ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)


  ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) w tys.
  2008 2007
  a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: 690 1 246
  - na rzecz jednostek zależnych 690 1 246
  - na rzecz jednostek współzależnych 0 0
  - na rzecz jednostek stowarzyszonych 0 0
  - na rzecz znaczącego inwestora 0 0
  - na rzecz wspólnika jednostki współzależnej 0 0
  - na rzecz jednostki dominującej 0 0
  b) pozostałe (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  - w tym: na rzecz jednostek zależnych 0 0
  - w tym: na rzecz jednostek współzależnych 0 0
  - w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych 0 0
  - w tym: na rzecz znaczącego inwestora 0 0
  - w tym: na rzecz wspólnika jednostki współzależnej 0 0
  - w tym: na rzecz jednostki dominującej 0 0
  - 0 0
  - w tym: na rzecz jednostek zależnych 0 0
  - w tym: na rzecz jednostek współzależnych 0 0
  - w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych 0 0
  - w tym: na rzecz znaczącego inwestora 0 0
  - w tym: na rzecz wspólnika jednostki współzależnej 0 0
  - w tym: na rzecz jednostki dominującej 0 0
  - 0 0
  Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem 690 1 246

  Nazwa arkusza: PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)


  PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys.
  2008 2007
  - sprzedaż usług 19 910 15 787
  - w tym: od jednostek powiązanych 3 553 1 087
  - sprzedaż wyrobów gotowych 47 103 0
  - w tym: od jednostek powiązanych 0 0
  - 0 0
  Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 67 013 15 787
  - w tym: od jednostek powiązanych 3 553 1 087

  Nazwa arkusza: PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)


  PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys.
  2008 2007
  a) kraj 33 397 4 858
  - w tym: od jednostek powiązanych 3 553 1 087
  - sprzedaż usług 13 320 4 858
  - w tym: od jednostek powiązanych 3 553 1 087
  - sprzedaż wyrobów gotowych 20 077 0
  - w tym: od jednostek powiązanych 0 0
  - 0 0
  b) eksport 33 616 10 929
  - w tym: od jednostek powiązanych 0 0
  - sprzedaż usług 6 590 10 929
  - w tym: od jednostek powiązanych 0 0
  - sprzedaż wyrobów gotowych 27 026 0
  - w tym: od jednostek powiązanych 0 0
  - 0 0
  Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 67 013 15 787
  - w tym: od jednostek powiązanych 3 553 1 087

  Nazwa arkusza: PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)


  PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys.
  2008 2007
  - towary 572 689 534 212
  - w tym: od jednostek powiązanych 1 933 884
  - materiały 0 0
  - w tym: od jednostek powiązanych 0 0
  - 0 0
  Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 572 689 534 212
  - w tym: od jednostek powiązanych 1 933 884

  Nazwa arkusza: PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)


  PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys.
  2008 2007
  a) kraj 555 865 500 629
  - w tym: od jednostek powiązanych 1 933 884
  - towary 555 865 500 629
  - w tym: od jednostek powiązanych 1 933 884
  - materiały 0 0
  - w tym: od jednostek powiązanych 0 0
  - 0 0
  b) eksport 16 824 33 583
  - w tym: od jednostek powiązanych 0 0
  - towary 16 824 33 583
  - w tym: od jednostek powiązanych 0 0
  - materiały 0 0
  - w tym: od jednostek powiązanych 0 0
  - 0 0
  Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 572 689 534 212
  - w tym: od jednostek powiązanych 1 933 884

  Nazwa arkusza: KOSZTY WEDŁUG RODZAJU


  KOSZTY WEDŁUG RODZAJU w tys.
  2008 2007
  a) amortyzacja 2 579 1 977
  b) zużycie materiałów i energii 44 875 1 444
  c) usługi obce 27 748 19 016
  d) podatki i opłaty 348 498
  e) wynagrodzenia 6 720 7 916
  f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 1 071 1 462
  g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 4 874 5 516
  - - najem, dzierżawa, czynsze 0 353
  - - ubezpieczenia majątkowe 537 562
  - - podróże służbowe 245 410
  - - reprezentacja i reklama 1 145 2 453
  - - bonusy kwartalne 2 863 1 652
  - - pozostałe 84 86
  Koszty według rodzaju, razem 88 215 37 829
  Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych 0 0
  Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) 0 0
  Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) -18 058 -12 351
  Koszty sprzedaży 486
  Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -17 490 -22 620
  Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 52 667 3 344

  Nazwa arkusza: INNE PRZYCHODY OPERACYJNE


  INNE PRZYCHODY OPERACYJNE w tys.
  2008 2007
  a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  b) pozostałe, w tym: 3 699 2 252
  - - rozwiązane odpisy na należności 235 203
  - - nadwyżki z inwentaryzacji 722 524
  - - zwrot kosztów sądowych 19 30
  - - dostawy otrzymane nieodpłatnie 350 294
  - - korekty cen od dostawców zagranicznych 342 306
  - - otrzymane odszkodowania 1 411 790
  - -odpisane zobowiązania 11 36
  - - otrzymane nieodpłatnie aktywa 13 0
  - - przychody z pozostałej sprzedaży 36 0
  - - pozostałe 31 49
  - - rozwiązane odpisy na towary 529 0
  - - refundacja kosztów zatrudnienia 0 20
  Inne przychody operacyjne, razem 3 699 2 252

  Nazwa arkusza: INNE KOSZTY OPERACYJNE


  INNE KOSZTY OPERACYJNE w tys.
  2008 2007
  a) utworzone rezerwy (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  b) pozostałe, w tym: 5 386 2 813
  - - niedobory z inwentaryzacji 933 536
  - - koszty postępowanian sądowego 17 9
  - - darowizny 6 16
  - - likwidacja uszkodzonych sładników majątku obrotowego 2 129 779
  - - usuwanie zdarzeń losowych 1 582 915
  - - odpisanie należności umorzonych, nieściągalnych 27 104
  - - kary 0 10
  - - korekty podatku VAT 0 261
  - - rezerwa na nie wykorzystane urlopy 0 149
  - - rezerwa na przyszłe koszty i straty 573 0
  - - koszt własny pozostałej sprzedaży 36 0
  - - dostawy przekazane nieodpłatnie 38 0
  - - pozostałe 45 34
  Inne koszty operacyjne, razem 5 386 2 813
  W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia

  Nazwa arkusza: PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH


  PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH w tys.
  2008 2007
  a) od jednostek powiązanych, w tym: 208 0
  - od jednostek zależnych 208 0
  - od jednostek współzależnych 0 0
  - od jednostek stowarzyszonych 0 0
  - od znaczącego inwestora 0 0
  - od wspólnika jednostki współzależnej 0 0
  - od jednostki dominującej 0 0
  b) od pozostałych jednostek 50 0
  Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem 250 0

  Nazwa arkusza: PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK


  PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys.
  2008 2007
  a) z tytułu udzielonych pożyczek 829 681
  - od jednostek powiązanych, w tym: 678 456
  - od jednostek zależnych 678 456
  - od jednostek współzależnych 0 0
  - od jednostek stowarzyszonych 0 0
  - od znaczącego inwestora 0 0
  - od wspólnika jednostki współzależnej 0 0
  - od jednostki dominującej 0 0
  - od pozostałych jednostek 151 225
  b) pozostałe odsetki 3 516 480
  - od jednostek powiązanych, w tym: 0 0
  - od jednostek zależnych 0 0
  - od jednostek współzależnych 0 0
  - od jednostek stowarzyszonych 0 0
  - od znaczącego inwestora 0 0
  - od wspólnika jednostki współzależnej 0 0
  - od jednostki dominującej 0 0
  - od pozostałych jednostek 3 516 480
  Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 4 345 1 161

  Nazwa arkusza: INNE PRZYCHODY FINANSOWE


  INNE PRZYCHODY FINANSOWE w tys.
  2008 2007
  a) dodatnie różnice kursowe 0 2 984
  - zrealizowane 0 2 851
  - niezrealizowane 0 133
  b) rozwiązane rezerwy (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  c) pozostałe, w tym: 169 35
  - - premie z tytułu opcji 0 35
  - - rozwiązane odpisy na odsetki od należności 104 0
  - - warranty 65 0
  Inne przychody finansowe, razem 169 3 019

  Nazwa arkusza: KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK


  KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys.
  2008 2007
  a) od kredytów i pożyczek 4 401 2 323
  - dla jednostek powiązanych, w tym: 0 0
  - dla jednostek zależnych 0 0
  - dla jednostek współzależnych 0 0
  - dla jednostek stowarzyszonych 0 0
  - dla znaczącego inwestora 0 0
  - dla wspólnika jednostki współzależnej 0 0
  - dla jednostki dominującej 0 0
  - dla innych jednostek 4 401 2 323
  b) pozostałe odsetki 143 88
  - dla jednostek powiązanych, w tym: 11 4
  - dla jednostek zależnych 11 4
  - dla jednostek współzależnych 0 0
  - dla jednostek stowarzyszonych 0 0
  - dla znaczącego inwestora 0 0
  - dla wspólnika jednostki współzależnej 0 0
  - dla jednostki dominującej 0 0
  - dla innych jednostek 132 84
  Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 4 544 2 411

  Nazwa arkusza: INNE KOSZTY FINANSOWE


  INNE KOSZTY FINANSOWE w tys.
  2008 2007
  a) ujemne różnice kursowe, w tym: 18 253 0
  - zrealizowane 13 249 0
  - niezrealizowane 5 004 0
  b) utworzone rezerwy (z tytułu) 1 341 0
  - - rezerwa na straty do pokrycia spółki EASY TOUCH 1 334 0
  - - rezerwa na odsetki od zobowiązań 7 0
  c) pozostałe, w tym: 418 137
  - - umorzone odsetki z lat poprzednich 193 137
  - - odpisy na należności z tytułu odsetek 197 0
  - - koszty otrzymanych warrantów 28 0
  Inne koszty finansowe, razem 20 012 137

  Nazwa arkusza: ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH


  Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki


  Spółka sporządza skonsolidowane
  sprawozdanie finansowe.  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZYSKI NADZWYCZAJNE


  ZYSKI NADZWYCZAJNE w tys.
  2008 2007
  a) losowe 0 0
  b) pozostałe (wg tytułów) 0 0
  - 0 0
  Zyski nadzwyczajne, razem 0 0

  Nazwa arkusza: STRATY NADZWYCZAJNE


  STRATY NADZWYCZAJNE w tys.
  2008 2007
  a) losowe 0 0
  b) pozostałe (wg tytułów) 0 0
  - 0 0
  Straty nadzwyczajne, razem 0 0

  Nazwa arkusza: PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY


  PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY w tys.
  2008 2007
  1. Zysk (strata) brutto -34 340 11 140
  2. Korekty konsolidacyjne 0 0
  3. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) 22 670 3 287
  - - koszty nie stanowiace kosztów uzyskania przychodów 25 975 4 279
  - - koszty uzyskania przychodów nie będace kosztami rachunkowymi -1 751 -1 507
  - - przychody, które nie są zaliczane do podstwawy opodatkowania -1 516 -825
  - - przychody podatkowe nie zaliczane do przchodów księgowych w latach ubiegłych 721 732
  - - przychody spółki komandytowej 40 656 10 484
  - - koszty uzyskania przychodów spółki komandytowej -41 415 -9 860
  - - odliczenia od dochodu (np. darowizny) 0 -16
  4. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym -11 670 14 427
  5. Podatek dochodowy według stawki ... % 0 2 741
  6. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku 0 0
  7. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: 10 2 680
  - wykazany w rachunku zysków i strat 10 2 680
  - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny 0 0
  - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

  Nazwa arkusza: PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:


  PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: w tys.
  2008 2007
  - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych -1 837 -61
  - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych 0 0
  - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu 0 0
  - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy 0 0
  - inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) 0 0
  - 0 0
  Podatek dochodowy odroczony, razem -1 837 -61

  Nazwa arkusza: ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO


  ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO w tys.
  2008 2007
  - ujętego w kapitale własnym 0 0
  - ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy 0 0
  Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia

  Nazwa arkusza: PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY


  PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY w tys.
  2008 2007
  - działalności zaniechanej 0 0
  - wyniku na operacjach nadzwyczajnych 0 0

  Nazwa arkusza: POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:


  POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: w tys.
  2008 2007
  - 0 0
  Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem 0 0

  Nazwa arkusza: UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:


  UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
  WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:
  w tys.
  2008 2007
  - odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych 0 0
  - odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 0 0
  - odpis różnicy w wycenie aktywów netto 0 0
  Pozycja "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

  Nazwa arkusza: PODZIAŁ ZYSKU


  Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe


  Zarząd Pronox Technology S.A. proponuje pokryć stratę za 2008 rok w
  wysokości 32.513 tys. złotych z kapitałów zapasowych.  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZYSK NA 1 AKCJĘ


  Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu


  Akcje spółki mają równe prawo udziału w zysku (stracie) netto danego
  okresu.Zysk (strata) na jedną akcję = zysk (strata) netto roku
  obrotowego / średnia ważona liczba akcji zwykłych.
  Strata netto za okres 01.01.-31.12.2008 - (32.513) tys. złotych
  Średnia ważona liczba akcji zwykłych - 9.310.000
  Strata na jedną akcję zwykłą - (3,49) złotych  Plik Opis

  Nazwa arkusza: NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH


  Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu

  W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny

  W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach

  W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią
  Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływów środków pieniężnych na dzień 31.12.2008 w tys. złotych
  1. Środki pieniężne w kasie 498
  2. Środki pieniężne w banku, w tym: 2 791
  3. Inne środki pieniężne, w tym: 911
  Środki pieniężne, razem 4 200
  Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływów środków pieniężnych na dzień 31.12.2007 w tys. złotych
  1. Środki pieniężne w kasie 175
  2. Środki pieniężne w banku, w tym: 2 391
  3. Inne środki pieniężne, w tym: 0
  Środki pieniężne, razem 2 566
  Specyfikacja do pozycji "pozostałe" w sprawozdaniu z przepływów środków pieniężnych na dzień 31.12.2008 w tys. złotych
  1. Pozostałe pozycje działalności operacyjnej, w tym: 43
  Różnica pomiedzy wartością netto srodków trwałych w leasingu a wartością zobowiązań z tytułu leasingu 43
  2. Pozostałe pozycje działalności inwestycyjnej, w tym: -3 129
  Spłacone pożyczki krótkoterminowe 7 351
  Premia za warranty 38
  Udzielone pożyczki krótkoterminowe -9 000
  Udzielone zaliczki na akcje -1 490
  Premia za warranty -28
  2. Pozostałe pozycje działalności finansowej, w tym: 7 047
  Umowa zapłaty zobowiązań 7 047
  Specyfikacja do pozycji "pozostałe" w sprawozdaniu z przepływów środków pieniężnych na dzień 31.12.2007 w tys. złotych
  1. Pozostałe pozycje działalności operacyjnej, w tym: -11
  Różnica pomiedzy wartością netto srodków trwałych w leasingu a wartością zobowiązań z tytułu leasingu -11
  2. Pozostałe pozycje działalności inwestycyjnej, w tym: 5 989
  Spłacone pożyczki krótkoterminowe 6 404
  Udzielone pożyczki krótkoterminowe -415
  2. Pozostałe pozycje działalności finansowej, w tym: 0
  Plik Opis
  PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA) w tys.
  2008 2007
  Zysk (strata) netto
  Korekty razem
  Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
  Amortyzacja
  (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
  Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
  (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
  Zmiana stanu rezerw
  Zmiana stanu zapasów
  Zmiana stanu należności
  Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów
  Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
  Inne korekty
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)

  Nazwa arkusza: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE


  W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić:

  1. Informacje o instrumentach finansowych
  1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na:
  a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
  b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
  c) pożyczki udzielone i należności własne
  d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności
  e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

  - przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie

  1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych:
  1.2.1. Należy zamieścić:
  a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności:
  - zakres i charakter instrumentu
  - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie
  - kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności
  - sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych
  - termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu
  - możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją
  - cenę lub przedział cen realizacji instrumentu
  - możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów
  - ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności
  - dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone
  - w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony
  - inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi
  - rodzaj ryzyka związanego z instrumentem
  - sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach
  b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości

  c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane

  d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym

  e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o:
  - wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości
  - efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne

  f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o:
  - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia
  - koncentracji ryzyka kredytowego
  1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać

  1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić:
  a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne

  b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie

  1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić:
  a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie

  b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych

  1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny

  1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych

  1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty:
  - do 3 miesięcy
  - powyżej 3 do 12 miesięcy
  - powyżej 12 miesięcy

  1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane

  1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty:
  - do 3 miesięcy
  - powyżej 3 do 12 miesięcy
  - powyżej 12 miesięcy
  1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej:
  a) opis rodzaju zabezpieczeń
  b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą
  c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka

  1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej:
  a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania
  b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających
  c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe

  1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać:
  a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny
  b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych
  c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu
  2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych

  3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

  4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie

  5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby

  6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego

  7.1. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez emitenta z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter tych transakcji

  7.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych, o:
  a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach
  b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji
  c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

  7a. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

  8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:
  a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia
  b) procentowym udziale
  c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
  d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych
  e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych
  f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych
  g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia

  9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

  10. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku, gdy emitentem jest jednostka dominująca, wspólnik jednostki współzależnej lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych
  11. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot

  11a. Informacje o:
  a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa
  b) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:
  ­ badanie sprawozdania finansowego
  ­ inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego
  ­ usługi doradztwa podatkowego
  ­ pozostałe usługi
  c) informacje określone w lit. b należy podać także dla poprzedniego roku obrotowego

  12. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres

  13. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

  14. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów
  15. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100%

  16. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi

  17. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność

  18. Dokonane korekty błędów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność

  19. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bądź planowanych przez emitenta działań mających na celu eliminację niepewności
  20. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów):
  - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub
  - w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia

  21. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych
  - metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy
  22. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji lub wyceny metodą praw własności, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów

  Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego
  Plik Opis
  DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

  Nazwa arkusza: PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU


  PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2009-04-30 Dariusz Smagorowicz Wiceprezes Zarządu
  2009-04-30 Mariusz Jawoszek Wiceprezes Zarządu

  Nazwa arkusza: PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


  PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2009-04-30 Tomasz Minkina Dyrektor Finansowy

  Identyfikator raportu4wn05mpnl1
  Nazwa raportuSA-R
  Symbol raportuSA-R
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Tytuł
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2009-04-30
  Rok bieżący2008
  Numer
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.