o RB: Wypowiedzenie umowy.
 • Data: 2009-06-05


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 23 / 2009
  Data sporządzenia: 2009-06-05
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Wypowiedzenie umowy.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) Zarząd Pronox Technology S.A. (Spółka) informuje, że Raiffeisen Bank Polska S.A. (Bank) z siedzibą w Warszawie wypowiedział ze skutkiem na dzień 5 czerwca 2009 r. Umowę Kredytową nr CRD/L/14505/03 zawartą pomiędzy Spółką i Bankiem w dniu 16 października 2003 r. Wypowiedzenie umowy nastąpiło w związku ze złożeniem przez Spółkę wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. Zadłużenie Spółki wobec Banku z tytułu kredytu udzielonego na podstawie przedmiotowej Umowy na dzień 5 czerwca 2009 r. wynosi 4.245.584,35 zł. W wyniku wypowiedzenia Umowy Spółka jest zobowiązana do spłacenia zadłużenia wraz z odsetkami następnego dnia roboczego.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX TECHNOLOGY S.A. Informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  032 2075600 032 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2009-06-05 Maciej Sosiński Prezes Zarządu
  2009-06-05 Dariusz Smagorowicz Wiceprezes Zarządu
  2009-06-05 Mariusz Jawoszek Wiceprezes Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  TytułWypowiedzenie umowy.
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2009-06-05
  Rok bieżący2009
  Numer23
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.