QSr:
 • Data: 2007-08-14


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • Spis treści:
 • 1. STRONA TYTUŁOWA
 • 2. WYBRANE DANE FINANSOWE
 • 3. KOREKTA RAPORTU
 • 4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • 5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • Spis załączników:
  Znaleziono 1 załączniki
 • Raport_Q2-2007.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Skonsolidowany raport kwartalny QSr 2 / 2007
  kwartał / rok
  (zgodnie z § 86 ust. 2 i § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  za 2 kwartał roku obrotowego 2007 obejmujący okres od 2007-04-01 do 2007-06-30
  zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
  w walucie
  oraz skrócone sprawozdanie finansowe według USTAWY O RACHUNKOWOŚCI
  w walucie
  data przekazania: 2007-08-14
  PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX TECHNOLOGY S.A. Informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  032 2075600 032 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30
  dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  I. Przychody ze sprzedaży 258 880 188 183 67 266 48 250
  II. Zysk z działalności operacyjnej 3 142 850 816 218
  III. Zysk brutto 3 880 1 474 1 008 378
  IV. Zysk netto 2 909 1 500 756 385
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -17 561 1 746 -4 563 448
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 778 -9 171 -462 -2 351
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 26 044 7 491 6 767 1 921
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 6 705 66 1 742 17
  IX. Aktywa razem 182 823 153 227 48 548 37 896
  X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 104 045 109 087 27 629 26 979
  XI. Zobowiązania długoterminowe 8 808 7 868 2 339 1 946
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe 95 237 101 219 25 290 25 033
  XIII. Kapitał własny 78 778 44 140 20 919 10 917
  XIV. Kapitał zakładowy 931 781 247 193
  XV. Liczba akcji (w szt.) 781 000 781 000 781 000 781000
  dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
  XVI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 255 518 186 681 66 392 47 864
  XVII. Zysk z działalności operacyjnej 3 694 630 960 162
  XVIII. Zysk brutto 4 195 941 1 090 241
  XIX. Zysk netto 3 363 1 085 874 278
  XX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -8 622 -1 495 -2 240 -383
  XXI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -9 823 -3 034 -2 552 -778
  XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 24 903 2 463 6 471 632
  XXIII. Przepływy pieniężne netto, razem 6 458 -2 066 1 678 -530
  XXIV. Aktywa razem 176 786 125 855 46 945 31 126
  XXV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 97 677 83 733 25 938 20 709
  XXVI. Zobowiązania długoterminowe 6 638 7 215 1 763 1 784
  XXVII. Zobowiazania krótkoterminowe 90 861 75 942 24 128 18 782
  XXVIII. Kapitał własny 79 109 42 122 21 007 10 417
  XXIX. Kapitał zakładowy 931 781 247 193
  XXX. Liczba akcji (w szt.) 781 000 781 000 781 000 781 000
  Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - (Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
  Plik Opis
  Raport Q2-2007.pdf Raport Q2-2007.pdf SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE QSr 2/2007

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2007-08-14 Artur Mrozik Prezes Zarządu
  2007-08-14 Dariusz Smagorowicz Wiceprezes Zarządu