o RB: Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
 • Data: 2011-07-01


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 53 / 2011
  Data sporządzenia: 2011-07-01
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
  Podstawa prawna
  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
  Treść raportu:
  Pronox Technology Spółka Akcyjna w upadłości układowej (Spółka) działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oświadcza, że w dniu dzisiejszym otrzymała od spółki Canuela Holdings Limited w Larnace, Republika Cypru zawiadomienie złożone w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, że w dniu 30 czerwca 2011 roku Canuela Holdings Limited w wyniku dwóch pozagiełdowych transakcji zbyła łącznie 23.983.500 sztuk akcji Pronox Technology S.A w upadłości układowej stanowiących 12,08% kapitału zakładowego Spółki, i dających 24.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 11,94% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
  Pierwszą transakcją z dnia 30.06.2011r. była umowa sprzedaży 16.983.500 (słownie: szesnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset) sztuk akcji Pronox Technology S.A. w upadłości układowej dających 17.000.000 (słownie: siedemnaście milionów) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy ze spółką Warmenbad Investments Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr) i miała ona charakter pozagiełdowy. Z powyższej transakcji 16.967.000 (słownie: szesnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy) stanowią akcje niezdematerializowane zwykłe na okaziciela, natomiast 16.500 (słownie: szesnaście tysięcy pięćset) stanowią uprzywilejowane akcje imienne. Akcje o wartości nominalnej 0,10 zł zostały sprzedane po cenie 0,85 zł (słownie: zero złoty 85/100) za sztukę. Powyższy pakiet stanowi 8,56% kapitału zakładowego Pronox Technology S.A. w upadłości układowej oraz daje 8,45% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Pronox Technology S.A. w upadłości układowej.
  Drugą transakcją z dnia 30.06.2011r. była umowa sprzedaży 7.000.000 (słownie: siedem milionów) sztuk zdematerializowanych akcji zwykłych Pronox Technology SA w upadłości układowej dających taką samą ilość głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy ze spółką 4energy S.A. z siedzibą w Katowicach i miała ona charakter pozagiełdowy. Akcje o wartości nominalnej 0,10 zł zostały sprzedane po cenie 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100) za sztukę. Powyższy pakiet stanowi 3,53% kapitału zakładowego Pronox Technology S.A. w upadłości układowej oraz daje 3,48% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Pronox Technology S.A. w upadłości układowej.
  Przed w/w transakcjami Canuela Holdings Limited posiadała 72.516.500 sztuk akcji Pronox Technology S.A. w upadłości układowej, które stanowiły 36,53% kapitału zakładowego Spółki, i dawały 72.533.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, dających 36,07% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z czego:
  • 72.500.000 to akcje zwykłe stanowiące 36,52 % kapitału zakładowego Spółki, dające 72.500.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiące 36,05 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
  • 16.500 to akcje imienne uprzywilejowane stanowiące 0,01 % kapitału zakładowego Spółki, dające 33.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiące 0,02 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
  Po realizacji powyższych transakcjach stan posiadania akcji Pronox Technology S.A. w upadłości układowej w Canuela Holdings Limited wynosi 48.533.000 sztuk akcji Pronox Technology S.A. w upadłości układowej, które stanowią 24,45% kapitału zakładowego Spółki, i dających 48.533.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 24,14% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX TECHNOLOGY S.A. Informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  032 2075600 032 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2011-07-01 Ireneusz Król Prezes Zarządu
  2011-07-01 Mariusz Jabłoński Wiceprezes Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  TytułInformacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2011-07-01
  Rok bieżący2011
  Numer53
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.