o RB: Zawarcie umowy sprzedaży akcji.
 • Data: 2011-04-07


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 11 / 2011
  Data sporządzenia: 2011-04-07
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Zawarcie umowy sprzedaży akcji.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
  Treść raportu:
  Zarząd Pronox Technology Spółka Akcyjna w upadłości układowej (Emitent, Spółka) działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 185 poz. 1439 z późn. zm.) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka zawarła z osobą fizyczną umowę sprzedaży:
  - 9.000 (dziewięć tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 1 (jeden) do 9000 (dziewięć tysięcy),
  - 1.000 (jeden tysiąc) akcji imiennych serii B o numerach od 1 (jeden) do 1000 (jeden tysiąc),
  - 3.000 (trzy tysiące) akcji imiennych serii C o numerach od 1 (jeden) do 3000 (trzy tysiące), o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda akcja spółki 4Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach za cenę 150.800,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy osiemset złotych), tj. po 11,60 zł (jedenaście złotych sześćdziesiąt groszy) za każdą akcję. Akcje będące przedmiotem umowy sprzedaży stanowią 100,00 % kapitału zakładowego 4Energy Spółki Akcyjnej i uprawniają do 100,00 % udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu 4Energy Spółki Akcyjnej. Po zrealizowaniu umowy sprzedaży Pronox Technology Spółka Akcyjna w upadłości układowej nie posiada akcji 4Energy Spółki Akcyjnej. Sprzedaż akcji jest elementem realizowanego procesu restrukturyzacji spółki Emitenta i reorganizacji jego grupy kapitałowej. Środki uzyskane ze sprzedaży akcji zostaną przeznaczone na spłatę wierzyciela, którego wierzytelności są zabezpieczone na składnikach majątku Emitenta.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX TECHNOLOGY S.A. Informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  032 2075600 032 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2011-04-07 Mariusz Jabłoński Wiceprezes Zarządu
  2011-04-07 Tomasz Minkina Członek Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  TytułZawarcie umowy sprzedaży akcji.
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2011-04-07
  Rok bieżący2011
  Numer11
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.