o RB: Ogłoszenie o zmianie na żądanie akcjonariusza porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18 kwietnia 2012 roku.
 • Data: 2012-03-28


 • Firma: PRONOX SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 27 / 2012
  Data sporządzenia: 2012-03-28
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX S.A.
  Temat
  Ogłoszenie o zmianie na żądanie akcjonariusza porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18 kwietnia 2012 roku.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:

  Zarząd Pronox Spółki Akcyjnej (Emitent, Spółka) działając na podstawie przepisów § 5 ust. 1 pkt 24 oraz § 30 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 roku nr 33 poz. 259 z późn. zm.) informuje, iż otrzymał od akcjonariusza reprezentującego ponad 1/20 kapitału zakładowego wniosek zgłoszony na podstawie art. 401 § 4 KSH z projektami Uchwał Zwyczajnego Walne Zgromadzenie zwołanego na dzień 18.04.2012 roku. W związku z otrzymaniem w dniu 27.03.2013 roku od 4energy S.A., jako akcjonariusza reprezentującego powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego Pronox SA, żądania umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18 kwietnia 2012 r. sprawy powołania nowego członka Rady Nadzorczej w związku z koniecznością uzupełnienia składu osobowego Rady Nadzorczej po rezygnacji w dniu 27 marca 2011 roku Pana Dariusza Smagorowicza, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym ogłasza, iż do porządku obrad dodaje się punkt o następującym brzmieniu, zgodnym z wyżej wymienionym wnioskiem akcjonariusza, który oznacza się jako pkt 15: "Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej." Jednocześnie dotychczasowy pkt 15 w brzmieniu: "Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.", oznacza się jako pkt 16

  Zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:
  1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Pronox S.A. w upadłości układowej za rok 2011, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Pronox S.A. w upadłości układowej za rok 2011.
  5. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2011.
  6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany polityki rachunkowości poprzez wprowadzenie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pronox S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu z dnia 29 grudnia 2011 roku.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, serii C, serii G1 oraz serii I do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz upoważnienia Zarządu.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie dodatkowego wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
  15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.
  16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

  Zarząd Spółki przekazuje projekt zgłoszonej przez akcjonariusza uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

  Projekt uchwały nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRONOX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRONOX S.A. z siedzibą w Katowicach na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRONOX S.A. w powołuje ……… w skład Rady Nadzorczej PRONOX S.A. na okres bieżącej kadencji.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Uzasadnienie:
  Wymóg podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej wynika z art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 Statutu Spółki.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  PRONOX SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX S.A. Informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  032 2075600 032 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2012-03-28 Ireneusz Król Prezes Zarządu
  2012-03-28 Mariusz Jabłoński Wiceprezes Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej
  Symbol EmitentaPRONOX S.A.
  TytułOgłoszenie o zmianie na żądanie akcjonariusza porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18 kwietnia 2012 roku.
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2012-03-28
  Rok bieżący2012
  Numer27
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.