o QSr:
 • Data: 2010-11-14


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej • PAP

  o Spis treści:
 • 1. STRONA TYTUŁOWA
 • 2. WYBRANE DANE FINANSOWE
 • 3. KOREKTA RAPORTU
 • 4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • 5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Znaleziono 1 załączniki
 • Raport_Q3-2010_.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2010
  kwartał / rok
  (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  za 3 kwartał roku obrotowego 2010 obejmujący okres od 2010-06-30 do 2010-09-29
  zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
  w walucie
  oraz skrócone sprawozdanie finansowe według USTAWY O RACHUNKOWOŚCI
  w walucie
  data przekazania: 2010-11-14
  PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX TECHNOLOGY S.A. informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  032 2075600 032 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30
  dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansow.
  I. Przychody ze sprzedaży 39 360 168 258 9 833 38 247
  II. Zysk z działalności operacyjnej -23 903 -43 369 -5 972 -9 858
  III. Zysk brutto -33 223 -95 905 -8 300 -21 800
  IV. Zysk netto -33 267 -98 397 -8 311 -22 367
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -3 599 34 810 -899 7 913
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 23 371 -6 345 5 839 -1 442
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -20 302 -32 063 -5 072 -7 288
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -530 -3 598 -132 -818
  IX. Liczba akcji (w szt.) 102 907 480 102 907 480 102 907 480 102 907 480
  X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO) -0,32 -0,96 -0,08 -0,22
  XI. 30.09.2010 31.12.2009 30.09.2010 31.12.2009
  XII. Aktywa razem 71 366 170 631 17 896 41 534
  XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 160 320 227 394 40 203 55 351
  XIV. Zobowiązania długoterminowe 27 874 41 374 6 990 10 071
  XV. Zobowiązania krótkoterminowe 132 446 186 020 33 213 45 280
  XVI. Kapitał własny -88 954 -56 763 -22 307 -13 817
  XVII. Kapitał zakładowy 7 629 931 1 913 227
  XVIII. Liczba akcji (w szt.) 102 907 480 102 907 480 102 907 480 102 907 480
  XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) -0,86 -0,55 -0,22 -0,13
  dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
  XX. Przychody ze sprzedaży 4 121 158 490 1 030 36 026
  XXI. Zysk z działalności operacyjnej -22 372 -39 705 -5 589 -9 025
  XXII. Zysk brutto -37 104 -98 758 -9 270 -22 449
  XXIII. Zysk netto -37 040 -100 838 -9 254 -22 921
  XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 398 22 712 -599 5 163
  XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 23 046 -8 494 5 758 -1 931
  XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -20 700 -18 100 -5 172 -4 114
  XXVII. Przepływy pieniężne netto, razem -52 -3 882 -13 -882
  XXVIII. Liczba akcji 102 907 480 102 907 480 102 907 480 102 907 480
  XXIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO) -0,36 -0,98 -0,09 -0,22
  XXX. 30.09.2010 31.12.2009 30.09.2010 31.12.2009
  XXXI. Aktywa razem 57 116 107 799 14 323 26 240
  XXXII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 144 852 161 350 36 324 39 275
  XXXIII. Zobowiązania długoterminowe 26 019 38 283 6 525 9 319
  XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe 115 816 117 072 29 043 28 497
  XXXV. Kapitał własny -87 736 -53 551 -22 001 -13 035
  XXXVI. Kapitał zakładowy 7 629 931 1 913 227
  XXXVII. Liczba akcji (w szt.) 102 907 480 102 907 480 102 907 480 102 907 480
  XXXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) -0,85 -0,52 -0,21 -0,13
  W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

  Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
  Plik Opis
  Raport Q3-2010 .pdf Raport Q3-2010 .pdf SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE QSr III 2010

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2010-11-15 Ireneusz Król Prezes Zarządu
  2010-11-15 Mariusz Jabłoński Wiceprezes Zarządu
  2010-11-15 Tomasz Minkina Członek Zarządu

  Identyfikator raportumh4ffmg4o1
  Nazwa raportuQSr
  Symbol raportuQSr
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Tytuł
  Sektorinformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2010-11-14
  Rok bieżący2010
  Numer
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.