o QSr:
 • Data: 2009-03-02


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. STRONA TYTUŁOWA
 • 2. WYBRANE DANE FINANSOWE
 • 3. KOREKTA RAPORTU
 • 4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • 5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Znaleziono 1 załączniki
 • Raport_Q4-2008.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2008
  kwartał / rok
  (zgodnie z § 86 ust. 2 i § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  za 4 kwartał roku obrotowego 2008 obejmujący okres od 2008-10-01 do 2008-12-31
  zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
  w walucie
  oraz skrócone sprawozdanie finansowe według USTAWY O RACHUNKOWOŚCI
  w walucie
  data przekazania: 2009-03-02
  PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX TECHNOLOGY S.A. Informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  032 2075600 032 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31
  dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  I. Przychody ze sprzedaży 663 223 560 480 187 770 148 401
  II. Zysk z działalności operacyjnej (9 623) 10 192 (2 724) 2 699
  III. Zysk brutto (31 437) 11 226 (8 900) 2 972
  IV. Zysk netto (29 989) 8 847 (8 490) 2 342
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 262 (11 164) 640 (2 956)
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (47 554) (22 531) (13 463) (5 966)
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 46 832 34 300 13 259 9 082
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 1 540 605 436 160
  IX. Aktywa razem 294 815 229 672 70 658 64 118
  X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 240 163 144 990 57 560 40 477
  XI. Zobowiązania długoterminowe 44 182 27 677 10 589 7 727
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe 195 981 117 313 46 971 32 751
  XIII. Kapitał własny 54 652 84 682 13 098 23 641
  XIV. Kapitał zakładowy 931 931 223 260
  XV. Liczba akcji (w szt.) 9 310 000 9 310 000 9 310 000 9 310 000
  dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
  XVI. Przychody ze sprzedaży 640 132 549 999 181 233 145 626
  XVII. Zysk z działalności operacyjnej (8 678) 10 482 (2 457) 2 775
  XVIII. Zysk brutto (28 187) 11 140 (7 980) 2 950
  XIX. Zysk netto (26 697) 8 460 (7 558) 2 240
  XX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 977 2 595 2 542 687
  XXI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (9 482) (10 468) (2 685) (2 772)
  XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 380 1 805 391 478
  XXIII. Przepływy pieniężne netto, razem 875 (6 068) 248 (1 607)
  XXIV. Aktywa razem 268 846 231 062 64 434 64 506
  XXV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 211 373 146 892 50 660 41 008
  XXVI. Zobowiązania długoterminowe 42 184 25 851 10 110 7 217
  XXVII. Zobowiązania krótkoterminowe 164 699 119 933 39 473 33 482
  XXVIII. Kapitał własny 57 473 84 170 13 775 23 498
  XXIX. Kapitał zakładowy 931 931 223 260
  XXX. Liczba akcji (w szt.) 9 310 000 9 310 000 9 310 000 9 310 000
  Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - (Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
  Plik Opis
  Raport Q4-2008.pdf Raport Q4-2008.pdf SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE QSr IV 2008

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2009-03-02 ARTUR MROZIK PREZES ZARZĄDU
  2009-03-02 DARIUSZ SMAGOROWICZ WICEPREZES ZARZĄDU
  2009-03-02 MARIUSZ JAWOSZEK WICEPREZES ZARZĄDU

  Identyfikator raportumh4ffmg4o1
  Nazwa raportuQSr
  Symbol raportuQSr
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Tytuł
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2009-03-02
  Rok bieżący2008
  Numer
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.