o RB: Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
 • Data: 2009-10-22


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 57 / 2009
  Data sporządzenia: 2009-10-22
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd Pronox Technology S.A. w upadłości układowej (Spółka) działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) oświadcza, iż w dniu 21 października 2009 roku rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki złożył pan Grzegorz Czajka oraz rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki złożył pan Piotr Ginter. Jednocześnie działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22 wyżej wymienionego Rozporządzenia, Zarząd informuję, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pronox Technology S.A. w upadłości układowej w dniu 21 października 2009 roku powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki pana Ireneusza Nawrockiego oraz pana Jacka Krysiaka.

  Pan Ireneusz Nawrocki posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Wydział Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statysyki (1977r.), jest doktorem nauk ekonomicznych w zakresie międzynarodowych stosunków gospodarczych, Wydział Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa), (1985r.). W latach 1984 – 1985 studiował na George Washington University Washington, DC USA. Ekspert Izby Inwestorów Zagranicznych (1986 – 1990). W latach 1977–1990 Ireneusz Nawrocki był asystentem, a następnie adiunktem w Instytucie Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Szkoły Głównej Planowania i Statystyki/Szkoły Głównej Handlowej. W okresie 1989 – 1991 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu w firmie MarCo Ltd z siedzibą w Warszawie. W latach 1991 – 1995 był Dyrektorem Kancelarii Prawnej KNS w Warszawie. Pan Ireneusz Nawrocki w okresie od 1995 r. do 2000 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu XI Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. Następnie od 2000 roku do 2001 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. oraz od 1999 roku do 2001 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu Trinity Management Spółka z o.o. firmy zarządzającej Funduszem. W 2002 r. był Prezesem Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Życie S.A. W latach 2003 – 2004 zatrudniony był na stanowisku Dyrektora Centrum Restrukturyzacji i Windykacji w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. Obecnie Pan Ireneusz Nawrocki prowadzi własną działalność gospodarczą pod firmą Project Advisory z siedzibą w Warszawie. Pan Ireneusz Nawrocki pełnił następujące funkcje w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych:
  - Wiceprezes Zarządu w firmie MarCo Ltd z siedzibą w Warszawie w latach 1989 – 1991, Prezes Zarządu XI Narodowego Funduszu Inwestycyjnego w Warszawie w latach 1995 - 2000,
  - Prezes Zarządu Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. w Warszawie w latach 2000 – 2001,
  - Prezes Zarządu Trinity Management Spółka z o.o. w Warszawie - firmy zarządzającej Funduszem w latach 1999 – 2001,
  - Prezes Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Życie S.A. z siedzibą w Warszawie w 2002r.,
  - Przewodniczący Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź SA z siedzibą w Lubinie w latach 1994 – 1997,
  - Przewodniczący Rady Nadzorczej Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Warszawie w latach 2001 – 2006,
  - Członek Rady Nadzorczej Polski Związek Motorowy Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie od 1994r. – do nadal,
  - Przewodniczący Rady Nadzorczej Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach od 2000r. – do nadal.
  Pan Ireneusz Nawrocki nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej. Nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

  Pan Jacek Krysiak posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (1994r.) Pan Jacek Krysiak jest Doradcą Podatkowym (nr wpisu 10640). W okresie od 07.1994r. do 12.1997r. był zatrudniony w Izbie Skarbowej w Katowicach na stanowisku Inspektora. Od 01.1998r. do 06.2000r. był Menadżerem w Dziale Doradztwa Podatkowego w "Grupa Gumułka" Kancelaria Prawa Finansowego w Katowicach. W okresie od 07.2000r. do 04.2003r. pełnił funkcje Głównego Księgowego, Wiceprezesa Zarządu, a następnie Prezesa Zarządu Centrozap S.A. w Katowicach. Począwszy od 01.2004r. Pan Jacek Krysiak pełni funkcję Prezesa Zarządu ConAcc Partners Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego w Katowicach.
  Pan Jacek Krysiak pełnił funkcje w radach nadzorczych następujących podmiotów:
  2002 – 2003 Przewodniczący Rady Nadzorczej, Huta Szczecin S.A.,
  2001 – 2003 Członek Rady Nadzorczej Centrozap Finanse Sp. z o.o. w Katowicach,
  2002 – 2003 Członek Rady Nadzorczej CMS Sp. z o.o. w Katowicach,
  2003 – 2004 Członek Rady Nadzorczej CMS S.A. w Katowicach,
  2009 – nadal Członek Rady Nadzorczej CentroPromSport S.A. w Katowicach,
  Pan Jacek Krysiak ukończył następujące kursy i szkolenia:
  1994r. Aplikacja administracyjna w lzbie Skarbowej w Katowicach
  1994r. Szkoła Doradców Podatkowych w Katowicach
  1996r. Szkolenie dla Kandydatów na członków rad nadzorczych
  2003r. Kurs ACCA "Dyplom Rachunkowości i Finansów"
  1998 - 2009 Liczne szkolenia z zakresu rachunkowości, podatków, finansów oraz programów rozwoju przedsiębiorstw.
  Pan Jacek Krysiak nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej. Nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX TECHNOLOGY S.A. Informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  032 2075600 032 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2009-10-22 Mariusz Jabłoński Wiceprezes Zarządu
  2009-10-22 Tomasz Minkina Członek Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  TytułZmiana w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2009-10-22
  Rok bieżący2009
  Numer57
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.