o RB: Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Pronox Technology S.A. zwołanego na dzień 9 listopada 2007 roku.
 • Data: 2007-11-01


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 46 / 2007
  Data sporządzenia: 2007-11-01
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Pronox Technology S.A. zwołanego na dzień 9 listopada 2007 roku.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd Pronox Technology S.A. przekazuje do publicznej wiadomości projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 9 listopada 2007 roku.

  Projekt Uchwały Nr 1
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Pronox Technology" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 9 listopada 2007 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki.

  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Pronox Technology" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 9 ust. 4 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

  § 1. [ZMIANA STATUTU]

  § 2. Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
  "1. Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.
  2. Po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółka na mocy uchwał Zarządu może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa oraz nabywać udziały w innych podmiotach gospodarczych, a także może tworzyć i uczestniczyć w tworzeniu innych podmiotów gospodarczych tak w kraju jak i poza jego granicami."

  § 2. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Uzasadnienie:
  Zmiana Statutu Spółki podyktowana jest dążeniem do uproszczenia trybu tworzenia oddziałów i przedstawicielstw Spółki oraz nabywania przez nią udziałów w innych podmiotach gospodarczych, a także tworzenia i uczestniczenia w tworzeniu innych podmiotów gospodarczych w kraju i poza jego granicami. Przedmiotowa zmiana uzasadniona jest ważnym interesem Spółki i nie narusza uprawnień jej Akcjonariuszy.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  (pełna nazwa emitenta)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  (ulica) (numer)
  (telefon) (fax)
  (e-mail) (www)
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2007-11-01 Dariusz Smagorowicz Wiceprezes Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  TytułProjekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Pronox Technology S.A. zwołanego na dzień 9 listopada 2007 roku.
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2007-11-01
  Rok bieżący2007
  Numer46
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.