o RB: Zmiana propozycji układowych
 • Data: 2011-05-31


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 23 / 2011
  Data sporządzenia: 2011-05-31
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Zmiana propozycji układowych
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
  Treść raportu:
  Zarząd Emitenta Pronox Technology S.A. w upadłości układowej ("Spółka"), informuje o złożeniu w dniu dzisiejszym tj. 31.05.2011 r. w Sądzie Rejonowym Katowice Wschód Wydział X Gospodarczy zmiany w zakresie treści propozycji układowych, do wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. Emitent zaproponował zmniejszenie ilości grup Wierzycieli, z trzech na dwie, tj.: Grupa Pierwsza – wierzyciele do 3.000,00 zł (wierzyciele drobni), których wierzytelności zostaną spłacone jednorazowo, w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu- nie zmieniono propozycji w odniesieniu do niniejszej grupy; Grupa Druga – wierzyciele powyżej 3.000,00 zł (pozostali wierzyciele), których wierzytelności nie będą podlegać redukcji i zostaną spłacone przez Spółkę poprzez konwersję 100% wierzytelności na akcje zwykłe na okaziciela serii K, w kapitale zakładowym Spółki, o wartości nominalnej 0,1 zł, które obejmowane będą za cenę emisyjną 4,00 zł, czyli w ten sposób, iż każde pełne 4,00 zł wierzytelności względem Spółki zostanie spłacone poprzez konwersję na jedną akcję zwykłą na okaziciela serii K (potrącenie),w odniesieniu do Grupy Drugiej nastąpi 100% redukcja odsetek. Emitent informuje, że decyzje o zmianie propozycji układowych podjął po powtórnej analizie propozycji układowych oraz uwzględnieniu uwag, które Spółka otrzymała od wierzycieli. Spółka zrezygnowała ze zróżnicowania wierzycieli należących do Grup Drugiej i Trzeciej. W nowych propozycjach układowych zostali oni połączeni w jedną grupę, w ramach której znajdują się wierzyciele posiadający wierzytelności o wartości przewyższającej kwotę 3.000,00 zł. Proponowana zmiana skutkuje zwiększeniem poziomu zaspokojenia wierzycieli nowej Grupy Drugiej (powyżej 3.000,00 zł). Zmiana polega na tym, iż Spółka rezygnuje z redukcji należności głównych oraz rocznej karencji, pozostawiając jednakże całkowitą redukcję odsetek, jednocześnie zaś proponuje spłatę swojego zadłużenia w drodze konwersji zadłużenia na akcje zwykłe na okaziciela serii K, z momentem zarejestrowania podwyższenia przez sąd rejestrowy. Akcje powstałe w wyniku konwersji będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym GPW. Zarząd Emitenta szacuje, że suma wierzytelności, które mogą podlegać konwersji wyniesie od 89,5 mln zł do 134,5 mln zł.
  Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX TECHNOLOGY S.A. Informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  032 2075600 032 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2011-05-31 Ireneusz Król Prezes Zarządu
  2011-05-31 Tomasz Minkina Członek Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  TytułZmiana propozycji układowych
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2011-05-31
  Rok bieżący2011
  Numer23
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.