RB: Zawarcie aneksu do umowy o kredyt.
 • Data: 2007-09-12


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 40 / 2007
  Data sporządzenia: 2007-09-12
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Zawarcie aneksu do umowy o kredyt.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd Pronox Technology S.A. w Katowicach (Spółka) informuje, że w dniu 12 września 2007 roku wprowadzono aneks do zawartej dnia 14 listopada 2003 roku z Bankiem Zachodnim WBK S.A. i opisanej w Prospekcie emisyjnym Spółki umowy nr 1186/060/03 o kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 4.000.000 zł. W przedmiotowym aneksie strony ustaliły termin ostatecznej spłaty wykorzystanego kredytu na dzień 13 września 2008 roku. Pozostałe postanowienia umowy nie uległy zmianie. Warunki umowy i aneksu nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów. Łączna wartość umów kredytowych zawartych przez Spółkę z Bankiem Zachodnim WBK S.A. przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX TECHNOLOGY S.A. Informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  032 2075600 032 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2007-09-12 Artur Mrozik Prezes Zarządu