o RB: Uprawomocnienie Postanowienia Sądu w przedmiocie zatwierdzenia układu Spółki
 • Data: 2012-02-22


 • Firma: PRONOX SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 10 / 2012
  Data sporządzenia: 2012-02-22
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX S.A.
  Temat
  Uprawomocnienie Postanowienia Sądu w przedmiocie zatwierdzenia układu Spółki
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
  Treść raportu:
  Zarząd Pronox Spółki Akcyjnej w upadłości układowej (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent otrzymał Postanowienie Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach stwierdzające prawomocność Postanowienia Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach z dnia 14 grudnia 2011 roku w przedmiocie zatwierdzenia układu Spółki. Postanowienie Sądu w przedmiocie zatwierdzenia układu Spółki jest prawomocne z dniem 22 grudnia 2011 roku. W związku z powyższym Spółka przystępuje do realizacji propozycji układowych przyjętych przez wierzycieli w dniu 2 grudnia 2011 roku. Wierzytelności wierzycieli należących do pierwszej grupy tj. wierzycieli do 3.000,00 zł (wierzyciele drobni) zostaną spłacone jednorazowo w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. Wierzytelności wierzycieli należących do drugiej grupy tj. wierzycieli powyżej 3.000,00 zł (pozostali wierzyciele) zostaną spłacone przez Emitenta poprzez konwersję 100% wierzytelności głównej na akcje zwykłe Spółki. Łączna kwota wierzytelności podlegająca konwersji wynosi 81 384 tys złotych z czego kwota 2 035 tys złotych zostaje przeznaczona na podwyższenie kapitału zakładowego, a kwota 79 349 stanowi agio. Prawomocność postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu w wyżej wymienionej dacie skutkuje dodatnimi kapitałami na 31.12.2011 roku. Ponadto Zarząd informuje, że będzie dążył do jak najszybszego wykonania układu.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  PRONOX SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX S.A. Informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  032 2075600 032 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2012-02-22 Ireneusz Król Prezes Zarządu
  2012-02-22 Tomasz Minkina Wiceprezes Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej
  Symbol EmitentaPRONOX S.A.
  TytułUprawomocnienie Postanowienia Sądu w przedmiocie zatwierdzenia układu Spółki
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2012-02-22
  Rok bieżący2012
  Numer10
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.