o RB: Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
 • Data: 2011-06-30


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 52 / 2011
  Data sporządzenia: 2011-06-30
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
  Podstawa prawna
  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
  Treść raportu:
  Pronox Technology Spółka Akcyjna w upadłości układowej (Spółka) działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oświadcza, że w dniu dzisiejszym otrzymała od pana Janusza Pałuckiego zawiadomienie złożone w trybie art. 69a ust. 1 pkt 3 oraz art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych niniejszym zawiadamiam, że na podstawie Umowy z dnia 29 czerwca 2011 roku dokonałem nabycia 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych spółki Pronox Technology SA w upadłości układowej, które stanowią 5,04% kapitału zakładowego Spółki, i dają 10.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, dających 4,97% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
  Przed zawarciem niniejszej Umowy pan Janusz Pałucki posiadał akcji spółki Pronox Technology S.A. w upadłości układowej.
  Pan Janusz Pałucki poinformował ponadto, że podmiot w którym jest jedynym udziałowcem, tj. PREDIN INWEST Sp. z o.o. z siedzibą w 05-509 Józefosław, ul. Ogrodowa 32A, wpisany przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, Wydział XIV Gospodarczy - KRS w Warszawie do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000107264, NIP 526-004-00-51, REGON: 010007945 na podstawie Umowy z dnia 28 czerwca 2011 roku nabył 9.705.200 akcji zwykłych spółki Pronox Technology S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach, które stanowią 4,89% kapitału zakładowego Spółki, i dają 9.705.200 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, dających 4,83% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki
  Przed zawarciem wyżej wymienionej Umowy PREDIN INWEST Sp. z o.o. nie posiadał akcji spółki Pronox Technology SA w upadłości układowej.
  Łącznie bezpośrednio i pośrednio poprzez PREDIN INWEST Sp. z o.o. posiadam 19.705.200 akcji zwykłych spółki Pronox Technology SA w upadłości układowej, które stanowią 9,93% kapitału zakładowego Spółki, i dają 19.705.200 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, dających 9,80% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
  Ponadto pan Janusz Pałucki wyjaśnił, że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c) ww. ustawy, tj. osoby trzecie, z którymi zawarte zostały umowy, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX TECHNOLOGY S.A. Informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  032 2075600 032 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2011-06-30 Ireneusz Król Prezes Zarządu
  2011-06-30 Mariusz Jabłoński Wiceprezes Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  TytułInformacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2011-06-30
  Rok bieżący2011
  Numer52
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.