oRB: Program naprawczy Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji

PAP
Data: 2017-04-28

Firma: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2017
Data sporządzenia: 2017-04-28
Skrócona nazwa emitenta
REGNON S.A. w restrukturyzacji
Temat
Program naprawczy Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W związku z dokonaniem drugiej z rzędu kwalifikacji akcji Spółki do segmentu Lista Alertów Zarząd Regnon S.A. w restrukturyzacji oświadcza, że w ocenie Spółki usunięcie przyczyny kwalifikacji nastąpi w efekcie realizacji sądowego postępowania sanacyjnego - restrukturyzacyjnego otwartego postanowieniem Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach X Wydział Gospodarczy w dniu 27 października 2016 r. Restrukturyzacja Spółki skutkująca spłatą zaległego zadłużenia, uzyskaniem dodatnich kapitałów oraz reaktywizacją działalności gospodarczej pozwoli na wzrost wiarygodności u Inwestorów, a tym samym na ustabilizowanie wartości kursu akcji Spółki na poziomie powyżej progu kwalifikacji do segmentu Lista Alertów. Zarząd Spółki będzie na bieżąco monitorował ryzyko utrzymywania się przesłanek do kwalifikacji w kolejnych okresach weryfikacji, a w oparciu o poczynione obserwacje podejmie decyzję o ewentualnym wdrożeniu dodatkowych działań zaradczych w postaci zawarcia umowy z animatorem lub dokonania scalenia akcji. Zarząd Spółki deklaruje, że zwołanie Walnego Zgromadzenia celem podjęcia uchwał dotyczących połączenia akcji nastąpi nie później niż w terminie dwóch tygodni od daty piątej z rzędu kwalifikacji do segmentu. Niezwłocznie po podjęciu uchwały w sprawie połączenia akcji, Zarząd Spółki przeprowadzi wszelkie czynności zmierzające do wykonania postanowień zawartych w uchwale Walnego Zgromadzenia.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


REGNON SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji
_pełna nazwa emitenta_
REGNON S.A. w restrukturyzacji Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
40-203 Katowice
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Roździeńskiego 188c
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
regnon@regnon.com www.regnon.com
_e-mail_ _www_
9542180954 273696613
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-04-28 Adam Wysocki Prezes Zarządu
2017-04-28 Barbara Konrad-Dziwisz Członek Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta REGNON SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji
Symbol Emitenta REGNON S.A. w restrukturyzacji
Tytul Program naprawczy Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 40-203
Miasto Katowice
Ulica Roździeńskiego
Nr 188c
Tel.
Fax
e-mail regnon@regnon.com
NIP 9542180954
REGON 273696613
Data sporzadzenia 2017-04-28
Rok biezacy 2017
Numer 2
adres www www.regnon.com
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.