o RB: Zmiana w składzie Radzy Nadzorczej Spółki
 • Data: 2011-09-29


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 69 / 2011
  Data sporządzenia: 2011-09-29
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Zmiana w składzie Radzy Nadzorczej Spółki
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd Pronox Technology Spółka Akcyjna w upadłości układowej ("Spółka") informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 września 2011 roku – w związku ze złożonymi rezygnacjami – odwołało z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Jacka Krysiaka oraz Pana Przemysława Mrozika.
  Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 września 2011 roku powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Adama Wysockiego oraz Pana Dariusza Smagorowicza.

  życiorysy nowo powołanych członków Rady Nadzorczej:

  Pan Adam Wysocki posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach Wydział Ekonomii, Specjalność Finanse i Inwestycje (1999 r.). W 2004 r. otrzymał Dyplom Master of Business Administration w zakresie Zarządzania Finansami Międzynarodowymi w Wyższej Szkole Handlu i Finansów w Warszawie przy współpracy ze School of Business of University of Chicago oraz Erasmus University Rotterdam. W okresie od lipca 1999 r. do stycznia 2000 r. pełnił funkcję referenta ds. kredytów w Dziale Kredytów – Invest Bank S.A. – Oddział Regionalny w Katowicach. Następnie do lutego 2000 r. zatrudniony na stanowisku starszego specjalisty ekonomiczno – finansowego w Grupie Kapitałowej FASING S.A. z siedzibą w Katowicach. Od października 2000 r. do stycznia 2007 r. Adam Wysocki pełnił funkcję członka Zarządu CMS S.A. (przed przekształceniem CMS Spółka z o.o.) oraz Prezesa Zarządu. Od marca 2000 r. do nadal Adam Wysocki był zatrudniony w Centrozap S.A. kolejno na stanowiskach: starszego specjalisty w dziale controllingu, kierownika działu rozwoju, nadzoru właścicielskiego i inwestycji kapitałowych, dyrektora ds. inwestycji kapitałowych i rynku publicznego. Od lutego 2007 r. Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Inwestycyjny.
  Adam Wysocki pełnił następujące funkcje w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych oraz był wspólnikiem:
  * Wiceprezes Zarządu Centrozap S.A. w okresie od 02/2007r. do nadal,
  * Przewodniczący Rady Nadzorczej Pedsiębiorstwa Energetki Cieplnej w Śremie SA od 07/2011 do nadal,
  * Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej CentroEkoEnergia SA od sierpnia 2009r. do nadal,
  * Przewodniczący Rady Nadzorczej Centrozap Finanse Spółka z o.o. od 2004r. do nadal,
  * Członek Rady Nadzorczej Starobielska Fabryka Kos Spółka z o.o. od grudnia 2005r. do 2007,
  * Prezes Zarządu, Członek Zarządu CMS S.A. w latach 2000r.-01/2007r.,
  * Członek Rady Nadzorczej CMS S.A. - od lipca 2007r. do nadal,
  * Przewodniczący Rady Nadzorczej 4Energy SA od marca 2010 do marca 2011,
  * Przewodniczący Rady Nadzorczej Centrozap Defka Spółka z o.o. w latach 2004r. - 2007r.,
  * Przewodniczący Rady Nadzorczej Agencja Rozwoju Lokalnego Agrotur S.A. w Krupskim Młynie w latach 2004r.-2007r.,
  * Członek Rady Nadzorczej Centrozap Service Spółka z o.o. w latach 2003r.-2007r.,
  * Członek Rady Nadzorczej Consulting Accounting Partners Spółka z o. o. w latach 2005r.-2007r.,
  * Wspólnik 4-Profit Spółka. z o.o. z siedzibą w Lublińcu, posiada 10 udziałów Spółki.

  Pan Dariusz Smagorowicz posiada wykształcenie wyższe (mgr inżynier). Ukończył Politechnikę Śląską w Gliwicach, Wydział Zarządzania i Marketingu (specjalność: zarządzanie systemami produkcyjnymi). W okresie od 1988 – 1990 pracował w Hucie Katowice na stanowisku technik elektronik. W latach 1995 – 1996 był zatrudniony w spółce JTT Computer II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, a następnie w latach 1996 - 1997 w spółce Woch Elektronik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach na stanowisku handlowca. Od roku 1998 zatrudniony był w Spółce w charakterze Specjalisty ds. marketingu. W okresie od lutego 2002 do września 2002 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki. Od września 2002 roku do października 2004 roku pełnił funkcję Członka Zarządu Spółki, a następnie w okresie od stycznia 2005 do sierpnia 2009 Wiceprezesa Zarządu Spółki. Pan Dariusz Smagorowicz jest akcjonariuszem Emitenta.
  Pan Dariusz Smagorowicz pełnił następujące funkcje: w okresie od września 2004 do stycznia 2005 Członka Rady Nadzorczej Secus Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, w okresie od sierpnia 2004 do kwietnia 2010 Członka Rady Nadzorczej Secus Investment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, w okresie od lutego 2007 do lutego 2008 Członka Rady Nadzorczej Perfektus Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, w okresie od stycznia 2008 do grudnia 2010 Członka Rady Nadzorczej Secus Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, w okresie od kwietnia 2008 do lipca 2009 Członka Rady Nadzorczej Secus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, w okresie od marca 2009 do lutego 2010 Członka Rady Nadzorczej Easy Touch Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, w okresie od czerwca 2009 do września 2011 Prezesa Zarządu ESM Logistics Spółka Akcyjna.
  Aktualnie Pan Dariusz Smagorowicz pełni następujące funkcje:
  * Od stycznia 2007 Przewodniczący Rady Nadzorczej "Ruch" Chorzów Spółka Akcyjna
  * Od kwietnia 2009 Prezes Zarządu 4energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
  * Od grudnia 2009 Prezes Zarządu Palau Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, której to spółki jest równocześnie wspólnikiem od sierpnia 2008
  * Od czerwca 2011 Członek Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna
  * Od czerwca 2011 Członek Rady Nadzorczej Fundacja "Ruch" Chorzów.


  Zgodnie z oświadczeniami złożonymi przez powołanych członków Rady Nadzorczej Spółki, nie prowadzą oni działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członkowie organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, nie są wpisani w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 roku, Nr. 168, poz. 1186, z późn. zm.).
  Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX TECHNOLOGY S.A. Informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  032 2075600 032 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2011-09-29 Ireneusz Król Prezes Zarządu
  2011-09-29 Tomasz Minkina Członek Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  TytułZmiana w składzie Radzy Nadzorczej Spółki
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2011-09-29
  Rok bieżący2011
  Numer69
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.