o RB: Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
 • Data: 2011-07-06


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 59 / 2011
  Data sporządzenia: 2011-07-06
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
  Podstawa prawna
  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
  Treść raportu:
  Pronox Technology Spółka Akcyjna w upadłości układowej (Spółka) działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oświadcza, że w dniu 5 lipca 2011 roku wpłynęło
  do Spółki zawiadomienie złożone przez pana Dariusza Smagorowicza w trybie art. 69a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o powzięciu przez niego informacji, że w wyniku
  zawarcia w dniu 30 czerwca 2011 roku umowy pozagiełdowej sprzedaży akcji spółka 4energy S.A. z siedzibą w Katowicach, w której pan Dariusz Smagorowicz pełni funkcję Prezesa Zarządu oraz jest znaczącym akcjonariuszem, zmieniła przysługujący jej udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Pronox
  Technology S.A. w upadłości układowej do poziomu 9,95%. Zmiana stanu posiadania nastąpiła w wyniku nabycia 7.000.000 sztuk akcji Pronox Technology S.A. w upadłości układowej o wartości nominalnej 0,10 zł każda po średniej cenie 1,00 zł. za 1 akcję. Przed realizacją powyższej transakcji 4energy S.A. posiadała
  13.000.000 sztuk akcji Pronox Technology S.A. w upadłości układowej, stanowiących 6,55% kapitału zakładowego Spółki i dających 13.000.000 głosów, stanowiących 6,46% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Po powyższej transakcji 4energy S.A. posiada 20.000.000 akcji Pronox Technology S.A. w upadłości
  układowej, stanowiących 10,08% kapitału zakładowego Spółki i dających 20.000.000 głosów, stanowiących 9,95% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Łącznie bezpośrednio i pośrednio poprzez 4energy S.A. pan Dariusz Smagorowicz posiada 26.278.467 akcji Pronox Technology S.A. w upadłości układowej, które
  stanowią 13,24% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do 27.573.281 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących udział w wysokości 13,71% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
  Bezpośrednio pan Dariusz Smagorowicz posiada 6.278.467 akcji Pronox Technology SA w upadłości układowej, które stanowią 3,16% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do 7.573.281 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących udział w wysokości 3,77% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
  Przed zawarciem przedmiotowej transakcji pan Dariusz Smagorowicz posiadał łącznie bezpośrednio i pośrednio poprzez 4energy S.A. 19.278.467 akcji Pronox Technology S.A. w upadłości układowej, które stanowiły 9,71% kapitału zakładowego Spółki i uprawniały do 20.573.281 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
  stanowiących udział w wysokości 10,23% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
  Przed zawarciem przedmiotowej transakcji pan Dariusz Smagorowicz posiadał bezpośrednio 6.278.467 akcji Pronox Technology S.A. w upadłości układowej, które stanowiły 3,16% kapitału zakładowego Spółki i uprawniały do 7.573.281 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących udział w wysokości 3,77% w ogólnej
  liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Uprzednio, w dniu 30 czerwca 2011 roku pan Dariusz Smagorowicz nabył w wyniku transakcji giełdowej 33.653 akcji spółki Pronox Technology S.A. w upadłości układowej, przy czym oświadczył, iż przed zawarciem tej transakcji posiadał 6.244.814 akcji, stanowiących udział w kapitale zakładowym Spółki w wysokości 3,15% i uprawniających do 7.539.628 głosów odpowiadających udziałowi w wysokości 3,75% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, korygując tym samym w tym zakresie zawiadomienie z dnia 30 czerwca 2011 roku przekazane w trybie art. 160 ust. 1 pkt 1 Ustawy z
  dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oraz § 2 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych oraz paragrafu 2 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do
  określonych informacji poufnych. Pan Dariusz Smagorowicz oświadczył, że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tj.
  osoby trzecie, z którymi zawarte zostały umowy, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu. Pan Dariusz Smagorowicz zawiadomił ponadto o powzięciu informacji, iż w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Pronox Technology S.A. w upadłości układowej, które nastąpiło w dniu 22 czerwca 2011 roku, zmniejszeniu do poziomu poniżej 5% uległ udział w ogólnej liczbie głosów przysługujących mu na walnym zgromadzeniu Spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nie miało wpływu liczbę posiadanych przez pana Dariusza Smagorowicza akcji Spółki i przysługujących mu z tych akcji głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Pan Dariusz Smagorowicz posiadał 6.244.814 akcji uprawniających do 7.539.628 głosów.
  Bezpośrednio w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego przysługujący panu Dariuszowi Smagorowiczowi udział w kapitale zakładowym zmniejszył się z 4,38% do 3,15%, natomiast udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki zmniejszył się z 5,20% do 3,75%.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX TECHNOLOGY S.A. Informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  032 2075600 032 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2011-07-06 Ireneusz Król Prezes Zarządu
  2011-07-06 Tomasz Minkina Członek Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  TytułInformacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2011-07-06
  Rok bieżący2011
  Numer59
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.