o RB: Zawiązanie Easy Touch S.A.
 • Data: 2008-11-20


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 39 / 2008
  Data sporządzenia: 2008-11-20
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Zawiązanie Easy Touch S.A.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 w związku z § 2 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Pronox Technology S.A. informuje o objęciu w dniu 19 listopada 2008 roku akcji spółki Easy Touch S.A. zawiązanej w wyniku przekształcenia spółki Easy Touch Pronox Technology Spółka Akcyjna sp.k.. Pronox Technology S.A. objęła w spółce Easy Touch S.A. o kapitale zakładowym wynoszącym 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych) 3.000.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych), uprzywilejowanych co do podziału majątku spółki w ten sposób, że w przypadku likwidacji spółki akcje te korzystają z prawa pierwszeństwa zaspokojenia wartości nominalnej akcji z majątku spółki pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli spółki. Objęte akcje stanowią 75 % kapitału zakładowego Easy Touch S. A.. Udziały akcjonariuszy w kapitale zakładowym spółki zostały oszacowane przy zastosowaniu zasad ostrożnej wyceny, w oparciu o dane księgowe wynikające ze sprawozdania finansowego na dzień 31 maja 2008 roku. Kapitał zakładowy został pokryty w całości przed zarejestrowaniem spółki w rejestrze przedsiębiorców w procesie przekształcenia formy prawnej.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX TECHNOLOGY S.A. Informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  032 2075600 032 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2008-11-20 Mariusz Jawoszek Wiceprezes Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  TytułZawiązanie Easy Touch S.A.
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2008-11-20
  Rok bieżący2008
  Numer39
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.