o PSr:
 • Data: 2008-09-29


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. STRONA TYTUŁOWA
 • 2. WYBRANE DANE FINANSOWE
 • 3. KOREKTA RAPORTU
 • 4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • 5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
 • 6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
 • o Spis załączników:
  Znaleziono 10 załączniki
 • Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Pronox_Technology_S.A._za_I_polrocze_2008_roku.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Sprawozdanie_Zarzadu_Pronox_Technology_S.A._z_dzialalnosci_grupy_kapitalowej_w_I_polroczu_2008_roku.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Oswiadczenie_zlozone_w_zwiazku_z_przegladem_sprawozdania_finansowego_GK.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Oswiadczenie_w_sprawie_wyboru_bieglego_rewidenta_GK.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Raport_bieglego_rewidenta_z_przegladu_skonsolidowanego_sprawozdania_finansowego.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Sprawozdanie_finansowe_Pronox_Technology_S.A._za_I_polrocze_2008_roku.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Sprawozdanie_Zarzadu_Pronox_Technology_S.A._z_dzialalnosci_Spolki_Pronox_Technology_S.A._w_I_polroczu_2008_roku.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Oswiadczenie_zlozone_w_zwiazku_z_przegladem_sprawozdania_finansowego_Spolki.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Oswiadczenie_w_sprawie_wyboru_bieglego_rewidenta.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Raport_bieglego_rewidenta_z_przegladu_jednostkowego_sprawozdania_finansowego.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Skonsolidowany raport półroczny PSr 2008
  (rok)
  (zgodnie z § 86 ust. 2 i § 87 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  za półrocze roku obrotowego 2008 obejmujące okres od 2008-01-01 do 2008-06-30
  zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
  w walucie
  oraz skrócone sprawozdanie finansowe według USTAWY O RACHUNKOWOŚCI
  w walucie
  data przekazania: 2008-09-29
  PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX TECHNOLOGY S.A. Informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  032 2075600 032 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)
  KANCELARIA PORAD FINANSOWO-KSIĘGOWYCH DR PIOTR ROJEK SP. Z O. O.
  (podmiot uprawniony do badania)

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  półrocze / 2008 półrocze /2007 półrocze / 2008 półrocze /2007
  dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  I. Przychody ze sprzedaży 298 120 258 871 85 726 67 264
  II. Zysk z działalności operacyjnej (3 268) 2 768 (940) 719
  III. Zysk brutto 1 852 3 447 533 896
  IV. Zysk netto 1 194 2 650 343 689
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (15 461) (17 552) (4 446) (4 561)
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (29 458) (1 778) (8 471) (462)
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 45 699 26 035 13 141 6 765
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 780 6 705 224 1 742
  IX. Aktywa razem 268 921 182 231 80 174 48 391
  X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 183 073 103 766 54 580 27 555
  XI. Zobowiązania długoterminowe 46 686 8 857 13 919 2 352
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe 136 387 94 909 40 662 25 203
  XIII. Kapitał własny 85 848 78 465 25 594 20 836
  XIV. Kapitał zakładowy 931 931 278 247
  XV. Liczba akcji (w szt.) 9 310 000 9 310 000 9 310 000 9 310 000
  dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
  XVI. Przychody ze sprzedaży 292 199 255 518 84 023 66 392
  XVII. Zysk z działalności operacyjnej (3 402) 3 373 (978) 876
  XVIII. Zysk brutto 2 171 3 874 624 1 007
  XIX. Zysk netto 1 163 3 042 334 790
  XX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (16 177) (12 619) (4 652) (3 279)
  XXI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (28 979) (7 536) (8 333) (1 958)
  XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 46 007 26 389 13 230 6 857
  XXIII. Przepływy pieniężne netto, razem 851 6 234 245 1 620
  XXIV. Aktywa razem 255 194 176 432 76 082 46 851
  XXV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 169 861 97 653 50 641 25 932
  XXVI. Zobowiązania długoterminowe 44 082 6 638 13 142 1 763
  XXVII. Zobowiązania krótkoterminowe 122 691 90 837 36 578 24 122
  XXVIII. Kapitał własny 85 333 78 779 25 441 20 920
  XXIX. Kapitał zakładowy 931 931 278 247
  XXX. Liczba akcji (w szt.) 9 310 000 9 310 000 9 310 000 9 310 000
  Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  "Rozszerzony" skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - (Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
  Plik Opis

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Pronox Technology S.A. za I półrocze 2008 roku.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Pronox Technology S.A. za I półrocze 2008 roku.pdf
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Pronox Technology S.A. za I półrocze 2008 roku

  Sprawozdanie Zarządu Pronox Technology S.A. z działalności grupy kapitałowej w I półroczu 2008 roku.pdf Sprawozdanie Zarządu Pronox Technology S.A. z działalności grupy kapitałowej w I półroczu 2008 roku.pdf
  Sprawozdanie Zarządu Pronox Technology S.A. z działalności grupy kapitałowej w I półroczu 2008 roku

  Oświadczenie złożone w związku z przeglądem sprawozdania finansowego GK.pdf Oświadczenie złożone w związku z przeglądem sprawozdania finansowego GK.pdf
  Oświadczenie złożone w związku z przeglądem sprawozdania finansowego GK

  Oświadczenie w sprawie wyboru biegłego rewidenta GK.pdf Oświadczenie w sprawie wyboru biegłego rewidenta GK.pdf
  Oświadczenie w sprawie wyboru biegłego rewidenta GK

  Raport biegłego rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego.pdf
  Raport biegłego rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego

  Sprawozdanie finansowe Pronox Technology S.A. za I półrocze 2008 roku.pdf Sprawozdanie finansowe Pronox Technology S.A. za I półrocze 2008 roku.pdf
  Sprawozdanie finansowe Pronox Technology S.A. za I półrocze 2008 roku

  Sprawozdanie Zarządu Pronox Technology S.A. z działalności Spółki Pronox Technology S.A. w I półroczu 2008 roku.pdf Sprawozdanie Zarządu Pronox Technology S.A. z działalności Spółki Pronox Technology S.A. w I półroczu 2008 roku.pdf
  Sprawozdanie Zarządu Pronox Technology S.A. z działalności Spółki Pronox Technology S.A. w I półroczu 2008 roku

  Oświadczenie złożone w związku z przeglądem sprawozdania finansowego Spółki.pdf Oświadczenie złożone w związku z przeglądem sprawozdania finansowego Spółki.pdf
  Oświadczenie złożone w związku z przeglądem sprawozdania finansowego Spółki

  Oświadczenie w sprawie wyboru biegłego rewidenta.pdf Oświadczenie w sprawie wyboru biegłego rewidenta.pdf
  Oświadczenie w sprawie wyboru biegłego rewidenta

  Raport biegłego rewidenta z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego.pdf
  Raport biegłego rewidenta z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego

  Nazwa arkusza: PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU


  PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2008-09-29 ARTUR MROZIK PREZES ZARZĄDU
  2008-09-29 DARIUSZ SMAGOROWICZ WICEPREZES ZARZĄDU
  2008-09-29 MARIUSZ JAWOSZEK WICEPREZES ZARZĄDU

  Nazwa arkusza: PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH  PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2008-09-29 TOMASZ MINKINA DYREKTOR FINANSOWY

  Identyfikator raportu9zxzrwg0x1
  Nazwa raportuPSr
  Symbol raportuPSr
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Tytuł
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2008-09-29
  Rok bieżący
  Numer
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.