oPSr:

PAP
Data: 2016-09-30

Firma: REGNON Spółka Akcyjna

oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 11 załączników
 • Raport_za_I_polrocze_2016_-_skonsolidowany.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Oswiadczenie_Zarzadu_nr_1.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Oswiadczenie_Zarzadu_nr_2.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • RG_Stanowisko_Bieglego_Rewidenta_-_skonsolidowane.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Raport_za_I_polrocze_2016_-_jednostkowy.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Oswiadczenie_Zarzadu_nr_3.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Oswiadczenie_Zarzadu_nr_4.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • RG_Stanowisko_Bieglego_Rewidenta_-_jednostkowe.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • RG_Sprawozdanie_Zarzadu_2016H1.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • RG_Oswiadczenie_i_stanowisko_Zarzadu.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • RG_Stanowisko_RN.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
  _rok_
  _zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  _rodzaj emitenta_
  za półrocze roku obrotowego 2016 obejmujące okres od 2016-01-01 do 2016-06-30
  zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
  w walucie
  oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
  w walucie
  data przekazania: 2016-09-30
  REGNON Spółka Akcyjna
  _pełna nazwa emitenta_
  REGNON S.A. Usługi inne _uin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
  40-2013 Katowice
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Aleja Roździeńskiego 188C
  _ulica_ _numer_
  _telefon_ _fax_
  regnon@regnon.com www.regnon.com
  _e-mail_ _www_
  9542180954 273696613
  _NIP_ _REGON_
  Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp.z o.o.
  _podmiot uprawniony do badania_

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  półrocze / 2016 półrocze /2015 półrocze / 2016 półrocze /2015
  Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  I. 30.06.2016 30.06.2015 30.06.2016 30.06.2015
  II. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 17 66 4 16
  III. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -363 -666 -83 -161
  IV. Zysk _strata_ brutto z działalności kontynuowanej -2 631 -2 234 -601 -540
  V. Wynik na działalności zaniechanej 992 650 226 157
  VI. Zysk _strata_ netto -1 639 -1 586 -374 -384
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 -207 1 -50
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 3 203 1 49
  IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 0 0 0
  X. Przepływy pieniężne netto, razem 8 -4 2 -1
  XI. 30.06.2016 31.12.2015 30.06.2016 31.12.2015
  XII. Aktywa razem 31 921 31 697 7 213 7 438
  XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 54 290 52 427 12 268 12 302
  XIV. Zobowiązania długoterminowe 1 1 0 0
  XV. Zobowiązania krótkoterminowe 54 289 52 426 12 267 12 302
  XVI. Kapitał własny -22 369 -20 730 -5 055 -4 864
  XVII. 47 720 47 720 10 783 11 198
  XVIII. Liczba akcji _w szt._ 4 772 040 4 772 040 4 772 040 4 772 040
  Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
  XIX. 30.06.2016 30.06.2015 30.06.2016 30.06.2015
  XX. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 3 51 1 12
  XXI. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -125 -420 -29 -102
  XXII. Zysk _strata_ brutto z działalności kontynuowanej -2 393 -1 988 -546 -481
  XXIII. Wynik na działalności zaniechanej 748 396 171 96
  XXIV. Zysk _strata_ netto -1 645 -1 592 -376 -385
  XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -15 -160 -3 -39
  XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 11 152 3 37
  XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 0 0 0
  XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem -4 -8 -1 -2
  XXIX. 30.06.2016 31.12.2015 30.06.2016 31.12.2015
  XXX. Aktywa razem 31 550 31 376 7 129 7 363
  XXXI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 54 195 52 376 12 246 12 291
  XXXII. Zobowiązania długoterminowe 1 1 0 0
  XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe 54 194 52 375 12 246 12 290
  XXXIV. Kapitał własny -22 645 -21 000 -5 117 -4 928
  XXXV. Kapitał zakładowy 47 720 47 720 10 783 11 198
  XXXVI. Liczba akcji _w szt._ 4 772 040 4 772 040 4 772 040 4 772 040
  W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

  Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  "Rozszerzony" Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – _j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._ lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – _j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm._ lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
  Plik Opis
  Raport_za_I_polrocze_2016_-_skonsolidowany.pdf Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2016 roku
  Oswiadczenie_Zarzadu_nr_1.pdf Oświadczenie Zarządu nr 1
  Oswiadczenie_Zarzadu_nr_2.pdf Oświadczenie Zarządu nr 2
  RG_Stanowisko_Bieglego_Rewidenta_-_skonsolidowane.pdf Stanowisko biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  Raport_za_I_polrocze_2016_-_jednostkowy.pdf Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za I półrocze 2016 roku
  Oswiadczenie_Zarzadu_nr_3.pdf Oświadczenie Zarządu nr 3
  Oswiadczenie_Zarzadu_nr_4.pdf Oświadczenie Zarządu nr 4
  RG_Stanowisko_Bieglego_Rewidenta_-_jednostkowe.pdf Stanowisko biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego
  RG_Sprawozdanie_Zarzadu_2016H1.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności REGNON S.A. i Grupy Kapitałowej w I półroczu 2016 roku
  RG_Oswiadczenie_i_stanowisko_Zarzadu.pdf Oświadczenie i stanowisko Zarządu
  RG_Stanowisko_RN.pdf Stanowisko Rady Nadzorczej

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2016-09-30 Adam Wysocki Prezes Zarządu
  2016-09-30 Barbara Konrad-Dziwisz Członek Zarządu


  Identyfikator raportu 9zxzrwg0x1
  Nazwa raportu PSr
  Symbol raportu PSr
  Nazwa emitenta REGNON Spółka Akcyjna
  Symbol Emitenta REGNON S.A.
  Tytul
  Sektor Usługi inne (uin)
  Kod 40-2013
  Miasto Katowice
  Ulica Aleja Roździeńskiego
  Nr 188C
  Tel.
  Fax
  e-mail regnon@regnon.com
  NIP 9542180954
  REGON 273696613
  Data sporzadzenia 2016-09-30
  Rok biezacy
  Numer
  adres www www.regnon.com