REGNON S.A.: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

Strona tytułowa

 
Typ Raportu QSr
Data przekazania 2013-05-15
Skrócona nazwa emitenta REGNON S.A.
Podstawa prawna -
Załączniki:

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31
I. Przychody ze sprzedaży 3 550 2 369 851 567
II. Zysk z działalności operacyjnej -1 814 1 358 -435 325
III. Zysk brutto -14 063 -9 131 -3 369 -2 187
IV. Zysk netto -14 002 -9 140 -3 355 -2 189
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 170 3 129 -280 749
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 319 -8 897 76 -2 131
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 891 5 741 213 1 375
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 40 -27 10 -6
IX. Liczba akcji (w szt.) 255 958 980 235 312 500 255 958 980 235 312 500
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO) -0,05 -0,04 -0,01 -0,01
XI. 31.03.2013 31.12.2012 31.03.2013 31.12.2012
XII. Aktywa razem 55 848 65 511 13 369 16 024
XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 80 013 75 572 19 154 18 485
XIV. Zobowiązania długoterminowe 45 848 46 580 10 975 11 394
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 34 165 28 992 8 179 7 092
XVI. Kapitał własny -24 165 -10 061 -5 785 -2 461
XVII. Kapitał zakładowy 26 920 26 920 6 444 6 585
XVIII. Liczba akcji (w szt.) 255 958 980 259 288 302 255 958 980 259 288 302
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) -0,09 -0,04 -0,02 -0,01
dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego        
XX. Przychody ze sprzedaży 1 532 517 367 124
XXI. Zysk z działalności operacyjnej -2 092 5 521 -501 1 322
XXII. Zysk brutto -14 797 -4 075 -3 545 -976
XXIII. Zysk netto -14 797 -4 093 -3 545 -980
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 371 3 056 -328 732
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 353 -2 257 85 -541
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 040 -829 249 -199
XXVII. Przepływy pieniężne netto, razem 22 -30 5 -7
XXVIII. Liczba akcji 259 288 302 235 312 500 259 288 302 235 312 500
XXIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO) -0,06 -0,02 -0,01 0,00
XXX. 31.03.2013 31.12.2012 31.03.2013 31.12.2012
XXXI. Aktywa razem 47 866 57 755 11 458 14 127
XXXII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 71 897 66 887 17 211 16 361
XXXIII. Zobowiązania długoterminowe 39 190 39 836 9 381 9 744
XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe 32 707 27 051 7 830 6 617
XXXV. Kapitał własny -24 031 -9 132 -5 753 -2 234
XXXVI. Kapitał zakładowy 26 920 26 920 6 444 6 585
XXXVII. Liczba akcji (w szt.) 259 288 302 259 288 302 259 288 302 259 288 302
XXXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) -0,06 0,00 -0,01 0,00
 
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

KOREKTA RAPORTU

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
 
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
QSr 1 2013.pdf Raport QSr 1-2013

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Adam Wysocki 2013-05-15 
Członek Zarządu Tomasz Minkina 2013-05-15 
   

Informacje o podmiocie:

Skrócona nazwa emitenta: REGNON S.A.
Pełna nazwa emietenta: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Usługi inne (uin)
Adres: Paderewskiego 32c, 40-282 Katowice
Telefon: +48 322075600
Fax: +48 322075603
E-mail: regnon@regnon.com
www: www.regnon.com
NIP: 9542180954
REGON: 273696613