REGNON S.A.: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

Strona tytułowa

 
Typ Raportu QSr
Data przekazania 2015-05-15
Skrócona nazwa emitenta REGNON S.A.
Podstawa prawna -
Załączniki:

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 41 290 10 69
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -329 336 -79 80
III. Zysk (strata) brutto -1 075 -1 348 -259 -322
IV. Zysk (strata) netto -949 -13 117 -229 -3 131
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 65 65 16 16
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 61 1 15 0
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 16 0 4
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 126 82 30 20
IX. Aktywa razem 32 938   8 055  
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 51 411   12 573  
XI. Zobowiązania długoterminowe 2   0  
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 51 409   12 573  
XIII. Kapitał własny -18 473   -4 518  
XIV. Kapitał zakładowy 47 720   11 670  
XV. Liczba akcji 477 204 000 269 203 892 477 204 000 269 203 892
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO) 0,00 -0,05 0,00 -0,01
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) -0,04   -0,01  
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EURO) - - - -
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego        
XIX. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 33 38 8 9
XX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -204 310 -49 74
XXI. Zysk (strata) brutto -951 -1 395 -229 -333
XXII. Zysk (strata) netto -941 -1 328 -227 -317
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -64 -103 -15 -25
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 61 1 15 0
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 24 0 6
XXVI. Przepływy pieniężne netto, razem -3 -78 -1 -19
XXVII. Aktywa razem 32 821   8 027  
XXVIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 51 570   12 612  
XXIX. Zobowiązania długoterminowe 2   0  
XXX. Zobowiązania krótkoterminowe 51 568   12 611  
XXXI. Kapitał własny -18 749   -4 585  
XXXII. Kapitał zakładowy 47 720   11 670  
XXXIII. Liczba akcji 477 204 000 269 203 892 477 204 000 269 203 892
XXXIV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO) 0,00 0,00 0,00 0,00
XXXV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) -0,04 0,00 -0,01 0,00
XXXVI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EURO) - - - -
 
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

KOREKTA RAPORTU

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
 
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Raport QSr - Q1.pdf QSr_2015_1

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Adam Wysocki 2015-05-15 
Członek Zarządu Barbara Konrad-Dziwisz 2015-05-15 
   
Załączniki:

Informacje o podmiocie:

Skrócona nazwa emitenta: REGNON S.A.
Pełna nazwa emietenta: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Usługi inne (uin)
Adres: Roździeńskiego 188C, 40-203 Katowice
Telefon: +48 323231560
Fax: +48 323231560
E-mail: regnon@regnon.com
www: www.regnon.com
NIP: 9542180954
REGON: 273696613