REGNON S.A.: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

Strona tytułowa

 
Typ Raportu QSr
Data przekazania 2014-05-15
Skrócona nazwa emitenta REGNON S.A.
Podstawa prawna -
Załączniki:

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31
I. Przychody ze sprzedaży 761 1 027 182 246
II. Zysk z działalności operacyjnej 453 408 108 98
III. Zysk brutto -1 231 -11 652 -294 -2 792
IV. Zysk netto -13 117 -14 002 -3 131 -3 355
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 65 -1 170 16 -280
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 319 0 76
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 16 891 4 213
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 82 40 20 10
IX. Liczba akcji (w szt.) 269 203 892 259 288 302 269 203 892 259 288 302
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO) -0,05 -0,05 -0,01 -0,01
XI. 31.03.2014 31.12.2013 31.03.2014 31.12.2013
XII. Aktywa razem 36 963 43 484 8 925 10 485
XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 73 628 78 805 17 779 19 002
XIV. Zobowiązania długoterminowe 24 944 25 144 6 023 6 063
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 48 684 53 661 11 756 12 939
XVI. Kapitał własny -36 665 -35 321 -8 854 -8 517
XVII. Kapitał zakładowy 26 920 26 920 6 500 6 491
XVIII. Liczba akcji (w szt.) 269 203 892 269 203 892 269 203 892 269 203 892
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) -0,14 -0,13 -0,03 -0,03
dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego        
XX. Przychody ze sprzedaży 325 394 78 94
XXI. Zysk z działalności operacyjnej 376 489 90 117
XXII. Zysk brutto -1 329 -12 216 -317 -2 927
XXIII. Zysk netto -1 328 -14 797 -317 -3 545
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -103 -1 371 -25 -328
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 353 0 85
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 24 1 040 6 249
XXVII. Przepływy pieniężne netto, razem -78 22 -19 5
XXVIII. Liczba akcji 269 203 892 259 288 302 269 203 892 259 288 302
XXIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO) 0,00 -0,06 0,00 -0,01
XXX. 31.03.2014 31.12.2013 31.03.2014 31.12.2013
XXXI. Aktywa razem 37 045 37 080 8 945 8 941
XXXII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 73 377 72 084 17 718 17 381
XXXIII. Zobowiązania długoterminowe 24 902 24 886 6 013 6 001
XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe 48 475 47 198 11 705 11 381
XXXV. Kapitał własny -36 332 -35 004 -8 773 -8 440
XXXVI. Kapitał zakładowy 26 920 26 920 6 500 6 491
XXXVII. Liczba akcji (w szt.) 269 203 892 269 203 892 269 203 892 269 203 892
XXXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) -0,14 -0,13 -0,03 -0,03
 
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

KOREKTA RAPORTU

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
 
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Raport QSr - Q1 2014.pdf Raport QSr - Q1.2014

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Adam Wysocki 2014-05-15 
Członek Zarządu Barbara Konrad-Dziwisz 2014-05-15 
   

Informacje o podmiocie:

Skrócona nazwa emitenta: REGNON S.A.
Pełna nazwa emietenta: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Usługi inne (uin)
Adres: Paderewskiego 32c, 40-282 Katowice
Telefon: +48 322075600
Fax: +48 322075603
E-mail: regnon@regnon.com
www: www.regnon.com
NIP: 9542180954
REGON: 273696613