REGNON S.A.: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

Strona tytułowa

 
Typ Raportu QSr
Data przekazania 2013-11-14
Skrócona nazwa emitenta REGNON S.A.
Podstawa prawna -
Załączniki:

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
I. Przychody ze sprzedaży 7 208 6 442 1 707 1 536
II. Zysk z działalności operacyjnej 1 330 -7 968 315 -1 899
III. Zysk brutto -19 515 -20 477 -4 621 -4 882
IV. Zysk netto -21 724 57 851 -5 144 13 791
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 866 1 336 -679 318
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 913 -9 243 690 -2 203
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 751 8 113 178 1 934
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 798 206 189 49
IX. Liczba akcji (w szt.) 269 203 892 255 958 980 269 203 892 255 958 980
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO) -0,08 0,23 -0,02 0,05
XI. 30.09.2013 31.12.2012 30.09.2013 31.12.2012
XII. Aktywa razem 47 403 65 511 11 243 16 024
XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 79 114 75 572 18 764 18 485
XIV. Zobowiązania długoterminowe 20 569 46 580 4 878 11 394
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 58 545 28 992 13 885 7 092
XVI. Kapitał własny -31 711 -10 061 -7 521 -2 461
XVII. Kapitał zakładowy 26 920 26 920 6 385 6 585
XVIII. Liczba akcji (w szt.) 269 203 892 259 288 302 269 203 892 259 288 302
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) -0,12 -0,04 -0,03 -0,01
dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego        
XX. Przychody ze sprzedaży 1 731 1 601 410 382
XXI. Zysk z działalności operacyjnej 693 -4 329 164 -1 032
XXII. Zysk brutto -21 289 -15 794 -5 041 -3 765
XXIII. Zysk netto -23 404 62 641 -5 542 14 933
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -3 967 548 -939 131
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 3 005 -2 313 712 -551
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 110 1 780 263 424
XXVII. Przepływy pieniężne netto, razem 148 15 35 4
XXVIII. Liczba akcji 269 203 892 255 958 980 269 203 892 255 958 980
XXIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO) -0,09 0,24 -0,02 0,06
XXX. 30.09.2013 31.12.2012 30.09.2013 31.12.2012
XXXI. Aktywa razem 39 189 57 755 9 295 14 127
XXXII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 71 650 66 887 16 994 16 361
XXXIII. Zobowiązania długoterminowe 20 321 39 836 4 820 9 744
XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe 51 329 27 051 12 174 6 617
XXXV. Kapitał własny -32 461 -9 132 -7 699 -2 234
XXXVI. Kapitał zakładowy 26 920 26 920 6 385 6 585
XXXVII. Liczba akcji (w szt.) 269 203 892 259 288 302 269 203 892 259 288 302
XXXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) -0,12 -0,04 -0,03 -0,01
 
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

KOREKTA RAPORTU

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
 
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
QSr 3 2013.pdf Raport QSr - Q3.2013

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Adam Wysocki 2013-11-14 
Członek Zarządu Tomasz Minkina 2013-11-14 
   

Informacje o podmiocie:

Skrócona nazwa emitenta: REGNON S.A.
Pełna nazwa emietenta: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Usługi inne (uin)
Adres: Paderewskiego 32c, 40-282
Telefon: +48 322075600
Fax: +48 322075603
E-mail: regnon@regnon.com
www: www.regnon.com
NIP: 9542180954
REGON: 273696613