REGNON S.A.: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

Strona tytułowa

 
Typ Raportu QSr
Data przekazania 2014-11-14
Skrócona nazwa emitenta REGNON S.A.
Podstawa prawna -
Załączniki:

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
I. Przychody ze sprzedaży 622 6 519 149 1 544
II. Zysk z działalności operacyjnej -593 -2 404 -142 -569
III. Zysk brutto -17 282 -23 249 -4 134 -5 505
IV. Zysk netto -16 857 -21 551 -4 032 -5 103
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -535 -2 866 -128 -679
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 390 2 913 93 690
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 751 -1 178
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -148 798 -35 189
IX. Liczba akcji (w szt.) 269 203 892 269 203 892 269 203 892 269 203 892
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO) -0,01 -0,08 0,00 -0,02
XI. 30.09.2014 30.09.2013 30.09.2014 30.09.2013
XII. Aktywa razem 35 737 43 484 8 559 10 485
XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 76 142 78 805 18 235 19 002
XIV. Zobowiązania długoterminowe 4 511 25 144 1 080 6 063
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 71 631 53 661 17 155 12 939
XVI. Kapitał własny -40 405 -35 321 -9 677 -8 517
XVII. Kapitał zakładowy 26 920 26 920 6 447 6 491
XVIII. Liczba akcji (w szt.) 269 203 892 269 203 892 269 203 892 269 203 892
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) -0,15 -0,13 -0,04 -0,03
dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego        
XX. Przychody ze sprzedaży 116 1 242 28 294
XXI. Zysk z działalności operacyjnej -232 -3 214 -55 -761
XXII. Zysk brutto -5 359 -25 196 -1 282 -5 966
XXIII. Zysk netto -5 403 -25 183 -1 292 -5 542
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -509 -3 967 -122 -939
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 389 3 005 93 712
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 22 1 110 5 263
XXVII. Przepływy pieniężne netto, razem -98 148 -23 35
XXVIII. Liczba akcji 269 203 892 269 203 892 269 203 892 269 203 892
XXIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO) -0,02 -0,09 0,00 -0,02
XXX. 30.09.2014 30.09.2013 30.09.2014 30.09.2013
XXXI. Aktywa razem 35 602 37 080 8 526 8 941
XXXII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 76 009 72 084 18 204 17 381
XXXIII. Zobowiązania długoterminowe 4 484 24 886 1 074 6 001
XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe 71 525 47 198 17 130 11 381
XXXV. Kapitał własny -40 407 -35 004 -9 677 -8 440
XXXVI. Kapitał zakładowy 26 920 26 920 6 447 6 491
XXXVII. Liczba akcji (w szt.) 269 203 892 269 203 892 269 203 892 269 203 892
XXXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) -0,15 -0,13 -0,04 -0,03
 
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

KOREKTA RAPORTU

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
 
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Raport QSr-Q3 2014.pdf Raport QSr - Q3.2014

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Przezes Zarządu Adam Wysocki 2014-11-14 
Członek Zarządu Barbara Konrad-Dziwisz 2014-11-14 
   
Załączniki:

Informacje o podmiocie:

Skrócona nazwa emitenta: REGNON S.A.
Pełna nazwa emietenta: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Usługi inne (uin)
Adres: Paderewskiego 32c, 40-282 Katowice
Telefon: +48 322075600
Fax: +48 322075603
E-mail: regnon@regnon.com
www: www.regnon.com
NIP: 9542180954
REGON: 273696613