REGNON S.A.: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

Strona tytułowa

 
Typ Raportu QSr
Data przekazania 2015-11-16
Skrócona nazwa emitenta REGNON S.A.
Podstawa prawna -
Załączniki:

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
I. Przychody ze sprzedaży 90 622 22 149
II. Zysk z działalności operacyjnej -1 026 -593 -247 -142
III. Zysk brutto -3 456 -17 282 -831 -4 134
IV. Zysk netto -2 409 -16 857 -579 -4 032
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -150 -535 -36 -128
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 259 390 62 93
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 -3 0 -1
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 109 -148 26 -35
IX. Liczba akcji (w szt.) 4 772 040 269 203 892 4 772 040 269 203 892
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO) -0,50 -0,06 -0,12 -0,01
XI. 30.09.2015 31.12.2014 30.09.2015 31.12.2014
XII. Aktywa razem 32 257 32 263 7 610 7 569
XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 52 190 49 787 12 313 11 681
XIV. Zobowiązania długoterminowe 1 2 0 0
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 52 189 49 785 12 313 11 680
XVI. Kapitał własny -19 933 -17 524 -4 703 -4 111
XVII. Kapitał zakładowy 47 720 47 720 11 258 11 196
XVIII. Liczba akcji (w szt.) 4 772 040 477 204 000 4 772 040 477 204 000
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) -4,18 0,00 -0,99 -0,01
XX. Przychody ze sprzedaży 69 116 17 28
XXI. Zysk z działalności operacyjnej -665 -232 -160 -55
XXII. Zysk brutto -3 094 -5 359 -744 -1 282
XXIII. Zysk netto -2 383 -5 403 -573 -1 292
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -144 -509 -35 -122
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 156 389 38 93
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 22 0 5
XXVII. Przepływy pieniężne netto, razem 12 -98 3 -23
XXVIII. Liczba akcji 4 772 040 269 203 892 4 772 040 269 203 892
XXIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO) -0,50 -0,02 -0,12 0,00
XXX. 30.09.2015 31.12.2014 30.09.2015 31.12.2014
XXXI. Aktywa razem 31 919 32 073 7 531 7 525
XXXII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 52 110 49 881 12 294 11 703
XXXIII. Zobowiązania długoterminowe 1 2 0 0
XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe 52 109 49 879 12 294 11 702
XXXV. Kapitał własny -20 191 -17 808 -4 764 -4 178
XXXVI. Kapitał zakładowy 47 720 47 720 11 258 11 196
XXXVII. Liczba akcji (w szt.) 4 772 040 477 204 000 4 772 040 477 204 000
XXXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) -4,23 -0,04 -1,00 -0,01
 
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

KOREKTA RAPORTU

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Raport QSr - Q3.pdf Raport QSr - Q3.2015

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Adam Wysocki 2015-11-16 
Członek Zarządu Barbara Konrad-Dziwisz 2015-11-16 
   
Załączniki:

Informacje o podmiocie:

Skrócona nazwa emitenta: REGNON S.A.
Pełna nazwa emietenta: REGNON Spółka Akcyjna
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Usługi inne (uin)
Adres: Aleja Roździeńskiego 188C, 40-203 Katowice
Telefon:  
Fax:  
E-mail: regnon@regnon.com
www: www.regnon.com
NIP: 9542180954
REGON: 273696613