oQSr:

PAP
Data: 2016-11-29

Firma: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji

oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • RG_Raport_QSr_-_Q3.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2016
  kwartał / rok
  _zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  _rodzaj emitenta_
  za 3 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-07-01 do 2016-09-30
  zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
  w walucie
  oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
  w walucie
  data przekazania: 2016-11-29
  REGNON SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji
  _pełna nazwa emitenta_
  REGNON S.A. w restrukturyzacji Usługi inne _uin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
  40-203 Katowice
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Roździeńskiego 188c
  _ulica_ _numer_
  _telefon_ _fax_
  regnon@regnon.com www.regnon.com
  _e-mail_ _www_
  9542180954 273696613
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
  Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 23 90 5 22
  II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -790 -1 026 -181 -247
  III. Zysk _strata_ brutto z działalności kontynuowanej -8 458 -3 456 -1 936 -831
  IV. Wynik na działalności zaniechanej 1 512 1 047 346 252
  V. Zysk _strata_ netto -6 948 -2 409 -1 590 -579
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 297 -150 68 -36
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 18 259 4 62
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 0 0 0
  IX. Przepływy pieniężne netto, razem 315 109 72 26
  X. 30.09.2016 31.12.2015 30.09.2016 31.12.2015
  XI. Aktywa razem 32 064 31 697 7 436 7 438
  XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 59 742 52 427 13 855 12 302
  XIII. Zobowiązania długoterminowe 1 1 0 0
  XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 59 741 52 426 13 855 12 302
  XV. Kapitał własny -27 678 -20 730 -6 419 -4 864
  XVI. Kapitał zakładowy 47 720 47 720 11 067 11 198
  XVII. 4 772 040 4 772 040 4 772 040 4 772 040
  Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
  XVIII. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 3 69 1 17
  XIX. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -403 -665 -92 -160
  XX. Zysk _strata_ brutto z działalności kontynuowanej -8 070 -3 094 -1 847 -744
  XXI. Wynik na działalności zaniechanej 1 112 711 255 171
  XXII. Zysk _strata_ netto -6 958 -2 383 -1 593 -573
  XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -32 -144 -7 -35
  XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 26 156 6 38
  XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 0 0 0
  XXVI. Przepływy pieniężne netto, razem -6 12 -1 3
  XXVII. 30.09.2016 31.12.2015 30.09.2016 31.12.2015
  XXVIII. Aktywa razem 31 735 31 376 7 360 7 363
  XXIX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 59 693 52 376 13 843 12 291
  XXX. Zobowiązania długoterminowe 1 1 0 0
  XXXI. Zobowiązania krótkoterminowe 59 692 52 375 13 843 12 290
  XXXII. Kapitał własny -27 958 -21 000 -6 484 -4 928
  XXXIII. Kapitał zakładowy 47 720 47 720 11 067 11 198
  XXXIV. Liczba akcji _w szt._ 4 772 040 4 772 040 4 772 040 4 772 040
  W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

  Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – _j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._ lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – _j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm._ lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
  Plik Opis
  RG_Raport_QSr_-_Q3.pdf Raport QSr - Q3.2016

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2016-11-29 Adam Wysocki Prezes Zarządu
  2016-11-29 Barbara Konrad-Dziwisz Członek Zarządu


  Identyfikator raportu mh4ffmg4o1
  Nazwa raportu QSr
  Symbol raportu QSr
  Nazwa emitenta REGNON SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji
  Symbol Emitenta REGNON S.A. w restrukturyzacji
  Tytul
  Sektor Usługi inne (uin)
  Kod 40-203
  Miasto Katowice
  Ulica Roździeńskiego
  Nr 188c
  Tel.
  Fax
  e-mail regnon@regnon.com
  NIP 9542180954
  REGON 273696613
  Data sporzadzenia 2016-11-29
  Rok biezacy 2016
  Numer
  adres www www.regnon.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.