REGNON S.A.: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

Strona tytułowa

 
Typ Raportu QSr
Data przekazania 2016-02-29
Skrócona nazwa emitenta REGNON S.A.
Podstawa prawna -
Załączniki:

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31
I. Przychody ze sprzedaży 128 587 31 140
II. Zysk z działalności operacyjnej -1 396 7 718 -334 1 842
III. Zysk brutto -4 731 -11 267 -1 131 -2 689
IV. Zysk netto -3 206 -13 877 -766 -3 312
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -471 -388 -113 -93
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 264 386 63 92
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 24 0 6
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -207 22 -49 5
IX. Liczba akcji (w szt.) 4 772 040 477 204 000 4 772 040 477 204 000
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO) -0,67 -0,03 -0,16 -0,01
XI. Aktywa razem 31 697 32 263 7 438 7 569
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 52 427 49 787 12 302 11 681
XIII. Zobowiązania długoterminowe 1 2 0 0
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 52 426 49 785 12 302 11 680
XV. Kapitał własny -20 730 -17 524 -4 864 -4 111
XVI. Kapitał zakładowy 47 720 47 720 11 198 11 196
XVII. Liczba akcji (w szt.) 4 772 040 477 204 000 4 772 040 477 204 000
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) -4,34 -0,04 -1,02 -0,01
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego        
XIX. Przychody ze sprzedaży 72 71 17 17
XX. Zysk z działalności operacyjnej -890 8 478 -213 2 024
XXI. Zysk brutto -4 226 5 560 -1 010 1 327
XXII. Zysk netto -3 192 2 396 -763 572
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -168 -613 -40 -146
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 162 486 39 116
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 24 0 6
XXVI. Przepływy pieniężne netto, razem -6 -103 -1 -25
XXVII. Liczba akcji 4 772 040 477 204 000 4 772 040 477 204 000
XXVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO) -0,67 0,01 -0,16 0,00
XXIX. Aktywa razem 31 376 32 073 7 363 7 525
XXX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 52 376 49 881 12 291 11 703
XXXI. Zobowiązania długoterminowe 1 2 0 0
XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe 52 375 49 879 12 290 11 702
XXXIII. Kapitał własny -21 000 -17 808 -4 928 -4 178
XXXIV. Kapitał zakładowy 47 720 47 720 11 198 11 196
XXXV. Liczba akcji (w szt.) 4 772 040 477 204 000 4 772 040 477 204 000
XXXVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) -4,40 -0,04 -1,03 -0,01
 
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

KOREKTA RAPORTU

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Raport QSr - Q4.2015.pdf Raport QSr - Q4.2015

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Adam Wysocki 2016-02-29 
Członek Zarządu Barbara Konrad-Dziwisz 2016-02-29 
   
Załączniki:

Informacje o podmiocie:

Skrócona nazwa emitenta: REGNON S.A.
Pełna nazwa emietenta: REGNON Spółka Akcyja
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Usługi inne (uin)
Adres: Aleja Roździeńskiego 188C, 40-203 Katowice
Telefon:  
Fax:  
E-mail: regnon@regnon.com
www: www.regnon.com
NIP: 9542180954
REGON: 273696613