REGNON S.A.: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

Strona tytułowa

 
Typ Raportu QSr
Data przekazania 2016-05-16
Skrócona nazwa emitenta REGNON S.A.
Podstawa prawna -
Załączniki:

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
I. Przychody ze sprzedaży 11 41 3 10
II. Zysk z działalności operacyjnej -306 -329 -70 -79
III. Zysk brutto -1 164 -1 075 -267 -259
IV. Zysk netto -677 -949 -155 -229
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -53 65 -12 16
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 61 0 15
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 0 0 0
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -51 126 -12 30
IX. Liczba akcji (w szt.) 4 772 040 477 204 000 4 772 040 477 204 000
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO) -0,14 0,00 -0,03 0,00
XI. 31.03.2016 31.12.2015 31.03.2016 31.12.2015
XII. Aktywa razem 32 172 31 697 7 537 7 438
XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 53 579 52 427 12 552 12 302
XIV. Zobowiązania długoterminowe 1 1 0 0
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 53 578 52 426 12 552 12 302
XVI. Kapitał własny -21 407 -20 730 -5 015 -4 864
XVII. Kapitał zakładowy 47 720 47 720 11 180 11 198
XVIII. Liczba akcji (w szt.) 4 772 040 4 772 040 4 772 040 4 772 040
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) -4,49 -4,34 -1,05 -1,02
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego        
XX. Przychody ze sprzedaży 1 33 0 8
XXI. Zysk z działalności operacyjnej -190 -204 -44 -49
XXII. Zysk brutto -1 048 -951 -241 -229
XXIII. Zysk netto -678 -941 -156 -227
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -7 -64 -2 -15
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 61 0 15
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 0 0 0
XXVII. Przepływy pieniężne netto, razem -5 -3 -1 -1
XXVIII. Liczba akcji 4 772 040 477 204 000 4 772 040 477 204 000
XXIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO) -0,14 0,00 -0,03 0,00
XXX. 31.03.2016 31.12.2015 31.03.2016 31.12.2015
XXXI. Aktywa razem 31 790 31 376 7 448 7 363
XXXII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 53 468 52 376 12 526 12 291
XXXIII. Zobowiązania długoterminowe 1 1 0 0
XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe 53 467 52 375 12 526 12 290
XXXV. Kapitał własny -21 678 -21 000 -5 079 -4 928
XXXVI. Kapitał zakładowy 47 720 47 720 11 180 11 198
XXXVII. Liczba akcji (w szt.) 4 772 040 4 772 040 4 772 040 4 772 040
XXXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) -4,54 -4,40 -1,06 -1,03
 
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

KOREKTA RAPORTU

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Raport QSr - Q1.2016.pdf Raport QSr - Q1.2016

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Adam Wysocki 2016-05-16 
Członek Zarządu Barbara Konrad-Dziwisz 2016-05-16 
   
Załączniki:

Informacje o podmiocie:

Skrócona nazwa emitenta: REGNON S.A.
Pełna nazwa emietenta: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Usługi inne (uin)
Adres: Paderewskiego 32c, 40-282 Katowice
Telefon: +48 322075600
Fax: +48 322075603
E-mail: regnon@regnon.com
www: www.regnon.com
NIP: 9542180954
REGON: 273696613