REGNON S.A.: formularz raportu rocznego

Strona tytułowa

 
Typ Raportu R
Data przekazania 2015-03-23
Skrócona nazwa emitenta REGNON S.A.
Podstawa prawna -
Załączniki:

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 71 2 165 17 514
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 478 478 2 024 114
III. Zysk (strata) brutto 5 562 -23 147 1 327 -5 497
IV. Zysk (strata) netto 2 396 -25 947 572 -6 162
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -613 -4 500 -146 -1 069
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 486 3 471 116 824
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 24 1 094 6 260
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -103 65 -25 15
IX. Aktywa razem 32 073 37 080 7 525 8 941
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 49 881 72 084 11 703 17 381
XI. Zobowiązania długoterminowe 2 24 886 0 6 001
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 49 879 47 198 11 702 11 381
XIII. Kapitał własny -17 808 -35 004 -4 178 -8 440
XIV. Kapitał zakładowy 47 720 26 920 11 196 6 491
XV. Liczba akcji 477 204 000 269 203 892 477 204 000 269 203 892
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO) 0,01 -0,10 0,00 -0,02
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) -0,04 -0,13 -0,01 -0,03
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EURO) 0 0 0 0
XIX. Zysk (strata) na średnioważoną liczbę akcji zwykłych (w zł / EURO) 0,02 -0,10 0,00 -0,02
 
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

KOREKTA RAPORTU

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
 
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
List prezesa do sprawozdania za 2014.pdf PISMO PREZESA ZARZĄDU
Sprawozdanie finansowe za 2014 jednostkowe.pdf JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK
Sprawozdanie Zarządu za 2014 jednostkowe.pdf SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REGNON S.A. W 2014 ROKU
Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania_2014.pdf OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania_2014.pdf OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
REGNON SA Opinia + Raport badanie 31.12.2014.pdf OPINIA I RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Prezes Zarządu Adam Wysocki 2015-03-23 
Członek Zarządu Barbara Konrad-Dziwisz 2015-03-23 
   

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Główny Księgowy Małgorzata Skorupa 2015-03-23 
   
Załączniki:

Informacje o podmiocie:

Skrócona nazwa emitenta: REGNON S.A.
Pełna nazwa emietenta: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Usługi inne (uin)
Adres: Roździeńskiego 188C, 40-203 Katowice
Telefon: +48 323231560
Fax: +48 323231560
E-mail: regnon@regnon.com
www: www.regnon.com
NIP: 9542180954
REGON: 273696613