REGNON S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku.

Raport bieżący

 
Data sporządzenia 2014-01-28
Raport bieżący nr 1/2014
Skrócona nazwa emitenta REGNON S.A.
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

 
Regnon Spółka Akcyjna ("Emitent", "Spółka") działając na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33 poz. 259 z późn. zm.) ("Rozporządzenie") podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2014. Raporty kwartalne: - Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 roku – 15 maja 2014 roku, - Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2014 roku – 14 listopada 2014 roku. Raporty półroczne: - Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2014 roku - 29 sierpnia 2014 roku. Raporty roczne: - Raport roczny za 2013 rok – 21 marca 2014 roku, - Skonsolidowany raport roczny za 2013 rok – 21 marca 2014 roku. Jednocześnie Emitent oświadcza, że zgodnie z § 83 ust.1 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować odrębnych raportów kwartalnych. Skonsolidowane raporty kwartalne zawierać będą kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz kwartalne informacje finansowe. Ponadto Emitent informuje, że Spółka nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2013 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2014 roku zgodnie z regulacją § 102 ust. 1 oraz § 101 ust. 2 Rozporządzenia. Spółka nie będzie publikować również odrębnego raportu półrocznego zgodnie z § 83 ust. 3 Rozporządzenia.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Adam Wysocki 2014-01-28 
Członek Zarządu Barbara Konrad-Dziwisz 2014-01-28 

Informacje o podmiocie:

Skrócona nazwa emitenta: REGNON S.A.
Pełna nazwa emietenta: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Usługi inne (uin)
Adres: Paderewskiego 32c, 40-282 Katowice
Telefon: +48 322075600
Fax: +48 322075603
E-mail: regnon@regnon.com
www: www.regnon.com
NIP: 9542180954
REGON: 273696613