REGNON S.A.: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej.

Raport bieżący

 
Data sporządzenia 2016-01-07
Raport bieżący nr 1/2016
Skrócona nazwa emitenta REGNON S.A.
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

 
Zarząd Regnon Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka) działając na podstawie przepisu § 5 ust. 1 pkt 21 oraz § 27 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. 2014 poz. 133) informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęła do Spółki rezygnacja Pana Radosława Rasały - Członka Rady Nadzorczej Emitenta - z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki z dniem 22 grudnia 2015 roku. Pan Radosław Rasała wskazał jako przyczynę rezygnacji objęcie innego stanowiska zarządczego w spółce handlowej i wynikający z tego faktu zakaz konkurencji i pracy w jakiejkolwiek innej spółce handlowej.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Adam Wysocki 2016-01-07 
Członek Zarządu Barbara Konrad-Dziwisz 2016-01-07 

Informacje o podmiocie:

Skrócona nazwa emitenta: REGNON S.A.
Pełna nazwa emietenta: REGNON Spółka Akcyjna
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Usługi inne (uin)
Adres: Aleja Roździeńskiego 188C, 40-203 Katowice
Telefon:  
Fax:  
E-mail: regnon@regnon.com
www: www.regnon.com
NIP: 9542180954
REGON: 273696613