REGNON S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku.

Raport bieżący

 
Data sporządzenia 2013-01-30
Raport bieżący nr 2/2013
Skrócona nazwa emitenta REGNON S.A.
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

 
Regnon Spółka Akcyjna ("Emitent", "Spółka") działając na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33 poz. 259 z późn. zm.) ("Rozporządzenie") podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2013. Raporty kwartalne: - Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2013 roku – 15 maja 2013 roku, - Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2013 roku – 14 listopada 2013 roku. Raporty półroczne: - Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2013 roku - 30 sierpnia 2013 roku. Raporty roczne: - Raport roczny za 2012 rok – 21 marca 2013 roku, - Skonsolidowany raport roczny za 2012 rok – 21 marca 2013 roku. Jednocześnie Emitent oświadcza, że zgodnie z § 83 ust.1 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować odrębnych raportów kwartalnych. Skonsolidowane raporty kwartalne zawierać będą kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz kwartalne informacje finansowe. Ponadto Emitent informuje, że Spółka nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2012 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2013 roku zgodnie z regulacją § 102 ust. 1 oraz § 101 ust. 2 Rozporządzenia. Spółka nie będzie publikować również odrębnego raportu półrocznego zgodnie z § 83 ust. 3 Rozporządzenia.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Ireneusz Król 2013-01-30 
Członek Zarządu Tomasz Minkina 2013-01-30 

Informacje o podmiocie:

Skrócona nazwa emitenta: REGNON S.A.
Pełna nazwa emietenta: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Usługi inne (uin)
Adres: Paderewskiego 32c, 40-282 Katowice
Telefon: +48 322075600
Fax: +48 322075603
E-mail: regnon@regnon.com
www: www.regnon.com
NIP: 9542180954
REGON: 273696613