REGNON S.A.: Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany kryterium oceny znaczenia umów i aktywów Spółki.

Raport bieżący

 
Data sporządzenia 2014-03-06
Raport bieżący nr 2/2014
Skrócona nazwa emitenta REGNON S.A.
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

 
Regnon Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka) niniejszym oświadcza, iż wobec ujemnej wartości kapitałów własnych Spółki i wynikającej z niej niemożności dokonywania właściwej oceny znaczenia zawieranych przez Emitenta umów oraz oceny znaczenia aktywów przy założeniu kryterium wielkości kapitałów, Zarząd Spółki podjął w dniu 6 marca 2014 roku uchwałę o zmianie z dniem dzisiejszym dotychczasowego kryterium oceny na kryterium wartości przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 44 b i pkt 45 b Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 roku nr 33 poz. 259 z późn.zm.).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Adam Wysocki 2014-03-06 
Członek Zarządu Barbara Konrad-Dziwisz 2014-03-06 

Informacje o podmiocie:

Skrócona nazwa emitenta: REGNON S.A.
Pełna nazwa emietenta: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Usługi inne (uin)
Adres: Paderewskiego 32c, 40-282 Katowice
Telefon: +48 322075600
Fax: +48 322075603
E-mail: regnon@regnon.com
www: www.regnon.com
NIP: 9542180954
REGON: 273696613