REGNON S.A.: Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Raport bieżący

 
Data sporządzenia 2015-01-22
Raport bieżący nr 2/2015
Skrócona nazwa emitenta REGNON S.A.
Podstawa prawna Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu

 
Regnon S.A. (Emitent, Spółka) działając na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oświadcza, że w dniu dzisiejszym otrzymała od Członka Rady Nadzorczej Emitenta (Zawiadamiający) zawiadomienie złożone w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi, że w dniu 2 stycznia 2015 roku osoba blisko związana z Zawiadamiającym nabyła w ramach transakcji na rynku regulowanym GPW w Warszawie S.A. w systemie notowań jednolitych 839.161 akcji Regnon S.A., za cenę 0,04 zł za 1 akcję. Nabyte akcje stanowią 0,18% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do 839.161 głosów, stanowiących 0,18% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Przed zawarciem transakcji osoba blisko związana z Zawiadamiającym nie posiadała akcji Emitenta. Podstawą dokonania zawiadomienia jest fakt, iż osoba nabywająca akcje Emitenta jest blisko związana z Zawiadamiającym w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. a) Ustawy. Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację swoich danych osobowych.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Adam Wysocki 2015-01-22 
Członek Zarządu Barbara Konrad-Dziwisz 2015-01-22 

Informacje o podmiocie:

Skrócona nazwa emitenta: REGNON S.A.
Pełna nazwa emietenta: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Usługi inne (uin)
Adres: Paderewskiego 32c, 40-282 Katowice
Telefon: +48 322075600
Fax: +48 322075603
E-mail: regnon@regnon.com
www: www.regnon.com
NIP: 9542180954
REGON: 273696613