Regnon Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk


Źródło informacji EBI
Data sporządzenia 2017-02-22
Raport bieżący numer 1/2017
Skrócona nazwa emitenta REGNON

Treść raportu: 

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Regnon Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"


Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami

I.Z.1.2. skład zarządu i rady nadzorczej spółki oraz życiorysy zawodowe członków tych organów wraz z informacją na temat spełniania przez członków rady nadzorczej kryteriów niezależności,
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Spółka nie zamieszcza informacji na temat spełniania przez Członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności. Informacja zostanie opublikowana bezzwłocznie po przywróceniu pełnej funkcjonalności strony internetowej Spółki oraz otrzymaniu stosownego oświadczenia Członka Rady Nadzorczej.

I.Z.1.3. schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zadania z zakresu strategii i organizacji Spółki realizuje i nadzoruje Prezes Zarządu, natomiast zadania ze sfery finansowo-ekonomicznej są realizowane przez Wiceprezes Zarządu. Schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy Członków Zarządu zostanie opublikowany bezzwłocznie po przywróceniu pełnej funkcjonalności strony internetowej Spółki.

I.Z.1.5. raporty bieżące i okresowe oraz prospekty emisyjne i memoranda informacyjne wraz z aneksami, opublikowane przez spółkę w okresie co najmniej ostatnich 5 lat,
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Raporty bieżące są publikowane na stronie internetowej Spółki z opóźnieniem wynikającym z braku jej obsługi administracyjnej. Niniejsza zasada zostanie zrealizowana w całości bezzwłocznie po przywróceniu pełnej funkcjonalności strony internetowej Spółki.

I.Z.1.6. kalendarz zdarzeń korporacyjnych skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, kalendarz publikacji raportów finansowych oraz innych wydarzeń istotnych z punktu widzenia inwestorów – w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Niniejsza zasada zostanie zrealizowana w całości bezzwłocznie po przywróceniu pełnej funkcjonalności strony internetowej Spółki.

I.Z.1.7. opublikowane przez spółkę materiały informacyjne na temat strategii spółki oraz jej wyników finansowych,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie sporządza materiałów informacyjnych na temat strategii oraz wyników finansowych innych niż wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.

I.Z.1.8. zestawienia wybranych danych finansowych spółki za ostatnie 5 lat działalności, w formacie umożliwiającym przetwarzanie tych danych przez ich odbiorców,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Niniejsza zasada zostanie zrealizowana w całości bezzwłocznie po przywróceniu pełnej funkcjonalności strony internetowej Spółki.

I.Z.1.9. informacje na temat planowanej dywidendy oraz dywidendy wypłaconej przez spółkę w okresie ostatnich 5 lat obrotowych, zawierające dane na temat dnia dywidendy, terminów wypłat oraz wysokości dywidend - łącznie oraz w przeliczeniu na jedną akcję,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie wypłaciła dywidendy w okresie ostatnich 5 lat obrotowych. Trudna sytuacja finansowa Spółki wskazuje na brak możliwości planowania wypłaty dywidendy w najbliższej przyszłości.

I.Z.1.10. prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji - opublikowane w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji,
Nie ma zastosowania.
Spółka nie podjęła decyzji o publikacji prognoz finansowych.

I.Z.1.11. informację o treści obowiązującej w spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, bądź też o braku takiej reguły,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie wdrożyła dodatkowych reguł dotyczących zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Informacja o braku reguły zostanie opublikowana bezzwłocznie po przywróceniu pełnej funkcjonalności strony internetowej Spółki.

I.Z.1.15. informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie sformułowała polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów, nie mniej zapewnia zachowanie różnorodności w szczególności poprzez proporcjonalny udział kobiet i mężczyzn we władzach spółki oraz zastosowanie w wyborze osób kryterium wykształcenia i doświadczenia zawodowego.

I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie zapisuje przebiegu obrad walnego zgromadzenia w formie audio lub wideo.

I.Z.1.21. dane kontaktowe do osób odpowiedzialnych w spółce za komunikację z inwestorami, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz adresu e-mail lub numeru telefonu.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Spółka stosuje zasadę w ograniczonym zakresie poprzez wskazanie adresu e-mail. Wskazanie imion i nazwisk osób odpowiedzialnych w Spółce za komunikację z inwestorami nastąpi bezzwłocznie po przywróceniu pełnej funkcjonalności strony internetowej Spółki.

I.Z.2. Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1. Niniejszą zasadę powinny stosować również spółki spoza powyższych indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter i zakres prowadzonej działalności.
Nie ma zastosowania.
Akcje Spółki nie są zakwalifikowane do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, a za koniecznością zapewnienia dostępności strony internetowej Spółki w języku angielskim nie przemawia również struktura akcjonariatu lub charakter i zakres prowadzonej działalności.


Zarząd i Rada Nadzorcza

II.Z.1. Wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności spółki pomiędzy członków zarządu powinien być sformułowany w sposób jednoznaczny i przejrzysty, a schemat podziału dostępny na stronie internetowej spółki.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności spółki pomiędzy Członków Zarządu jest w Spółce sformułowany w sposób jednoznaczny i przejrzysty. Zadania z zakresu strategii i organizacji Spółki realizuje i nadzoruje Prezes Zarządu, natomiast zadania ze sfery finansowo-ekonomicznej są realizowane przez Wiceprezes Zarządu. Schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy Członków Zarządu zostanie opublikowany bezzwłocznie po przywróceniu pełnej funkcjonalności strony internetowej Spółki.

II.Z.2. Zasiadanie członków zarządu spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej spółki wymaga zgody rady nadzorczej.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zasiadanie Członków Zarządu Spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej Spółki nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.

II.Z.3. Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Z uwagi na funkcjonowanie Rady Nadzorczej w niepełnym składzie obecnie tylko jeden Członek Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4. Zasada będzie stosowana w pełni bezzwłocznie po uzupełnieniu składu Rady Nadzorczej.

II.Z.5. Członek rady nadzorczej przekazuje pozostałym członkom rady oraz zarządowi spółki oświadczenie o spełnianiu przez niego kryteriów niezależności określonych w zasadzie II.Z.4.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Z uwagi na funkcjonowanie Rady Nadzorczej w niepełnym składzie obecnie tylko jeden Członek Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4. Zasada będzie stosowana w pełni bezzwłocznie po uzupełnieniu składu Rady Nadzorczej.

II.Z.6. Rada nadzorcza ocenia, czy istnieją związki lub okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie przez danego członka rady kryteriów niezależności. Ocena spełniania kryteriów niezależności przez członków rady nadzorczej przedstawiana jest przez radę zgodnie z zasadą II.Z.10.2.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Z uwagi na funkcjonowanie Rady Nadzorczej w niepełnym składzie, ocena będzie dokonywana po uzupełnieniu składu Rady.

II.Z.7. W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej zastosowanie mają postanowienia Załącznika I do Zalecenia Komisji Europejskiej, o którym mowa w zasadzie II.Z.4. W przypadku gdy funkcję komitetu audytu pełni rada nadzorcza, powyższe zasady stosuje się odpowiednio.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Z uwagi na funkcjonowanie Rady Nadzorczej w niepełnym składzie w jej ramach nie utworzono komitetów. Zasada będzie stosowana w pełni bezzwłocznie po uzupełnieniu składu Rady Nadzorczej.

II.Z.8. Przewodniczący komitetu audytu spełnia kryteria niezależności wskazane w zasadzie II.Z.4.
Nie ma zastosowania.
Z uwagi na funkcjonowanie Rady Nadzorczej w niepełnym składzie w jej ramach nie utworzono komitetów. Zasada będzie stosowana w pełni bezzwłocznie po uzupełnieniu składu Rady Nadzorczej.

II.Z.10.2. sprawozdanie z działalności rady nadzorczej, obejmujące co najmniej informacje na temat:
  • - składu rady i jej komitetów,

  • - spełniania przez członków rady kryteriów niezależności,

  • - liczby posiedzeń rady i jej komitetów w raportowanym okresie,

  • - dokonanej samooceny pracy rady nadzorczej;

Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka planuje stosować przedmiotową zasadę w pełni począwszy od bieżącego roku, po uzupełnieniu składu Rady Nadzorczej.

II.Z.10.3. ocenę sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka planuje stosować przedmiotową zasadę w pełni począwszy od bieżącego roku.

II.Z.10.4. ocenę racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2, albo informację o braku takiej polityki.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Z uwagi na trudną sytuację finansową Spółka nie prowadzi polityki o której mowa w rekomendacji I.R.2.


Systemy i funkcje wewnętrzne

III.Z.2. Z zastrzeżeniem zasady III.Z.3, osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu, a także mają zapewnioną możliwość raportowania bezpośrednio do rady nadzorczej lub komitetu audytu.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Z uwagi na prostą strukturę organizacyjną Spółki osobami odpowiedzialnymi za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance są Członkowie Zarządu.

III.Z.3. W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób odpowiedzialnych za realizację jej zadań zastosowanie mają zasady niezależności określone w powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Z uwagi na prostą strukturę organizacyjną Spółki osobami odpowiedzialnymi za audyt wewnętrzny są Członkowie Zarządu.

III.Z.4. Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny (w przypadku wyodrębnienia w spółce takiej funkcji) i zarząd przedstawiają radzie nadzorczej własną ocenę skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, wraz z odpowiednim sprawozdaniem.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka planuje wdrożenie niniejszej zasady do stałego stosowania począwszy od bieżącego roku.

III.Z.5. Rada nadzorcza monitoruje skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, w oparciu między innymi o sprawozdania okresowo dostarczane jej bezpośrednio przez osoby odpowiedzialne za te funkcje oraz zarząd spółki, jak również dokonuje rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji, zgodnie z zasadą II.Z.10.1. W przypadku gdy w spółce działa komitet audytu, monitoruje on skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, jednakże nie zwalnia to rady nadzorczej z dokonania rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka planuje wdrożenie niniejszej zasady do stałego stosowania począwszy od bieżącego roku.

III.Z.6. W przypadku gdy w spółce nie wyodrębniono organizacyjnie funkcji audytu wewnętrznego, komitet audytu (lub rada nadzorcza, jeżeli pełni funkcję komitetu audytu) co roku dokonuje oceny, czy istnieje potrzeba dokonania takiego wydzielenia.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka planuje wdrożenie niniejszej zasady do stałego stosowania począwszy od bieżącego roku.


Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
Nie ma zastosowania.
Zasada nie ma zastosowania z uwagi na strukturę akcjonariatu.

IV.Z.3. Przedstawicielom mediów umożliwia się obecność na walnych zgromadzeniach.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie umożliwia przedstawicielom mediów obecności na walnych zgromadzeniach, gdyż uznaje za wystarczające udostępnianie wiadomości na temat przebiegu walnego zgromadzenia w ramach wypełniania obowiązków informacyjnych.


Wynagrodzenia

VI.Z.1. Programy motywacyjne powinny być tak skonstruowane, by między innymi uzależniać poziom wynagrodzenia członków zarządu spółki i jej kluczowych menedżerów od rzeczywistej, długoterminowej sytuacji finansowej spółki oraz długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Nie ma zastosowania.
W Spółce nie funkcjonuje program motywacyjny.

VI.Z.2. Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menedżerów z długookresowymi celami biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 lata.
Nie ma zastosowania.
W Spółce nie funkcjonuje program motywacyjny.

VI.Z.3. Wynagrodzenie członków rady nadzorczej nie powinno być uzależnione od opcji i innych instrumentów pochodnych, ani jakichkolwiek innych zmiennych składników, oraz nie powinno być uzależnione od wyników spółki.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Z uwagi na trudną sytuację finansową Spółki Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują wynagrodzenia.

VI.Z.4. Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń, zawierający co najmniej:
  • 1) ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń,
  • 2) informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z członków zarządu, w podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych parametrów ustalania zmiennych składników wynagrodzenia i zasad wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze – oddzielnie dla spółki i każdej jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej,
  • 3) informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu i kluczowym menedżerom pozafinansowych składników wynagrodzenia,

  • 4) wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w polityce wynagrodzeń, lub informację o ich braku,

  • 5) ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególności długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Spółka stosuje zasadę w ograniczonym zakresie z uwagi na niesformułowanie polityki wynagrodzeń.