REGNON S.A.: Zawarcie umowy sprzedaży akcji.

Raport bieżący

 
Data sporządzenia 2014-03-07
Raport bieżący nr 3/2014
Skrócona nazwa emitenta REGNON S.A.
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu

 
Zarząd Regnon Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka) działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 185 poz. 1439 z późn. zm.) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka zawarła z osobą prawną umowę sprzedaży 985.064 (dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt cztery) akcji zwykłych o wartości nominalnej 12,50 zł (dwanaście złotych pięćdziesiąt groszy) każda akcja, spółki ESM Logistics Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach. Cenę sprzedaży ustalono na 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych). Akcje będące przedmiotem umowy sprzedaży stanowią 97,03 % kapitału zakładowego i uprawniają do 97,03 % udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu ESM Logistics Spółka Akcyjna. Po zrealizowaniu umowy sprzedaży Regnon Spółka Akcyjna nie posiada akcji ESM Logistics Spółka Akcyjna. Sprzedaż akcji jest elementem realizacji procesu restrukturyzacji spółki Emitenta i reorganizacji jego grupy kapitałowej.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Adam Wysocki 2014-03-07 
Członek Zarządu Barbara Konrad-Dziwisz 2014-03-07 

Informacje o podmiocie:

Skrócona nazwa emitenta: REGNON S.A.
Pełna nazwa emietenta: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Usługi inne (uin)
Adres: Paderewskiego 32c, 40-282 Katowice
Telefon: +48 322075600
Fax: +48 322075603
E-mail: regnon@regnon.com
www: www.regnon.com
NIP: 9542180954
REGON: 273696613