REGNON S.A.: Rejestracja akcji Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Raport bieżący

 
Data sporządzenia 2015-01-22
Raport bieżący nr 3/2015
Skrócona nazwa emitenta REGNON S.A.
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

 
Zarząd Regnon Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęła do Spółki Uchwała nr 46/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 21 stycznia 2015 roku na mocy której, na podstawie § 40 ust. 2 i 4a oraz § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, postanowiono o zarejestrowaniu w depozycie papierów wartościowych 208.000.108 akcji zwykłych na okaziciela serii M Emitenta, o wartości nominalnej 0,10 zł każda i nadaniu im kodu PLPRNTC00017, pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą rynek regulowany o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który wprowadzone zostały inne akcje Spółki oznaczone kodem PLPRNTC00017. Zarejestrowanie akcji nastąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez Krajowy Depozyt decyzji, o której mowa powyżej, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu. Informacja o zarejestrowaniu akcji pod kodem PLPRNTC00017 zostanie przekazana w formie komunikatu Krajowego Depozytu. Uchwała Nr 46/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. weszła w życie z dniem podjęcia.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Adam Wysocki 2015-01-22 
Członek Zarządu Barbara Konrad-Dziwisz 2015-01-22 

Informacje o podmiocie:

Skrócona nazwa emitenta: REGNON S.A.
Pełna nazwa emietenta: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Usługi inne (uin)
Adres: Paderewskiego 32c, 40-282 Katowice
Telefon: +48 322075600
Fax: +48 322075603
E-mail: regnon@regnon.com
www: www.regnon.com
NIP: 9542180954
REGON: 273696613