REGNON S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku.

Raport bieżący

 
Data sporządzenia 2016-01-31
Raport bieżący nr 3/2016
Skrócona nazwa emitenta REGNON S.A.
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

 
Regnon Spółka Akcyjna ("Emitent", "Spółka") działając na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 133 z dn. 28 stycznia 2014 r.) ("Rozporządzenie") podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2016. Raporty kwartalne: - Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2015 roku – 29 lutego 2016 roku, - Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 roku – 16 maja 2016 roku, - Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2016 roku – 14 listopada 2016 roku. Raporty półroczne: - Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2016 roku - 31 sierpnia 2016 roku. Raporty roczne: - Raport roczny za 2015 rok – 2 maja 2016 roku, - Skonsolidowany raport roczny za 2015 rok – 2 maja 2016 roku. Jednocześnie Emitent oświadcza, że zgodnie z § 83 ust.1 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować odrębnych raportów kwartalnych. Skonsolidowane raporty kwartalne zawierać będą kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz kwartalne informacje finansowe. Ponadto Emitent informuje, że Spółka nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2016 roku zgodnie z regulacją § 101 ust. 2 Rozporządzenia. Spółka nie będzie publikować również odrębnego raportu półrocznego zgodnie z § 83 ust. 3 Rozporządzenia.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Adam Wysocki 2016-01-31 
Członek Zarządu Barbara Konrad-Dziwisz 2016-01-31 

Informacje o podmiocie:

Skrócona nazwa emitenta: REGNON S.A.
Pełna nazwa emietenta: REGNON Spółka Akcyjna
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Usługi inne (uin)
Adres: Aleja Roździeńskiego 188C, 40-203 Katowice
Telefon:  
Fax:  
E-mail: regnon@regnon.com
www: www.regnon.com
NIP: 9542180954
REGON: 273696613