REGNON S.A.: Ustanowienie zastawu.

Raport bieżący

 
Data sporządzenia 2014-04-02
Raport bieżący nr 4/2014
Skrócona nazwa emitenta REGNON S.A.
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

 
Zarząd Regnon Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka) działając na podstawie przepisu § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.) informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęło do Spółki Postanowienie Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów o wpisie do rejestru sądowego zastawu na stanowiących własność Emitenta 28% udziałów w spółce prawa austriackiego WoodinterKom GmbH z siedzibą w Wiedniu. Zastaw rejestrowy został ustanowiony na rzecz polskiej osoby prawnej, z najwyższą sumą zabezpieczenia do kwoty 20.000.000,00 zł, odpowiadającej wartości zobowiązania zabezpieczonego zastawem. Kapitał zakładowy WoodinterKom GmbH wynosi 8.061.900,00 EUR i został objęty przez wspólników w całości, przy czym udział Emitenta w głosach na zgromadzeniu wspólników oraz w kapitale zakładowym wynosi 28%, co odpowiada wkładowi kapitałowemu w wysokości 2.257.332,00 EUR. Przedmiotowe aktywa zostały sklasyfikowane przez Emitenta jako przeznaczone do sprzedaży. Wartość ewidencyjna zastawionych aktywów na dzień 2 kwietnia 2014 roku w księgach rachunkowych Emitenta wynosi 0,00 zł. Pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta, a podmiotem na rzecz którego ustanowiono zastaw i osobami nim zarządzającymi nie zachodzą powiązania. Zastaw został ustanowiony na podstawie umowy z dnia 4 marca 2014 roku zawartej pod warunkiem zawieszającym, o czym Spółka zawiadomiła Komisję Nadzoru Finansowego składając raport o opóźnieniu przekazania informacji do wiadomości publicznej ze względu na słuszny interes Emitenta. Wartość zastawu przewyższa 100% wartości aktywów na których zastaw został ustanowiony oraz jest większa niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 1.000.000 euro, przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu powstania obowiązku informacyjnego. Niniejszy raport stanowi przekazanie do wiadomości publicznej informacji opóźnionej.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Adam Wysocki 2014-04-02 
Członek Zarządu Barbara Konrad-Dziwisz 2014-04-02 

Informacje o podmiocie:

Skrócona nazwa emitenta: REGNON S.A.
Pełna nazwa emietenta: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Usługi inne (uin)
Adres: Paderewskiego 32c, 40-282 Katowice
Telefon: +48 322075600
Fax: +48 322075603
E-mail: regnon@regnon.com
www: www.regnon.com
NIP: 9542180954
REGON: 273696613