REGNON S.A.: Postanowienie o wpisie w KRS.

Raport bieżący

 
Data sporządzenia 2014-05-07
Raport bieżący nr 5/2014
Skrócona nazwa emitenta REGNON S.A.
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

 
Zarząd Regnon Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka) działając na podstawie przepisu § 5 ust. 1 pkt 23 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.) informuje, że do Spółki wpłynęło Postanowienie Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS z dnia 25 kwietnia 2014 r. o wpisie w Krajowym Rejestrze Sądowym Rejestrze Przedsiębiorców w dziale 4 rubryce 4 informacji o umorzeniu prowadzonych przeciwko Emitentowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych. Wpisy obejmują egzekucje prowadzone przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach pod sygn. KM S 413/13, KM S 414/13, KM S 415/13. Przedmiotowe postępowania egzekucyjne zostały umorzone postanowieniami z dnia 30 grudnia 2013 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Adam Wysocki 2014-05-07 
Członek Zarządu Barbara Konrad-Dziwisz 2014-05-07 

Informacje o podmiocie:

Skrócona nazwa emitenta: REGNON S.A.
Pełna nazwa emietenta: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Usługi inne (uin)
Adres: Paderewskiego 32c, 40-282 Katowice
Telefon: +48 322075600
Fax: +48 322075603
E-mail: regnon@regnon.com
www: www.regnon.com
NIP: 9542180954
REGON: 273696613