REGNON S.A.: Rejestracja akcji Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Raport bieżący

 
Data sporządzenia 2015-02-02
Raport bieżący nr 5/2015
Skrócona nazwa emitenta REGNON S.A.
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

 
Zarząd Regnon Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęła do Spółki Uchwała nr 71/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 30 stycznia 2015 roku na mocy której, na podstawie § 40 ust. 2 i 4a oraz § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, postanowiono o zarejestrowaniu w depozycie papierów wartościowych 18.875.884 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym 273.600 akcji serii A, 340.900 akcji serii C, 5.439.154 akcji serii G1, 1.277.300 akcji serii I, 11.544.930 akcji serii L, i nadaniu im kodu PLPRNTC00017, pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą rynek regulowany o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który wprowadzone zostały inne akcje Spółki oznaczone kodem PLPRNTC00017. Zarejestrowanie akcji nastąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez Krajowy Depozyt decyzji, o której mowa powyżej, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu. Informacja o zarejestrowaniu akcji pod kodem PLPRNTC00017 zostanie przekazana w formie komunikatu Krajowego Depozytu. Uchwała Nr 71/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. weszła w życie z dniem podjęcia.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Adam Wysocki 2015-02-02 
Członek Zarządu Barbara Konrad-Dziwisz 2015-02-02 

Informacje o podmiocie:

Skrócona nazwa emitenta: REGNON S.A.
Pełna nazwa emietenta: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Usługi inne (uin)
Adres: Roździeńskiego 188C, 40-203 Katowice
Telefon: +48 323231560
Fax: +48 323231560
E-mail: regnon@regnon.com
www: www.regnon.com
NIP: 9542180954
REGON: 273696613