REGNON S.A.: Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.

Raport bieżący

 
Data sporządzenia 2016-02-12
Raport bieżący nr 5/2016
Skrócona nazwa emitenta REGNON S.A.
Podstawa prawna Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu

 
Regnon Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oświadcza, że w dniu 12 lutego 2016 roku otrzymała zawiadomienie o następującej treści: "Spółka Wiwex invest s.r.o. z siedzibą w Trinec (Czechy) (dalej: Zawiadamiająca), na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1382, z późn. zm.) (dalej: ustawa o ofercie) zawiadamia o: 1. zwiększeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce Regnon S.A. powyżej progu 5% w wyniku zawarcia umowy cywilnoprawnej z dnia 28 stycznia 2016 r., na podstawie której Zawiadamiająca w dniu 28 stycznia 2016 r. nabyła 73.811 akcji. 2. Przed nabyciem akcji z dnia 28 stycznia 2016 r. Zawiadamiająca posiadała 238.538 akcji spółki Regnon S.A., dających 238.538 głosów, co stanowiło 4,99% udziału w kapitale oraz 4,99% udziału w głosach na WZA w Spółce REGNON S.A. 3. Po nabyciu akcji w dniu 28 stycznia 2016 r. Zawiadamiająca posiada łącznie 312.349 akcji spółki REGNON S.A. dających 312.349 głosów, co stanowi 6,55% udziału w kapitale oraz 6,55% udziału w głosach na WZA w Spółce REGNON S.A. 4. Nie występują podmioty zależne od Zawiadamiającego posiadające akcje spółki. 5. Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. C ustawy o ofercie."

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Adam Wysocki 2016-02-12 
Członek Zarządu Barbara Konrad-Dziwisz 2016-02-12 

Informacje o podmiocie:

Skrócona nazwa emitenta: REGNON S.A.
Pełna nazwa emietenta: REGNON Spółka Akcyjna
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Usługi inne (uin)
Adres: Aleja Roździeńskiego 188C, 40-203 Katowice
Telefon:  
Fax:  
E-mail: regnon@regnon.com
www: www.regnon.com
NIP: 9542180954
REGON: 273696613