REGNON S.A.: Rejestracja zmiany struktury i wysokości kapitałów oraz adresu siedziby Emitenta.

Raport bieżący

 
Data sporządzenia 2015-02-03
Raport bieżący nr 6/2015
Skrócona nazwa emitenta REGNON S.A.
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

 
W związku z przepisem § 5 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 133 z dn. 28 stycznia 2014 r.) Zarząd Regnon Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała Postanowienie Sądu Rejonowego Katowice–Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 2 lutego 2015 roku o zarejestrowaniu zmiany struktury kapitału zakładowego Emitenta. Zarejestrowany kapitał zakładowy Spółki wynosi 47.720.400,00 zł i dzieli się na 477.204.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych i zarejestrowanych akcji Emitenta wynosi 477.204.000. Struktura zarejestrowanego kapitału zakładowego Spółki przedstawia się następująco: 1) 273.600 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 2) 340.900 akcji zwykłych na okaziciela serii C, 3) 41.783.776 akcji zwykłych imiennych serii G, 4) 5.439.154 akcje zwykłe na okaziciela serii G1, 5) 1.277.300 akcji zwykłych na okaziciela serii I, 6) 11.544.930 akcji zwykłych na okaziciela serii L, 7) 208.000.108 akcji zwykłych na okaziciela serii M, 8) 177.753.387 akcji zwykłych na okaziciela serii P, 9) 20.483.224 akcje zwykłych imiennych serii Q, 10) 10.307.621 akcji zwykłych na okaziciela serii U. Zarejestrowana nowa wysokość kapitału docelowego Emitenta wynosi 20.000.000,00 zł. Sąd dokonał ponadto wpisu do rejestru aktualnego adresu siedziby Spółki w Katowicach (40-203), przy Al. Walentego Roździeńskiego 188c.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Adam Wysocki 2015-02-03 
Członek Zarządu Barbara Konrad-Dziwisz 2015-02-03 

Informacje o podmiocie:

Skrócona nazwa emitenta: REGNON S.A.
Pełna nazwa emietenta: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Usługi inne (uin)
Adres: Roździeńskiego 188C, 40-203 Katowice
Telefon: +48 323231560
Fax: +48 323231560
E-mail: regnon@regnon.com
www: www.regnon.com
NIP: 9542180954
REGON: 273696613