REGNON S.A.: Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.

Raport bieżący

 
Data sporządzenia 2016-03-11
Raport bieżący nr 6/2016
Skrócona nazwa emitenta REGNON S.A.
Podstawa prawna Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu

 
Regnon Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oświadcza, że w dniu 11 marca 2016 roku otrzymała zawiadomienie o następującej treści: "Praktiker Real Estate Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Zawiadamiająca), na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1382, z późn. zm.) (dalej: ustawa o ofercie) zawiadamia o: 1) Zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce Regnon S.A. poniżej progu 5% w wyniku zawarcia umowy cywilnoprawnej z dnia 9 marca 2016 r., na podstawie której Zawiadamiająca w dniu 9 marca 2016 r. zbyła 73.748 akcji. 2) Przed zbyciem akcji z dnia 9 marca 2016 r. Zawiadamiająca posiadała 312.349 akcji spółki Regnon S.A., dających 312.349 głosów, co stanowiło 6,54% udziału w kapitale oraz 6,54% udziału w głosach na WZA w Spółce REGNON S.A. 3) Po zbyciu akcji w dniu 9 marca 2016 r. Zawiadamiająca posiada łącznie 238.601 akcji spółki REGNON S.A. dających 238.601 głosów, co stanowi 4,99% udziału w kapitale oraz 4,99% udziału w głosach na WZA w Spółce REGNON S.A. 4) Nie występują podmioty zależne od Zawiadamiającego posiadające akcje spółki. 5) Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. C ustawy o ofercie."

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Adam Wysocki 2016-03-11 
Wiceprezes Zarządu Barbara Konrad-Dziwisz 2016-03-11 

Informacje o podmiocie:

Skrócona nazwa emitenta: REGNON S.A.
Pełna nazwa emietenta: REGNON Spółka Akcyja
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Usługi inne (uin)
Adres: Aleja Roździeńskiego 188C, 40-203 Katowice
Telefon:  
Fax:  
E-mail: regnon@regnon.com
www: www.regnon.com
NIP: 9542180954
REGON: 273696613