REGNON S.A.: Zawiadomienie dotyczące realizacji umowy zawartej przez jednostkę stowarzyszoną.

Raport bieżący

 
Data sporządzenia 2013-03-14
Raport bieżący nr 7/2013
Skrócona nazwa emitenta REGNON S.A.
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu

 
Regnon Spółka Akcyjna (Emitent) działając na podstawie przepisu art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od spółki WoodInterKom GmbH z siedzibą w Wiedniu (Jednostka stowarzyszona) zawiadomienie o stanie realizacji umowy sprzedaży udziałów w CentroWoodKom Sp. z o.o. z siedzibą Syktywkarze, Republika Komi, Federacja Rosyjska, o której Emitent informował w raportach bieżących nr 60/2012 z dnia 10 sierpnia 2012 roku oraz nr 58/2012 z dnia 20 lipca 2012 roku. W dniu 10 sierpnia 2012 roku WoodInterKom GmbH zawarł umowę sprzedaży 100 % udziałów w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu spółki CentroWoodKom Sp. z o.o. na rzecz CentroStrojKom Sp. z o.o. z siedzibą w Syktywkarze (Kupujący). Zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Kupujący nie wykonał zobowiązania wynikającego z zawartej umowy. Wobec faktu, iż należność nie została zapłacona w dniu 10 września 2012 roku, WoodInterKom GmbH wystosował w dniu 13 września 2013 roku pismo wzywające CentroStrojKom Sp. z o.o. do zapłaty kwoty 11 mln Euro. W tym samym dniu CentroStrojkom Sp. z o.o. poinformował WoodInterKom GmbH o zmianie nazwy na Holdingowa Kompania CSK i zawnioskował o zmianę terminu zapłaty ceny sprzedaży na dzień 28 września 2012 roku. W IV kwartale 2012 roku WoodInterKom GmbH rozpoczął formalne działania zmierzające do wyegzekwowania należności. W piśmie z dnia 6 grudnia 2012 roku Holdingowa Kompania CSK przedstawiła projekty dokumentów dotyczących pozyskania finansowania celem zapłaty ceny sprzedaży i zawnioskowała o kolejną zmianę terminu płatności na dzień 31 stycznia 2013 roku. W dniu 29 stycznia 2013 roku Holdingowa Kompania CSK wystosowała do WoodInterKom GmbH pismo z którego wynikało, że na dzień 31 stycznia 2013 roku zaplanowane zostało podpisanie z inwestorem umowy o finansowaniu projektu inwestycyjnego, a zapłata kwoty 4 mln Euro, jako pierwszej raty należności, zostanie dokonana na rachunek spółki WoodInterKom GmbH w terminie 5 dni roboczych od daty wpływu. Holdingowa Kompania CSK zawiadomiła WoodInterKom GmbH, że zapłata pozostałej kwoty nastąpi do dnia 10 kwietnia 2013 roku. Kwota pierwszej transzy płatności w wysokości 4 mln Euro nie została dotychczas zapłacona, a z przekazanych przez Kupującego informacji wynika iż, przeszkodą w sfinalizowaniu transakcji i wywiązaniu się ze zobowiązań są prowadzone postępowania sądowe. Terminy posiedzeń sądu w przedmiotowych sprawach zostały wyznaczone na dzień 22 marca 2013 roku i 4 kwietnia 2013 roku. W związku z powyższym zawiadomieniem WoodInterKom GmbH zobowiązał się do bezzwłocznego informowania Emitenta o zmianach stanu realizacji umowy.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Adam Wysocki 2013-03-14 
Członek Zarządu Tomasz Minkina 2013-03-14 

Informacje o podmiocie:

Skrócona nazwa emitenta: REGNON S.A.
Pełna nazwa emietenta: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Usługi inne (uin)
Adres: Paderewskiego 32c, 40-282 Katowice
Telefon: +48 322075600
Fax: +48 322075603
E-mail: regnon@regnon.com
www: www.regnon.com
NIP: 9542180954
REGON: 273696613