REGNON S.A.: Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.

Raport bieżący

 
Data sporządzenia 2014-06-13
Raport bieżący nr 7/2014
Skrócona nazwa emitenta REGNON S.A.
Podstawa prawna Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu

 
Regnon Spółka Akcyjna (Spółka) działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa) oświadcza, że w dniu dzisiejszym otrzymała od Canuela Holdings Limited w Larnace, Republika Cypru, zawiadomienie złożone w trybie art. 69 Ustawy. Canuela Holdings Limited poinformowała, że w wyniku dwóch transakcji pozagiełdowych zrealizowanych w dniu 11 czerwca 2014 roku zmieniła swój udział w ogólnej liczbie głosów Regnon Spółka Akcyjna do poziomu 7,43%. Zmiana stanu posiadania nastąpiła w efekcie zawarcia w dniu 11 czerwca 2014 roku Porozumienia dotyczącego nabycia 19.500.000 sztuk akcji Regnon Spółka Akcyjna o wartości nominalnej 0,10 zł każda po cenie 0,01 zł za 1 akcję oraz Porozumienia dotyczącego nabycia 500.000 sztuk akcji Regnon Spółka Akcyjna o wartości nominalnej 0,10 zł każda po cenie 0,01 zł za 1 akcję. Przed realizacją powyższych transakcji Canuela Holdings Limited nie posiadała akcji Regnon Spółka Akcyjna. Po powyższych transakcjach Canuela Holdings Limited posiada 20.000.000 sztuk akcji Regnon Spółka Akcyjna, stanowiących 7,43% kapitału zakładowego Spółki i dających 20.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 7,43% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Adam Wysocki 2014-06-13 
Członek Zarządu Barbara Konrad-Dziwisz 2014-06-13 

Informacje o podmiocie:

Skrócona nazwa emitenta: REGNON S.A.
Pełna nazwa emietenta: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Usługi inne (uin)
Adres: Paderewskiego 32c, 40-282 Katowice
Telefon: +48 322075600
Fax: +48 322075603
E-mail: regnon@regnon.com
www: www.regnon.com
NIP: 9542180954
REGON: 273696613