REGNON S.A.: Rejestracja akcji Regnon S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Raport bieżący

 
Data sporządzenia 2015-02-07
Raport bieżący nr 7/2015
Skrócona nazwa emitenta REGNON S.A.
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

 
Zarząd Regnon Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 6 lutego 2015 r. wpłynęła do Spółki Uchwała Nr 84/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 5 lutego 2015 r. na mocy której, na podstawie § 85 ust. 1 i 2 pkt 4 oraz § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku Emitenta, Zarząd Krajowego Depozytu postanowił oznaczyć kodem PLPRNTC00041 10.038.841 akcji imiennych Spółki, powstałych po zamianie w dniu 9 lutego 2015 r. 10.038.841 akcji zwykłych na okaziciela Spółki oznaczonych kodem PLPRNTC00033. Zarząd Krajowego Depozytu stwierdził, że z dniem 9 lutego 2015 r. kodem PLPRNTC00033 oznaczonych jest 10.307.621 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, a kodem PLPRNTC00041 oznaczonych jest 10.038.841 akcji imiennych Spółki. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Adam Wysocki 2015-02-07 
Członek Zarządu Barbara Konrad-Dziwisz 2015-02-07 

Informacje o podmiocie:

Skrócona nazwa emitenta: REGNON S.A.
Pełna nazwa emietenta: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Usługi inne (uin)
Adres: Roździeńskiego 188C, 40-203 Katowice
Telefon: +48 323231560
Fax: +48 323231560
E-mail: regnon@regnon.com
www: www.regnon.com
NIP: 9542180954
REGON: 273696613